Skriv här det du söker efter!

Särskilt språk- och skrivstöd

Särskilt språk- och skrivstöd

Särskilt språk- och skrivstöd är ett projekt vid Språkcentret, med avsikt att erbjuda extra språk- och skrivstöd på svenska och engelska. I projektet konsulterar Språkcentret universitetets fakulteter. 

Främst stöds kandidat- och magisterstuderande som arbetar med sina avhandlingar och som behöver mera stöttning än den som erbjuds i form av övriga kurser och skrivhandledning vid Språkcentret. Inom projektet har två parallella skrivstödjande kurser för avhandlingsskribenter utarbetats, dels Språket i avhandlingsprocessen för studerande som skriver på svenska, dels Developing Thesis Writing Skills för studerande som skriver på engelska. Tanken med kurserna är dels att hjälpa studenterna att förbättra sina språkliga färdigheter så att de bättre matchar de krav som ställs på akademiskt språkbruk i en avhandling, dels att erbjuda stödjande och uppmuntrande ramar för skrivprocessen, så att sannolikheten för att texten blir färdig växer. 

Frågor angående den svenska kursversionen kan skickas till kati.palmberg(a)abo.fi, frågor om den engelska till malin.johansson(a)abo.fi. 

Utöver kurserna producerar Språkcentret språk- och skrivstödsmaterial som läggs ut på Åbo Akademis Moodleplattform, i en resursbank som är öppen för ÅA-studerande och personal: Språkresurser/Language resources (kräver ÅA-inloggning).  

En småskalig pilot för att identifiera studenter med särskilt behov av stöd för skrivande på engelska görs också med några ämnen vid ekonomutbildningen under hösten 2022. 

Projektet med särskilt språk- och skrivstöd drivs med strategifinansiering. 

Uppdaterad 7.2.2023