Skriv här det du söker efter!

Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk

Spel och lärande – ett forskningsbaserat nätverk

Tid

1.4.2021–31.3.2022

Projektägare

Åbo Akademi, Experience Lab

Övriga projektparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Nord University (Norge)
 • Abertay University (UK)
 • Tammerfors Universitet
 • Technological University Dublin (Irland)
 • International Game Developers Association Vaasa Hub
 • Immersive Minds (UK)
 • Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete ry
 • Österbottens Kriscenter Valo
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Budget

  40 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  40 000 euro (100%)

  Digitala spel utgör en hittills rätt långt outnyttjad pedagogisk potential. Vi ser ett stort behov av att öka förståelsen för spel samt stöda lärarutbildningen för att möta krav på framtidens lärande. Spelvärldens snabba utveckling resulterar i en föränderlig verklighet där samtliga aktörer behövs för att möljliggöra en forskningsbaserad förståelse för spel och lärande. 

  Genom projektet avser vi skapa möjligheter för nätverkande och samverkande mellan relevanta aktörer på regional, nationell och internationell nivå med sikte på gemensamma forskningsprojekt.  

  Syftet med projektet är att genom samverkan stärka vetenskapsområdet spel och lärande vid FPV vid Åbo Akademi. Vi identifierar forskningsluckor och fältets behov, stärker forsknings- och utvecklingsnätverk samt designar och piloterar forskningsprojekt. 

  Projektet syftar även till att skapa ett ekosystem med samtliga relevanta aktörer – forskare, lärare/skolor/organisationer samt spelutvecklare. Genom projektet sammanförs den kompetens inom spel och lärande samt närliggande områden som finns inom fakulteten: Experience Lab, Matilda Ståhls forskning och aktuella forskningsprojekt med spelfokus (exempelvis Tandem på spel och Redit). 

  Projektet har två faser: 1) nätverksbyggande och piloteringsfas och 2) genomförandefas. Projektet har likaså två huvudområden – forskning samt nätverkande och samskapande, som utvecklar och stöder varandra. Genom att skapa ett nätverk med bas i regionen men med nationella och internationella spelaktörer stärker vi forskningsmiljön och lärarutbildningarna vid FPV. Inom projektets ramar har vi även etablerat “Games and Learning – an International Junior Researchers Network” där vi tillsammans med Dr Mariana Rocha (DublinTechnological University) ordnar distansseminarier för yngre forskare på området, se mer information nedan. 

  Mål på kort sikt är att skapa en plattform för behovsbaserad forskning på spel och lärande. På lång sikt är målet att stöda skapandet av internationella forskningsprojekt vars resultat får spridning i lärarutbildning och skolväsende. 

  Forskningsansvarig: Matilda Ståhl, matilda.stahl@abo.fi 

  Projektledare: Yvonne Backholm-Nyberg, yvonne.backholm@abo.fi  

  Projektteam: Matilda Ståhl, Yvonne Backholm-Nyberg och Joachim Majors

   

   

  Games and Learning – an International Junior Researchers Network 

  Nätverket består i nuläget av ungefär tio aktiva medlemmar från sex olika länder med en spridning från nyantagna doktorander till post doc-forskare. Vi ordnar månatliga seminarium online där vi presenterar olika aktuella projekt, hittills har vi tagit del av utkast på allt från artiklar och postrar till spel under utveckling. Arbetsspråket under seminarierna är engelska. 

  Om det här låter som något du önskar vara del av kan vi glädjande nog berätta att vi accepterar nya medlemmar! Men eftersom vi vill upprätthålla en konstruktiv och tillåtande atmosfär där deltagarna känner tillit till varandra är tanken att hålla nätverksgruppen en hanterbar storlek. Om du är intresserad av att vara del av vårt nätverk kan du kontakta antingen Matilda Ståhl eller Mariana Rocha per e-post och på engelska beskriva dig själv och varför du önskar vara en del av nätverket!

  Matilda Ståhl, Åbo Akademi University 
  matilda.stahl@abo.fi

  Mariana Rocha, Dublin Technological University
  Mariana.Rocha@TUDublin.ie 

  Kontakta oss

  Yvonne Backholm-Nyberg

  Verksamhetschef 

  vid Experience Lab

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier