Looking for something specific? Use our search engine!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Time

2.9.2019–31.5.2022

Project coordinator

NMT-centralen i Södra Österbotten

Project partners

 • Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Linné-universitetet
 • Åbo Akademi
 • Sveriges Geologiska Undersökningar
 • Geologiska forskningscentralen
 • Skogsstyrelsen Region Nord
 • Finlands skogscentral Södra serviceområdet
 • Finlands miljöcentral
 • Funded by

 • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Budget

  1 836 424 euros

  Projektet skall utifrån ett avrinningsområdesperspektiv skapa modeller för hur vattenbalansen i landskapet och urlakningen av metaller från sura sulfatjordar påverkas av klimatförändringar. Vidare skall projektet utveckla och testa kommunikationsmodeller.

  KLIVA-projektet syftar till att öka den regionala beredskapen inför extrema väderfenomen och samtidigt förbättra förutsättningarna för livsmedels- och skogproduktion i ett klimat i förändring. KLIVA stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

  Contact us

  Peter Österholm

  Professor 

  Geology and Mineralogy

  Faculty of Science and Engineering
  To the project website