Skriv här det du söker efter!

Systematisk teologi – forskning

Forskningen inom ämnet dogmatik är inriktad på historiska teman speciellt inom patristik, reformationsteologi och 1900-talsteologi, men också samtida fenomen i anslutning till ekumenik, religionsdialog, kulturlivet och kyrkans aktuella utmaningar.

Inom teologisk etik med religionsfilosofi utgör nutida livsåskådningar, moral, hälsa, samhälle, kulturliv och religion viktiga intresseområden. Särskilt fokuserar man på frågor kring religioners och livsåskådningar roll i det moderna samhället belyst utifrån teorier om sekularisering och postsekularisering. Inom ämnet finns flera tvärvetenskapliga samarbetsprojekt med såväl andra humanistiska som med naturvetenskapliga ämnen.

Forskare

Carolin Ahlvik-Harju, TD, projektledare

 • Hälsoförståelser, identitetskonstruktion och föräldraskap i relation till vaccinattityder / Conceptions of health, identity construction and parenthood in relation to vaccine attitudes
 • Funktionsnedsättningsteologi, medicinsk etik och humaniora / Disability theology, medical ethics and humanities
 • Feministisk teori / Feminist theory

Emma Audas, TD, pilgrimspräst

 • Äktenskapsteologi / Theology of Marriage
 • Teologiska perspektiv på kön / Sex/Gender Theology
 • Teologiska perspektiv på kärlek och sexualitet / Theological Perspectives on Love and Sexuality
 • Ecklesiologi / Ecclesiology

Jean Banyanga, FD, doktorand

 • Minoritetsforskning / Minority Studies
 • Afrikansk och västerländsk religiositet / African and Western Religiosity
 • Religiös och kulturell identitet / Religious and Cultural Identity
 • Värderingar och trosföreställningar / Values and Beliefs

Elli Barsnes, TM, doktorand

 • Religionsfilosofi / Philosophy of Religion
 • Teologisk estetik / Theological Esthetics
 • Teologi och sanningsbegrepp / Theology and Concepts of Truth

Ilona Blumgrund, TM, doktorand

 • Teologiska perspektiv på migration / Theological perspectives on migration
 • Konvertering från islam till kristendom / Conversion from Islam to Christianity
 • Trovärdighetsbedömning av religiös konvertering i asylprocessen / Credibility assessment of religious conversion in the asylum process

Eugen Brudal, TM, FK, doktorand

 • Samisk teologi / Sami Theology
 • Etnisk och religiös identitet / Ethnic and Religious Identity
 • Dietrich Bonhoeffers teologi / Theology of Dietrich Bonhoeffer

Laura Brännkärr-Väänänen, TM, doktorand

 • Livsåskådningsforskning / life-view research
 • Attityder till vaccin / vaccine attitudes
 • Deltar i projektet VaccAtt / part of research project about vaccine attitudes

Philip de CroyTM, doktorand

 • Thanatologi / Thanatology – Death Studies
 • Riter, ritualer och symboler / Rites, rituals and symbols
 • Tillämpad etik / Applied Ethics

Hanna Eisentraut-Söderström, TM, doktorand

 • Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund i Västvärlden / Christian Converts with a Muslim Background in the Western World
 • Identitetsfrågor / Questions of Identity
 • Islam och kristendom / Islam and Christianity

Jonas Eklund, TM, doktorand

 • Modern ortodox teologi / Modern Orthodox theology
 • Treenighetsläran / The doctrine of the Trinity
 • Teologins systematiska och logiska struktur / The systematic and logical structure of theology

Carola Envall, TD, forskare i systematisk teologi

 • relationer mellan religion, konst och skönlitteratur, särskilt poesi / relations between religion, art and literature, especially poetry
 • samverkan mellan teologi och litteraturvetenskap / interaction between theology and literary studies

Jael Gardesten, TM, doktorand

 • Religion i krig och konflikt / Religion in war and conflict
 • Andrafiering och tillhörighet i teologi / Othering and belonging in theology
 • Etik / Ethics

Marcus Hagberg, TK, FM, doktorand

 • Ecklesiologi / Ecclesiology
 • Ekumenik / Ecumenics
 • Svensk högkyrklighet / The High Church Movement in Sweden

Timo Helenius, PhD, docent i filosofi (Turun Yliopisto), doktorand

 • Religionsfilosofi / Philosophy of Religion
 • Fenomenologi / Phenomenology
 • Hermeneutik / Hermeneutics
 • Förhållandet mellan teologi och filosofi / The relationship between philosophy and theology

Laura Hellsten, TD, post-dok vid Polininstitutet, ledare för projektet: Praxis of Social Imaginaries: Cosmologies, Othering and Liminality.

 • Konst och teologi / Theology and art
 • Kontemplativa, konst och etnografiska forskningsmetoder / Contemplative, Artistic and Ethnographic research methods
 • Dans i tidiga kyrkan och i medeltida teologi / Dance in the Early Church and Medieval Theology
 • Post-kolonial kritik / Post-colonial Theology
 • Omsorgsetik / Ethics of Care
 • Feministisk filosofi / Feminist Philosophy
 • Upptäckande pedagogik / Practice and research based methods of teaching

Heidi Jokinen, TD, universitetslektor i teologisk etik och religionsfilosofi

 • Restorativ rättvisa / Restorative justice
 • Medling vid brott och i vissa tvister / Victim-offender mediation
 • Försoning och förlåtelse / Reconciliation and forgiveness

Oskari Juurikkala, TD, JD, forskardoktor

 • Patristik och medeltida teologi / Patristic and medieval theology
 • Fundamentalteologi / Fundamental theology
 • Katolsk dogmatik och etik / Roman Catholic dogmatics and ethics

Jenny Karlsson, TM, doktorand

 • Feministisk teologi / Feminist Theology
 • Hamartiologi / Hamartiology
 • Identitet / Identity

Anni Maria Laato, TD, docent, äldre universitetslektor i dogmatik

 • Religionsmöten under den tidiga kyrkan och i nutiden / Encounters between religions in the early church and in our time
 • Ecklesiologi / Ecclesiology
 • Ekumenik / Ecumenics
 • Kvinnor i den tidiga kyrkan / Women in the early church
 • Bibelns receptionhistoria under den patristiska perioden / The reception history of the Bible in patristic times

Erik Larsson, FM, doktorand, terapeut samt media- och kommunikationsvetare

 • Livsåskådningsforskning /Life view-research
 • Religion och postsekularitet / Religion and Postsecularity
 • Ateism / Atheism
 • Populärkultur och ockultur / Popular Culture and Occulture
 • Religionsfilosofi / Philosophy of religion

Mikko Leistola, TM, doktorand

 • Ekoteologi / Ecotheology
 • Ortodox teologi / Orthodox theology

Mikael Lindfelt, TD, docent, professor i systematisk teologi (tjänstledig 2020-2026)

 • Teologisk etik och hälsa/ Theological ethics and health
 • Etik och vaccinattityder / Ethics and vaccine attitudes
 • Religion, etik och idrott / Religion, ethics and sports
 • Teologi och samlevnad / Theology and sexual ethics
 • Livsåskådningsforskning /Life view-research
 • Teologisk metod och vetenskapsförståelse /Theological methods and understanding science contexts
 • Forskningsetik och vetenskapskommunikation /Research ethics and science communication

Mikael Nilsson, TM, doktorand

 • Mobbning i arbetslivet / Workplace bullying
 • Social ohälsa och läkande / Social ill-health and healing
 • Teologisk antropologi / Theological anthropology

Anssi Ollilainen, TD, forskare

 • Bo Giertz teologi och litterära produktion / Bo Giertz’ theological writings and novels
 • Ämbetsteologi och ecklesiologi / Theology of ministry and ecclesiology
 • Förstfödda laestadianer i Finland / Firstborn Laestadianism in Finland

Tomas Ray, TM, doktorand

 • Luthersk identitet i kyrkor i Malaysia / Lutheran identity in churches in Malaysia
 • Levd religion / Lived religion
 • Religionsdialog / Interreligious dialogue

Satu Rekola, TM, doktorand

 • Minoritetsteologi / Minority theology
 • Sverigefinländsk identitet i Svenska kyrkan / Ecclesial identity of Finns in the Swedish Church

Karoliina Schauman, TM, doktorand

 • Bysantinsk teologi / Byzantine theology
 • Askes / Asceticism
 • Teologisk estetik / Theological aesthetics

Pamela Slotte, TD, docent, professor i religion och rätt

 • Mänskliga rättigheter, religionsfrihet / Human rights, freedom of religion and belief
 • Etik och vaccinattityder / Ethics and vaccine attitudes
 • Kyrko- och religionsrätt / Ecclesiastical law and religion law
 • Global etik / Global ethics
 • Politisk teologi / Political theology

Elina Takala, TM, FM, doktorand

 • Religion och litteratur / Religion and literature
 • Religionsfilosofi / Philosophy of religion
 • Teologin i Marilynne Robinsons romaner och essäer / The theology in Marilynne Robinson’s novels and essays

Björn Vikström, TD, docent, professor i systematisk teologi

 • Hermeneutik / Hermeneutics
 • Religion och populism / Religion and populism
 • Postmodern ecklesiologi / Postmodern ecclesiology
 • Sexualetik och äktenskapsteologi / Sexual ethics and theology of marriage

 

Uppdaterad 6.6.2024