Skriv här det du söker efter!

Rekonstruktion av livslångt lärande

Rekonstruktion av livslångt lärande

Tid

1.8.2020–30.6.2023

Projektägare

CLL/Åbo Akademi, Högskolan på Åland, Mälardalens högskola

Finansiär

 • Nordplus Adult
 • Budget

  54 680 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  18 820 euro (34%)

  Projektet har som övergripande mål att utveckla och stöda det kontinuerliga lärandet vid medverkande högskolor och universitet. Som ett resultat av projektet utvecklas ett mer framtidsorienterat lärarskap och kursutbud vid respektive högskola, vilket samtidigt bidrar till ett mer behovsorienterat fortbildningsutbud för arbets- och näringsliv.

  Syftet med projektet är att utveckla och rekonstruera lösningar för livslångt lärande, som bygger på goda erfarenheter och modeller inom Norden. Inom ramen för projektet arrangeras nordiska seminarier och workshops i samarbete mellan projektparterna.

  Målsättningen är att stärka lärarnas pedagogiska kompetens och kapacitet till samarbete med näringslivet. Syftet är att ta fram nya flexibla lösningar för kontinuerligt lärande, som svarar mot samhällets och arbetslivets förändrade kompetensbehov, genom att utveckla lärarnas förmåga till omvärldsbevakning och kompetenskartläggning. Ett annat syfte är att erbjuda lärarna nya insikter, breddade kunskaper och konkreta verktyg, som motsvarar vuxenstuderandes inlärnings- och kompetensutvecklingsbehov.

  Övergripande syfte är att bredda utbudet av kontinuerligt lärande och utveckla flexibla lärandeformer för att bättre kunna svara mot samhällets behov av kompetensutveckling. Målsättningen är att ta fram metoder för flexibelt lärande och mångsidiga lärandeformer, som möjliggör bättre bemötande av vuxenstuderandes krav på flexibilitet och behov av ny kunskap. Ett resultat är förstärkt professionellt och pedagogiskt kunnande hos lärarna och utbildningsplanerarna. Därutöver vidareutvecklas ett verktyg, som stärker framtidsorienterad kompetensutveckling, inklusive ökad medvetenhet om arbetslivets förändrade krav och kompetensbehov. Målgruppen är lärare och utbildningsansvariga vid de medverkande högskolorna. Den indirekta målgruppen är vuxenstuderande, som genom projektet kan erbjudas ett utvecklat utbud av kontinuerligt lärande.

  Projektverksamhet och -aktiviteter:

  1. Nordiska seminarier och workshopar

  Inom projektet arrangeras öppna nordiska workshopar, där målgruppen är lärare, utbildningsplanerare och andra utbildnings- och utvecklingsansvariga. Workshoparna erbjuder ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, samt fördjupad kompetensutveckling åt målgruppen. Deltagarna erbjuds nya insikter, breddade kunskaper och konkreta verktyg för framtidsorientering och omvärldsanalys. Som medverkande utbildare och inspiratörer i workshoparna fungerar bl a sakkunniga lärare och forskare från Mälardalens högskola, Högskolan på Åland och Åbo Akademi. Ett bestående resultat av aktiviteten är nya nordiska kontakter och skapande av framtida nätverk för lärarna.

  2. Utveckling av kompetenskartläggningsverktyg

  Inom projektet utvecklas ett verktyg ”KOMPKART” för kartläggning av lärarnas kompetenser (pedagogiska, didaktiska, digitala, väglednings-, och sociala kompetenser, samt framtidsberedskap) i syfte att ta fram individuella studieplaner, som främjar lärarnas kompetensutveckling. Även framsynsinriktade workshopar arrangeras för målgruppen under ledning av framtidsforskare och omvärldsanalytiker Bengt Wahlström från Sverige. KOMPKART-verktyget testas bland en pilotgrupp av lärare och för att få fram en bild över lärarnas befintliga kompetenser och kompetensbehov. Via piloteringen testas KOMPKART-verktyget i praktiken, varefter verktyget evalueras och vidareutvecklas enligt behov, i syfte att användas som underlag för lärarnas individuella kompetensutvecklingsplaner. Kartläggningsverktyget kan vidareutvecklas av högskolorna för att användas för kartläggning av olika branschers kompetensbehov, som grund för planering av aktuellt kursutbud och för kartläggning av alumnigruppers kompetens- och behovskartläggningar, som grund för planering av framtida fortbildningskurser.

  3. Utveckling och pilotering av en nätbaserad fortbildningskurs “Lärarskap för framtid”

  Inom projektet utvecklas även en samnordisk nätbaserad fortbildningskurs “Lärarskap för framtid” av omfattningen 2 ECTS. Fortbildningskursen erbjuder lärarna ny kunskap och nya färdigheter att möta framtiden. Det är frågan om att utveckla lärarnas förmåga att bemästra en föränderlig omvärld och framtid inom lärarskapet. I förlängningen är syftet att erbjuda ett större utbud av högskolekurser på distans ämnade för vuxenstuderande i behov av uppdatering av kunskap och kompetens i form av kontinuerligt lärande. Fortbildningskursen “Lärarskap för framtid” utvecklas och piloteras av projektparterna. Fortbildningskursen ”Lärarskap för framtid” kan i fortsättningen ingå i högskolornas utbud av kontinuerligt lärande för undervisande personal.

  Som ett resultat av ovan listade aktiviteter blir lärarna medvetna om vilka kompetenser de behöver för att kunna bidra till framtidens lärande och de får tillgång till den kompetensutveckling, som de saknar. Meningen är att alla aktiviteter inkluderas i ordinarie utvecklingsverksamhet vid högskolorna i fortsättningen.

  Kontakt:

  Mona Riska

  Riska, Mona

  Utbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

  Tillbaka till projektsidan