Skriv här det du söker efter!

Klasslärares syn på kamratrespons i skrivundervisningen

Klasslärares syn på kamratrespons i skrivundervisningen

Cassandra Röblom

För att utveckla förmågan att ge en bra och givande återkoppling krävs det att elever får möjligheten till att utöva det. Kamratrespons i skrivundervisningen kan inte bara hjälpa kompisen grammatiskt, utan även responsgivarens egen text. Genom att använda sig av kamratrespons i skrivundervisningen ger läraren möjligheten åt eleverna att utveckla både sitt eget skrivande, emottagandet av respons och förmågan att ge en givande återkoppling åt någon annan. Hur verksamma lärare ser på kamratrespons i skrivundervisningen och hurudana medel de väljer att använda är därför essentiellt för förståelsen av hur lärare kan utveckla responskompetensen vidare.

Klasslärares syn på kamratrespons i skrivundervisningen – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023