Skriv här det du söker efter!

Strålsäkerheten vid Åbo Akademi

Strålsäkerheten vid Åbo Akademi

Åbo Akademi förfogar över apparater som alstrar joniserande strålning samt ett antal slutna strålkällor. De strålningsalstrande apparaterna är partikelacceleratorer för radionuklidproduktion och röntgenapparater för karakterisering av material. Produktionen av radionuklider för medicinsk diagnostik sker inom ramen för det Nationella PET-centret och omfattas av ett kvalitetssystem (EU-GMP).

Verksamhet som innefattar användningen av joniserande strålning kräver strålsäkerhetstillstånd från Strålsäkerhetscentralen (STUK). Åbo Akademis ledning ansvarar för strålsäkerheten och utser strålsäkerhetsansvariga (STV) som övervakar att verksamheten följer strålsäkerhetslagen och villkoren i säkerhetstillstånden.  Det finns också en arbetsgrupp för strålsäkerheten vid Åbo Akademi vars uppgift är att upprätthålla god säkerhetskultur och handha den interna fortbildningen i strålsäkerhetsfrågor. Arbetsgruppen ombesörjer också för ett väl fungerande informationsflöde mellan universitetsledningen och användarna av joniserande strålning.

Uppdaterad 15.5.2020