Skriv här det du söker efter!

URKRATER

Tid:

1.9.2020–30.6.2022

Finansiär:

  • Leader Aktion Österbotten
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Tekniska vetenskapsakademin
  • Sundom bygdeförening- Meteroriasektion

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

101 000 euro

Övriga projektparter:

  • Sundom Bygdeförening

Åbo Akademis del av budgeten:

86 800 euro (86%)

Samarbetsparter:

  • Curiosum Umeå
  • Umeå universitet och Tartu Universitet

URKRATER – utveckling av besökscentret Meteoria Söderfjärden för 2020-talet.
Meteorians mångfald av utbud har på en kort tid blivit en attraktion för besökare i alla åldrar allt från seniorgrupper till skolgrupper även för internationella besökare allt från turister till forskare. Utbudet ger ny kunskap och upplevelser. Under besökscentrets första decennium har det sammanlagda besökarantalet stigit upp mot 100 000. Den särpräglade platsen och besökscentret har en uppenbar potential för en framtida utveckling för inlärning och hållbar besöksnäring.

I projektet görs gränsöverskridande satsningar på samarbete och kunskapsbyte med universitet och forskningsinstitutioner samt vetenskapscentra främst över Kvarken men även till övriga Norden och Baltikum. Söderfjärden är ett unikt natur- och kulturarvsobjekt: en världskänd meteoritkrater, ett nationellt värdefullt kulturlandskap och ett Natura2000 område. Besökscentret Meteoria Söderfjärden mitt i området har steg för steg byggts ut under ett decennium och erbjuder idag en mångfald av anläggningar. Den uppbyggda infrastrukturen skulle med uppdaterat innehåll och en pedagogisk utveckling bättre tjäna sitt syfte. Projektets mål är året om-verksamhet och ett pedagogiskt  breddat och fördjupat  utbud vid Meteorian för skolor, föreningar, företag och en intresserad allmän publik från hela världen. Projektet tar sikte på en utveckling och ytterligare uppgradering av områdets erkänt höga naturvärde. Områdets identitet stärks och tillförs ett mervärde till nytta för invånare och samfund i regionen.


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Satu Laitila

Projektchef 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968

Camilla Stenbäck

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

camilla.stenback@abo.fi

Tfn +358 505760214