Kirjoita tähän hakemasi!

Promootio 2022

Promootio 2022

Kunniatohtorit ja riemutohtorit

Perjantaina 20. toukokuuta 2022 järjestettävässä promootiossa vihitään 13 kunniatohtoria ja kahdeksan riemutohtoria.

Kunniatohtoriksi vihkimällä yliopisto kunnioittaa henkilöitä, joilla on erityisiä tieteellisiä ansioita tai jotka ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa merkittävällä tavalla. Riemutohtoreiksi promovoidaan tohtorit, joiden väitöksestä on kulunut 50 vuotta.

Kunniatohtorit

Filosofian kunniatohtoreiksi humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Ulla Connor

Ulla Connor
Ulla Connor

Ulla Connor toimii englannin kielen professorina Indiana University-Purdue University -yliopistossa Indianapolisissa Yhdysvalloissa. Hän on merkittävä tutkija ja opettaja, ja ennen kaikkea innostava sillanrakentaja, joka tuo yhteen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän asiantuntijoita synergiaa ja konkreettisia tuloksia tuottavalla tavalla. Ulla Connor on onnistuneesti soveltanut käytäntöön ja popularisoinut lingvistiikan ja retoriikan tutkimustuloksia. Terveyteen liittyvää kielenkäyttöä koskevassa tutkimustyössään hän on paneutunut muun muassa lääkärin ja potilaan väliseen kommunikaatioon. CoMac Analyticsin tieteellisenä johtajana hän on soveltanut tutkimustuloksia terveydenhuollon viestintätyökalujen kehittämiseen.

Ulla Connor promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäaikaisesta yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa ja merkittävästä osallistumisesta yliopiston kansainväliseen toimintaan.

Painokelpoinen kuva.

Koreografi Tiina Lindfors

Tiina Lindfors, fotograf Shoja Lak
Tiina Lindfors. Valokuvaaja: Shoja Lak.

Koreografi ja tanssija Tiina Lindfors on yksi Tanssiteatteri ERI:n perustajajäsenistä. Luovassa taiteellisessa työssään Tiina Lindfors on usein rajoja ylittävällä tavalla nivonut yhteen taiteen eri muotoja ja tuonut selkeästi esiin kulttuurihistoriallisen tietoisuuden, humanismin ja sivistyksen arvon. Hänen toiminnassaan ovat leimaa-antaviksi elementeiksi muodostuneet monikielisyys ja dialogi sekä eläytyvät ja merkitykselliset kannanotot vähemmistöjen puolesta. Koreografin uransa ohella Tiina Lindfors on arvostettu luennoitsija ja keskustelija muun muassa taiteen ja kulttuurin merkitystä koskevissa asioissa.

Tiina Lindfors promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja syvällisestä kulttuurin harjoittamisesta erityisesti paikallisesti Turussa ja kansallisesti, mutta myös laajan kansainvälisen toiminnan ansiosta.

Painokelpoinen kuva.

Teologian kunniatohtoriksi humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Daniel Lindmark

Daniel Lindmark
Daniel Lindmark

Daniel Lindmark toimii kirkkohistorian professorina Uumajan yliopistossa (Umeå Universitet) Ruotsissa sekä historian ja kasvatustieteen professorina Uumajan yliopiston opettajakorkeakoulussa. Lindmark on erityisesti paneutunut muun muassa kansanuskonnon, kolonialismiin liittyvien kulttuuristen kohtaamisen sekä luku- ja kirjakulttuurin tutkimukseen. Hän on myös perehtynyt historiakulttuuriin ja historiankirjoitukseen sekä uskonnolliseen historian käyttöön. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ollut pohjoisen alueen historiallinen kehitys. Viime vuosina hän on tehnyt paljon työtä sovintoprosesseja koskevan tutkimuksen parissa. Daniel Lindmarkilla on ollut vuosien mittaan läheiset yhteydet Åbo Akademihin, erityisesti kirkkohistorian oppiaineeseen, jossa hän toimii dosenttina.

Daniel Lindmark promovoidaan teologian kunniatohtoriksi tunnustuksena kulttuurihistorian, koulutushistorian ja kirkkohistorian eri osa-alueita laajasti kattavasta tutkimustyöstä.

Painokelpoinen kuva.

Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa promovoidaan:

Professori emeritus Hilbert Meyer

Hilbert Meyer
Hilbert Meyer

Hilbert Meyer on kasvatustieteen ja didaktiikan emeritusprofessori Carl von Ossietzkyn yliopistossa Oldenburgissa Saksassa. Hänen pääasialliset tutkimusalansa ovat didaktiikka, opetusmenetelmät ja koulun kehittäminen. Hilbert Meyerin kasvatustieteellistä tutkimusta ja erityisesti didaktiikkaa koskeva kirjallinen tuotanto on vaikuttanut merkittävästi opettajankoulutukseen kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Pohjoismaissa. Hän on yli kahden vuosikymmenen ajan toiminut yhteistyössä Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan kanssa ja edistänyt sen toimintaa.

Hilbert Meyer promovoidaan kasvatustieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena työstä didaktiikan alalla sekä erinomaisesta yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa.

Painokelpoinen kuva.

Professori emeritus James Cummins

James Cummins
James Cummins

James (Jim) Cummins on kasvatustieteen emeritusprofessori Toronton yliopistossa Kanadassa. James Cummins on edelläkävijänä kehittänyt koulutusta, jossa huomioidaan eri kieli- ja kulttuuritaustoja edustavat oppilaat. Hän on monin tavoin vaikuttanut sekä alan kvalitatiivisen tutkimuksen että opettajankoulutuksen ja peruskoulutuksen sisältöjen kehittämiseen monikielisissä ympäristöissä. Hän on erittäin arvostettu tutkija kansainvälisellä tutkimuskentällä. Toimiessaan Åbo Akademin strategisiin tutkimusprofiileihin kuuluvan vähemmistötutkimuksen vierailevana professorina Jim Cummins on jakanut asiantuntemustaan auliisti ja sympaattisella tavalla.

James Cummins promovoidaan kasvatustieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena panoksesta kielididaktiikan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistämiseksi.

Painokelpoinen kuva.

Professori Jan Masschelein

Jan Masschelein
Jan Masschelein

Jan Masschelein toimii kasvatustieteellisen teorian ja filosofian professorina psykologian ja kasvatustieteiden tiedekunnassa KU Leuven -yliopistossa Belgiassa. Jan Masschelein lähestyy pedagogiikkaa kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. Hänen hyvin argumentoidut, toisinaan yllättävät ja terävät ajatuksensa muun muassa yliopiston tulevaisuudesta ja sen pedagogisesta muodosta ovat provosoivia ja haastavia. Jan Masscheleinin tapa pohtia asioita, työskennellä ja kirjoittaa yhdessä professori Maarten Simonsin kanssa on esimerkillistä ja innostavaa. KU Leuven -yliopiston koulutukseen ja yhteiskuntaan paneutuvan laboratorion (Laboratory for Education and Society) puitteissa he ovat rakentaneet työskentelytavan, jossa yhdistyvät kriittinen ajattelu ja arkielämä.

Jan Masschelein promovoidaan kasvatustieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena tieteellisestä työstä kasvatustieteiden ja kasvatusfilosofian alalla.

Painokelpoinen kuva.

Valtiotieteiden kunniatohtoreiksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Manfred Nowak

Manfred Nowak, Copyright Applied Human Rights -Ruedastudio
Manfred Nowak. Copyright: Applied Human Rights –Ruedastudio.

Manfred Nowak toimii ihmisoikeusjuridiikan professorina Wienin yliopistossa Itävallassa ja kansainvälisen Global Campus of Human Rights -verkoston pääsihteerinä Venetsiassa Italiassa. Manfred Nowak on kiistatta maailman johtavia ihmisoikeuksien tutkijoita. Hänen julkaisuluettelonsa on vaikuttava, ja useat hänen julkaisuistaan ovat saaneet palkintoja. Hän oli mukana perustamassa ihmisoikeuksiin erikoistunutta Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights -tutkimuslaitosta vuonna 1992 ja toimi tämän arvostetun laitoksen johtajana sen perustamisesta vuoteen 2019 saakka. Professori Nowak on toiminut myös useissa vastuullisissa tehtävissä YK:ssa, muun muassa kidutusta seuraavana YK:n erityisraportoijana vuosina 2004–2010. Manfred Nowak on tehnyt pitkään yhteistyötä Åbo Akademin kanssa, erityisesti Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa.

Manfred Nowak promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena väsymättömästä työstä ihmisoikeuksien hyväksi.

Painokelpoinen kuva.

Professori James S. Fishkin

James S. Fishkin
James S. Fishkin

James S. Fishkin on kansainvälisen viestinnän Janet M. Peck -professuurin haltija ja valtio-opin professori Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hänen kehittämänsä deliberatiivisen mielipidemittauksen (Deliberative Polling) malli on harkintaan ja puntarointiin perustuvan kansalaiskeskustelun menetelmä, joka on laajalti käytössä eri puolilla maailmaa. James S. Fishkin tekee tiivistä yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Hän on sekä demokratian tulevaisuutta tutkivan FutuDem-huippututkimusyksikön (The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research) että uuden, Suomen Akatemian rahoittaman Julkisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuurin (FIRIPO, Finnish Research Infrastructure for Public Opinion) neuvottelukuntien jäsen.

James S. Fishkin promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena uraauurtavasta tutkimuksesta keskustelevan (deliberatiivisen) demokratian alalla.

Painokelpoinen kuva.

Professori Maarten Simons

Maarten Simons
Maarten Simons

Maarten Simons toimii kasvatusteorian ja koulutuspolitiikan professorina KU Leuven -yliopistossa Belgiassa. Maarten Simons lähestyy kasvatus- ja koulutusilmiöitä kriittisesti, tarkastellen niitä osana yhteiskuntaa ja usein yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Hänen tieteellinen työnsä ja ajattelunsa on innovatiivista ja hän osoittaa julkaisunsa eri tieteenalojen tutkijoille. Maarten Simonsin ajattelutapa, työskentely ja kirjallinen tuotanto ovat esimerkillisiä ja innoittavia. Työssään yhdessä professori Jan Masscheleinin kanssa hän on osoittanut, että filosofia ja tiede syntyvät pikemminkin yhteisen ajattelun kuin yksilösuoritusten tuloksena.

Maarten Simons promovoidaan valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä työstä kasvatusteorian ja koulutuspolitiikan saralla.

Painokelpoinen kuva.

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Jill Kickul

Jill Kickul
Jill Kickul

Jill Kickul toimii yrittäjyyden professorina Etelä-Kalifornian yliopistossa (University of Southern California) Yhdysvalloissa ja tutkimusjohtajana samaan yliopistoon kuuluvassa sosiaalisen yrittäjyyden laboratoriossa (Brittingham Social Enterprise Lab). Hän on sosiaalisen yrittäjyyden edelläkävijä ja alan johtavia tutkijoita maailmassa. Hän on aktiivinen toimija vuosittain järjestettävässä ja alan suurimmaksi nousseessa kansainvälisessä Social Entrepreneurship -kongressissa. Jill Kickul on julkaissut yli 100 tieteellistä artikkelia tärkeimmissä yrittäjyyden ja johtamisen alan lehdissä. Hänen myydyin kirjansa, Understanding Social Entrepreneurship, on käytössä kurssikirjana yli 80 yliopistossa eri puolilla maailmaa. Jill Kickul osallistuu Åbo Akademin vähemmistötutkimukseen sekä kauppakorkeakoulussa tehtävään organisaatioiden monimuotoisuutta koskevaan tutkimukseen.

Jill Kickul promovoidaan kauppatieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä työstä sosiaalisen yrittäjyyden saralla.

Painokelpoinen kuva.

Filosofian kunniatohtoreiksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Michio Murata

Michio Murata
Michio Murata

Michio Murata toimii professorina kemian laitoksella Osakan yliopistossa Japanissa. Japanin tiede- ja teknologiavirasto (Japan Science and Technology Agency) on myöntänyt hänelle arvostetun, 25 miljoonan euron suuruisen ERATO-apurahan, ja vuonna 2014 hänet valittiin Britannian kuninkaallisen kemiallisen seuran (Royal Society in Chemistry) jäseneksi. Michio Murata on julkaissut 219 artikkelia, joista moni on laadittu yhdessä Åbo Akademin tutkijoiden kanssa, sekä 21 katsausartikkelia, jotka kattavat laajasti Åbo Akademin strategisen tutkimusprofiilin ”Terveyteen liittyvät ratkaisut” kannalta tärkeitä oppiaineita. Michio Muratan yhteistyö Åbo Akademin kanssa on ollut tiivistä. Hän on opettanut Åbo Akademissa sekä ollut pääpuhujana ISB (Informational and Structural Biology) -tohtoriohjelman talvikouluissa. Opiskelijoilla ja tutkijoilla on ollut mahdollisuus osallistua vastavuoroisiin vierailuihin Osakaan ja Turkuun.

Michio Murata promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena ansiokkaasta tieteellisestä työstä kemian alalla ja sitoutumisesta Åbo Akademin toimintaan.

Painokelpoinen kuva.

Professori Aldo R. Boccaccini

Aldo R. Boccaccini
Aldo R. Boccaccini

Aldo R. Boccaccini toimii biomateriaali-instituutin johtajana ja materiaalitieteen (biomateriaalit) professorina FAU-yliopistossa (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) Saksassa. Aldo R. Boccaccini on julkaissut yli 1000 julkaisua. Hän on BioCity Turun tieteellisen neuvottelukunnan jäsen ja toimii läheisessä yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Aldo R. Boccaccini on johtavia asiantuntijoita biolääketieteellisten materiaalien alalla.

Aldo R. Boccaccini promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena menestyksekkäästä biomateriaalien tutkimuksesta ja yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa.

Painokelpoinen kuva.

Tekniikan kunniatohtoriksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa promovoidaan:

DI, TkL Nina Kopola, pääjohtaja

Nina Kopola
Nina Kopola

Nina Kopola on toiminut Business Finlandin pääjohtajana vuodesta 2019. Hän on suorittanut diplomi-insinöörin ja tekniikan lisensiaatin tutkinnon orgaanisen kemian ja biokemian alalla Åbo Akademissa. Hänellä on vankka kokemus niin kemian tutkimuksen kuin yritysjohtamisen saralla. Nämä aiheet muodostavat punaisen langan hänen kansainvälisellä urallaan alkaen tutkijan tehtävistä Neste-konsernissa vuosina 1991–1994. Vuosina 2011–2018 Nina Kopola toimi pörssiyhtiö Suomisen toimitusjohtajana. Vuosina 2000–2011 hän työskenteli johtavissa tehtävissä Dyneassa ja sitä ennen Neste Chemicalsin palveluksessa. Nina Kopola on toiminut useiden yritysten hallituksessa sekä julkaissut monia tieteellisiä artikkeleita tutkijan urallaan.

Nina Kopola promovoidaan tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena monipuolisesta urasta tutkimuksen, tuotekehityksen ja johtamisen parissa.

Painokelpoinen kuva.

Riemutohtorit

Riemutohtoreiksi promovoidaan:

Dag Anckar
valtiotieteiden riemutohtori

Dag Anckar

Sune Jungar
filosofian riemutohtori
Sune Jungar
Christer Laurén
filosofian riemutohtori
Christer Lauren
Caj-Gunnar Lindström
kauppatieteiden riemutohtori
Caj-Gunnar Lindström
Bertil Roslin
valtiotieteiden riemutohtori

Bertil Roslin, foto SITRA
Kuva: SITRA
Bengt Stenlund
tekniikan riemutohtori
Bengt Stenlund
Erkki Vauramo
filosofian riemutohtori
Erkki Vauramo
Kurt Waller
tekniikan riemutohtori
Kurt Waller

Klikkaa kuvia saadaksesi isomman resoluution.

Päivitetty 10.2.2022