Skriv här det du söker efter!

Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk

Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk

Games and Learning

Tid:

1.4.2021–31.3.2022

Finansiär:

  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Projektägare:

Åbo Akademi, Experience Lab

Budget:

40 000 euro

Övriga projektparter:

  • Yrkeshögskolan Novia
  • Nord University (Norge)
  • Abertay University (UK)
  • Tammerfors Universitet
  • Technological University Dublin (Irland)
  • International Game Developers Association Vaasa Hub
  • Immersive Minds (UK)
  • Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete ry
  • Österbottens Kriscenter Valo

Åbo Akademis del av budgeten:

400 000 euro (1000%)

Digitala spel utgör en hittills rätt långt outnyttjad pedagogisk potential. Vi ser ett stort behov av att öka förståelsen för spel samt stöda lärarutbildningen för att möta krav på framtidens lärande. Spelvärldens snabba utveckling resulterar i en föränderlig verklighet där samtliga aktörer behövs för att möjliggöra en forskningsbaserad förståelse för spel och lärande.

 

Genom projektet avser vi skapa möjligheter för nätverkande och samverkande mellan relevanta aktörer på regional, nationell och internationell nivå med sikte på gemensamma forskningsprojekt.

 

Syftet med projektet är att genom samverkan stärka vetenskapsområdet spel och lärande vid FPV vid Åbo Akademi. Vi identifierar forskningsluckor och fältets behov, stärker forsknings- och utvecklingsnätverk samt designar och piloterar forskningsprojekt.

 

Projektet syftar även till att skapa ett ekosystem med samtliga relevanta aktörer – forskare, lärare/skolor/organisationer samt spelutvecklare. Genom projektet sammanförs den kompetens inom spel och lärande samt närliggande områden som finns inom fakulteten: Experience Lab, Matilda Ståhls forskning och aktuella forskningsprojekt med spelfokus (exempelvis Tandem på spel och Redit).

 

Projektet har två faser: 1) nätverksbyggande och piloteringsfas och 2) genomförandefas.

Projektet har likaså två huvudområden – forskning samt nätverkande och samskapande, som utvecklar och stöder varandra.

Genom att skapa ett nätverk med bas i regionen men med nationella och internationella spelaktörer stärker vi forskningsmiljön och lärarutbildningarna vid FPV. Inom projektets ramar avser vi även etablera “Games and Learning –an International Junior Researchers Network” där vi tillsammans med Dr Mariana Rocha (DublinTechnological University) ordnar distansseminarier för yngre forskare på området.

 

Mål på kort sikt är att skapa en plattform för behovsbaserad forskning på spel och lärande. På lång sikt är målet att skapa internationella forskningsprojekt vars resultat får spridning i lärarutbildning och skolväsende.

Forskningsansvarig: Matilda Ståhl, matilda.stahl@abo.fi

Projektledare: Yvonne Backholm-Nyberg, yvonne.backholm@abo.fi

Projektteam: Matilda Ståhl, Yvonne Backholm-Nyberg och Joachim Majors

Kontakta oss

Yvonne Backholm-Nyberg

Verksamhetschef 

vid Experience Lab

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

yvonne.backholm-nyberg@abo.fi

Tfn +358 505218716