Skriv här det du söker efter!

Stipendiebeslut våren 2020

Fördelningsbesluten är klara och du hittar besluten under länken nedan. I listan framkommer namn, fakultetstillhörighet och beviljad stipendiesumma. Ifall stipendiet förutsatt läkarintyg eller när du beviljats stipendium utan ansökan, meddelas du stipendiebeslutet per e-post. Åbo Akademis stipendier 2020 kunde sökas 11.2-2.3.

Utbetalningen av stipendierna äger rum den 15 juni 2020. Ifall betalningsuppgifterna (personlig information, bankuppgifter) som lämnats i ansökningsblanketten är felaktiga tar vi kontakt för att utbetalningen skall kunna äga rum.

Fördelningen av stipendierna våren 2020

Dokumentet innehåller följande kategorier:

 • Åbo Akademis stipendier för studerande (969 sökande)
  • Allmänna stipendier: 89 679,90 €, 195 beviljade stipendier
  • Fakultetsstipendier: 107 428,07 €, 170 beviljade stipendier
  • Specialstipendier: 91 469,70 €, 86 beviljade stipendier
 • Stipendier för studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi: 65 800 €, 70 beviljade stipendier
 • Stipendier för doktorander, forskare och anställda (78 sökande,155 709,26 €, 46 beviljade stipendier)

PDF-dokumentet med fördelningen av stipendierna är sökbart, så genom att söka (t.ex. Ctrl-F) får du lättast reda på om du beviljats något stipendium. Märk väl att du kan ha beviljats stipendier från flera olika stipendiefonder.

Vanliga frågor och svar

De här svaren gäller i första hand de stipendier som räknas till Åbo Akademis stipendier för studerande. För forskarstuderande är kriterierna i viss mån annorlunda.

Vad baseras utdelningen av stipendierna på?

Åbo Akademis stipendier för studerande utdelas i huvudsak enligt avlagda prestationer, d.v.s. antalet avlagda studiepoäng, under kalenderåret 2019, d.v.s. vårterminen 2019 och höstterminen 2019. Sökande rangordnas enligt ett jämförelsetal, som är medeltalet av vår- och höstterminens antal studiepoäng i relation till antalet närvaroterminer. Även om du har avlagt studiepoäng inom olika studierätter (t.ex. både kandidat- och magisternivå), så har dessa räknats ihop, förutsatt att de avlagts inom tidsintervallet.

I det allmänna stipendiereglementet anges hur Åbo Akademi hanterar stipendierna.

När har ni räknat studiepoängen?

All data om sökande har tagits direkt efter att ansökningsdeadline gått ut, d.v.s. i mars 2020. De prestationer som räknades var de som markerats som avlagda under kalenderåret 2019, även om de lagts in i t.ex. januari. På det här sättet har det inte påverkat om t.ex. registreringen av en prestation dröjt något, trots att den avlagts på förra årets sida. Prestationer som registrerats i t.ex. januari 2019 men som avlagts i december 2018 är inte heller med.

Vad beror de olika summorna på?

Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Hur stora summor en enskild sökande får beror på en rad olika faktorer:

 • Stipendiets totala summa
 • Hur många som sökt stipendiet och uppfyllt kriterierna
 • Om en sökande också får andra stipendier

Det finns ingen övre gräns på hur mycket en sökande kan få av ett stipendium, men däremot delas inte summor under 200 euro ut. Undantag till detta är enstaka fonder och resestipendier.

Varför fick inte jag stipendium?

På grund av antalet sökande kan vi inte gå in på enskilda sökandes detaljer. Överlag är vanliga orsaker ändå bland annat följande:

 • Det fanns andra sökande med högre jämförelsetal
 • Du uppfyllde inte kriterierna för stipendiet (gäller bara stipendier med specifika kriterier, inte de allmänna stipendierna)
 • Du får ett annat stipendium istället

Vilka kriterier fanns för stipendierna?

I Stipendieguiden 2020 kan du se de olika stipendiernas kriterier. Många stipendier har krav på vad du ska studera som huvudämne, vilket område du är hemma från eller vad ditt modersmål är. En del stipendier kräver också att intyg och andra bilagor bifogas till ansökan. Om du inte uppfyllt kriterierna, eller inte har bifogat de bilagor som krävs (eller bara bifogat bilagor som inte visar att du uppfyllt kriterierna), eller inte lämnat in en motivering för ett stipendium som kräver det, har du inte kunnat få stipendiet.

När betalas stipendierna ut?

Stipendierna utbetalas i de flesta fall den 15 juni 2020. Du som fått ett stipendium som du har ansökt om behöver inte göra någonting extra – i och med din ansökan har du gett de uppgifter som behövs för utbetalning. Stipendiater som tilldelas stipendium utan ansökan har fått information om stipendiet per e-post liksom begäran om behövliga uppgifter.

Åbo Akademi kan inte samtidigt betala lön och stipendium. Ifall du är anställd vid Åbo Akademi i juni 2020, kontaktar vi dig för att komma överens om en annan betalningsdag efter anställningens slut. Alternativt kan stipendiet konverteras till lön, men i detta fall dras både din personliga skatt och arbetsgivaravgifter av från stipendiebeloppet.

Är stipendierna skattefria?

Stipendierna är skattefria upp till en summa på 23.269,80 € år 2020. Mera information finns på Skattebyråns sidor.

Beaktas de stipendier jag fått i studiestödets inkomstkontroll?

Sedan år 2019 beaktas inte skattefria stipendier i studiestödets inkomstkontroll.

Kan jag överklaga stipendiebeslutet?

Detta beslut får inte överklagas genom besvär med stöd av Universitetslagens (558/2009) 84 § 1 mom. 5 punkt.

Stiftelsen för Åbo Akademi Logo Största delen av stipendiefonderna förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Uppdaterad 19.1.2021