Skriv här det du söker efter!

Systematisk teologi – forskning

Forskningen inom ämnet dogmatik är inriktad på historiska teman speciellt inom patristik, reformationsteologi och 1900-talsteologi, men också samtida fenomen i anslutning till ekumenik, religionsdialog, kulturlivet och kyrkans aktuella utmaningar.

Inom teologisk etik med religionsfilosofi utgör nutida livsåskådningar, moral, hälsa, samhälle, kulturliv och religion viktiga intresseområden. Särskilt fokuserar man på frågor kring religioners och livsåskådningar roll i det moderna samhället belyst utifrån teorier om sekularisering och postsekularisering. Inom ämnet finns flera tvärvetenskapliga samarbetsprojekt med såväl andra humanistiska som med naturvetenskapliga ämnen.

Forskare

Carolin Ahlvik-Harju är postdoktoral forskare i Teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi och jobbar inom forskningsprojektet VaccAtt med frågor relaterade till hälsoförståelser, moderskap, identitetskonstruktion och makt ur ett genus- och etiskt perspektiv.

Emma Audas
Min forskning fokuserar på äktenskapets teologi. Den övergripande frågeställningen för min avhandling gäller vilken äktenskapssyn den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland säger sig ha, vilka underliggande idéer gällande kärlek, familj och kön som denna syn i sin tur bygger på – och även leder till –  samt hur en fördjupad förståelse av dessa underliggande idéer kan skapa resurser för en förnyad förståelse av äktenskap, som samtidigt står i samklang med kyrkans tradition och resonerar med samtidens föreställningar och förväntningar.

Anni Maria Laato
Mina viktigaste forskningsintressen kan delas i två grupper: den tidiga kyrkans teologi och liv från olika synvinklar och modern religionsteologi och ekumenik. Min doktorsavhandling Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion handlade om förhållandet mellan judar och kristna i en latinsk text från 200-talets Afrika. Därefter har jag fortsatt med att forska i samma tema i texter från antiken till nutid, ända till modern religionsteologi. Andra teman som jag har publicerat om är bl.a. den tidiga kyrkans kvinnor och deras teologi, bibeltolkning i den tidiga kyrkan, diakonens ämbete i den tidiga kyrkan samt läran om kyrkan i patristisk tid och modern ekumenisk diskussion.

Uppdaterad 1.2.2019