Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2018: Hedersdoktorer och jubeldoktorer

Promotionen 2018: Hedersdoktorer och jubeldoktorer

Vid promotionen i Åbo konserthus fredagen den 25 maj 2018 promoverades 13 hedersdoktorer och fyra jubeldoktorer.

Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Till jubeldoktor promoveras en doktor som disputerat för 50 år sedan.

 

Till psykologie hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi promoveras:

Direktör Mariela Castro Espín

Mariela Castro Espin

Mariela Castro är psykolog och pedagog, samt direktör för Cuban National Center for Sex Education i Havanna. Castro arbetar aktivt för att förbättra sexuella minoriteters rättigheter, och gör kampanjer för att motarbeta spridningen av HIV, ett arbete som passar väl in med minoritetsforskningen vid Åbo Akademi. Castro Espín promoveras till psykologie hedersdoktor för sitt ihärdiga arbete med minoritetsfrågor.

Klicka här för högupplöst bild.

Till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi promoverades:

Författaren Jonas Gardell 

Jonas Gardell
Foto: Thron Ullberg

Författaren Jonas Gardell har mångsidigt och under decennier engagerat sig för ett vidsynt och välkomnande samhälle och alla människors lika fri- och rättigheter. Hans skönlitterära gärning och olika former av aktivism har haft stor genomslagskraft. Gardells engagemang för utstötta samhällsgrupper och speciellt HBT-personer har mobiliserat och format en medvetenhet om frågornas relevans. Speciellt inom religionsvetenskap och teologi har han visat stor insiktsfullhet, kompetens och kunskap i kombination med förmågan att kommunicera dessa frågor och engagera på ett positivt sätt. Gardell promoveras till filosofie hedersdoktor för sitt engagemang för sexuella minoriteter, och särskilt för sitt sätt att kommunicera dessa frågor inom religionsvetenskap och teologi.

Klicka här för högupplöst bild. (Foto: Thron Ullberg)

Författaren Sirpa Kähkönen

Sirpa Kähkönen

Den prisbelönta författaren Sirpa Kähkönen har i skönlitterär form behandlat smärtpunkter i finländsk 1900-talshistoria, inte minst inbördeskriget 1918, på ett både blottläggande och framåtblickande sätt. Även om Kähkönen på ett nästan skoningslöst sätt beskriver hur klass, kön och språk präglat 1900-talets Finland, visar hennes texter hur tillsynes djupa klyftor kan överbryggas och överlappas. I skildringar av orättvisor, konflikter och övergrepp har Kähkönen låtit aktörsperspektivet förbli starkt och också tillskrivit enskilda människor manöverutrymme även under tider då historien tillsynes inte tillåtit val och handling. Just precis på det sättet blir historien viktigt i nuet. Kähkönen promoveras till filosofie hedersdoktor för att hon genom sitt författarskap ökar vår förståelse för historien och dess viktiga roll i nuet.

Klicka här för högupplöst bild.

Till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier promoverades:

 

Undervisningsrådet Armi Mikkola

Armi Mikkola

Undervisningsrådet Armi Mikkola promoveras till filosofie hedersdoktor för sina ovärderliga insatser för att utveckla finländsk utbildning, framför allt lärarutbildning för alla nivåer i utbildningssystemet. Hon har på ett målmedvetet och sakkunnigt sätt värnat om den svenskspråkiga lärarutbildningens intressen och kvalitet. Mikkola promoveras till filosofie hedersdoktor för sina insatser för landets utbildning, framförallt lärarutbildningen.

Klicka här för högupplöst bild.

 

Till hedersdoktor i hälsovetenskaper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier promoverades:

Professor Ingegerd Bergbom

Ingegerd BergbomIngegerd Bergbom är professor emerita från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bergboms främsta forskningsområde är intensivvården och genom sin forskning har hon på många sätt deltagit i utvecklandet av den kliniska vårdvetenskapen. Under de senaste drygt 20 åren har Bergbom bidragit till utvecklingen av undervisningen och forskningen i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Hon är en uppskattad och välmeriterad nordisk forskare med en gedigen publikationslista inom den kliniska vårdvetenskapen. Bergbom promoveras till hedersdoktor i hälsovetenskaper för betydande insatser inom den vårdvetenskapliga forskningen, samt sitt aktiva samarbete med Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

Till politices hedersdoktorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi promoverades:

Professor Jan Kleineman

Jan Kleineman

Juris doktor Jan Kleineman är verksam som professor i civilrätt vid Stockholms universitet och Stockholm Centre for Commercial Law. Kleineman tilldelas ett hedersdoktorat för sina gärningar inom särskilt skadestånds- och avtalsrätt och för hans initiativ och verksamhet inom ramen för Stockholm Centre for Commercial Law. Kleinemans vetenskapliga produktion inom särskilt skadestånds- och avtalsrätt är betydande. Doktorsavhandlingen Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart har blivit en nordisk klassiker inom området som har influerat rättsutvecklingen även i Finland. Kleineman promoveras till politices hedersdoktor för sina gärningar för rättsutvecklingen i Norden, särskilt inom skadestånds- och avtalsrätt.

Klicka här för högupplöst bild.

Biträdande generalsekreteraren Laura Londén

Laura LondénLaura Londén är en finländsk diplomat och sedan 2015 biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA. Londén är politices magister med fokus på offentlig rätt och offentlig förvaltning från Åbo Akademi. Hon har under sin över 25 år långa internationella karriär arbetat vid flera FN-organisationers huvudkvarter på många håll i världen. Londén promoveras till politices hedersdoktor för sitt engagemang för människor på flykt samt sin vilja att påverka världen till det bättre.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor Hannu Nurmi

Hannu Nurmi

Professor emeritus Hannu Nurmi har länge framstått som en av den finländska statskunskapens allra främsta representanter och fanbärare. Nurmis forskningsprofil är utpräglat internationell. Han har under sin tid som professor vid Åbo universitet, och även tidigare, främjat ett mångförgrenat samarbete med statskunskapen vid Åbo Akademi. Hannu Nurmi har varit en förgrundsgestalt och även initiativtagare i det samarbete som etablerats, och under årens lopp konsoliderats, mellan de två systerinstitutionerna vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Nurmi promoveras till politices hedersdoktor för sina vetenskapliga insatser inom den finländska statskunskapen, samt ett gott samarbete med Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

 

Till ekonomie hedersdoktor vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi promoverades:

Entreprenören Peter Vesterbacka

Peter VesterbackaPeter Vesterbacka är en mångsidig entreprenör med en särskild internationell marknadsföringsförmåga, samt varumärkes- och affärsutvecklare. ”Mighty Eagle” Vesterbacka var en av nyckelpersonerna bakom spelbolaget Rovios framgång. Han är också bland annat en av initiativtagarna till uppstartevenemanget Slush som vuxit sig till ett av Finlands och Europas främsta. Han är en aktiv alumn vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och har varit med att starta det återkommande Edge-seminariet, samt bidragit till att studenter vid Åbo Akademi fått och kommer att få medverka i Slush Shanghai. Vesterbacka promoveras till ekonomie hedersdoktor för sina insatser som entreprenör och föregångare inom den internationella marknadsföringen, samt för sina insatser för Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

 

Till filosofie hedersdoktorer inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik promoverades:

Professor Anders Hallberg

Anders HallbergAnders Hallberg är professor emeritus i läkemedelskemi och tidigare rektor vid Uppsala universitet. Anders Hallberg har gjort ett banbrytande arbete i att uppmuntra och stimulera vetenskapssamfundet i syfte att skapa innovationer och kommersialisera vetenskapliga rön. Han är fortfarande själv aktiv forskare och har utvecklat och utvecklar mediciner för bland annat infektionssjukdomar. Utöver en lång rad förtroendeuppdrag, bl.a. i Naturvetenskapliga forskningsrådet och Svenska Vetenskapsrådet, har Hallberg varit medlem av Åbo Akademis styrelse hösten 2009 till slutet av år 2017. Hallberg promoveras till filosofie hedersdoktor för sitt banbrytande arbete för kommersialisering av vetenskap, samt för sitt aktiva engagemang för Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor Nils Christian Stenseth

Nils Christian StensethNils Christian Stenseth är professor vid institutionen för biovetenskaper i Oslo och föreståndare för Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES. Stenseth är en renommerad och ofta citerad expert inom ekologin som vetenskap, nordiskt och globalt. Stenseth samarbetar med ämnet miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi sedan en längre tid, särskilt kring tematik från marin ekologi och miljö till evolutionsbiologi. Samarbetet har särskilt stor betydelse inom Åbo Akademis forskningsprofilering med temat hav. Stenseth promoveras till filosofie hedersdoktor för sin starka profilering och stora expertis inom marin ekologi, samt för den vetenskapliga resurs han är för Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

 

Till teknologie hedersdoktorer inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik promoverades:


TkD, ED Tarja Cronberg

Tarja Cronberg

TkD, ED Tarja Cronberg promoveras till teknologie hedersdoktor för sina unika insatser för befrämjande av hållbar teknologi och jordbruk, växelverkan mellan teknologi och samhälle, nordiskt samarbete samt fred och säkerhet. Hon har även befrämjat kvinnlig företagsamhet. Cronberg har en synnerligen mångsidig och lång karriär som på ett unikt sätt kombinerar hållbar teknologi och samhällsvetenskaper. Hon har bland annat varit riksledamot, medlem av Europaparlamentet och Finlands arbetsminister. Cronberg promoveras till teknologie hedersdoktor som erkänsla för sin långa och mångsidiga karriär som kombinerar hållbar teknologi och samhällsvetenskaper.

Klicka här för högupplöst bild.

 

Professor Riitta Keiski

Riitta KeiskiRiitta Keiski är professor vid Uleåborgs universitet och idkar synnerligen högklassig forskning i process- och miljöteknik, speciellt miljöorienterad heterogen katalys. Hennes stora forskargrupp är internationellt erkänd och mycket aktiv. Keiski arbetar också enträget och konstruktivt inom vetenskapsadministrationen i vårt land, bl.a. som medlem av Finlands Akademis styrelse, och har under årens lopp också representerat finländsk katalysforskning i europeiska och nordiska organisationer och nätverk. Riitta Keiski har aktivt främjat vetenskapligt och pedagogiskt samarbete med Åbo Akademi. Keiski promoveras till teknologie hedersdoktor för sin framgångsrika forskning i process- och miljöteknik, samt sina insatser inom vetenskapsadministrationen.

Klicka här för högupplöst bild.

Till jubeldoktorer promoverades:

Dan Eklund Lorenz Grönvik Ebbe Nyman Nils Storå
Dan Eklund
teknologie doktor i kemisk träförädlingsteknik
Högupplöst bild.
Lorenz Grönvik
teologie doktor
Högupplöst bild.
Ebbe Nyman
filosofie doktor i fysik
Högupplöst bild.
Nils Storå
filosofie doktor i nordisk etnologi
Högupplöst bild.

 


 

Håkan Anttila

Ekonomierådet Håkan Anttila utnämndes till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier som erkänsla för sitt engagemang och sina omfattande insatser under mer än två decennier till gagn för goda grundförutsättningar för Åbo Akademis verksamhet i Vasa inom forskning, utbildning och universitetets samverkan med samhället.

Åbo Akademi har med sorg mottagit budet om Håkan Anttilas frånfälle den 7 mars 2018. Hedersdoktorer promoveras inte postumt.

Klicka här för högupplöst bild.

Uppdaterad 10.2.2022