Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis jubileumshistorik

Åbo Akademi och samhället: Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018

I antologin beskrivs Åbo Akademi både som en aktör i samhället och som en institution vars struktur och verksamhet formats av det omgivande samhället. Artiklarna i volymen frågar vad samhällsförändringarna inneburit för akademin och hur akademin påverkat den regionala samhällsutvecklingen i det svenskspråkiga Finland. Artiklarna behandlar bl.a. språkets och platsernas betydelse, finansiering och maktstrukturer, vardagsliv, rekrytering av studenter och lärare, samverkan med näringslivet och expertkunskapens olika roller i samhället.

ÅA-studerande i arbete i ett kemilaboratorium 1954. Foto: Kamera-Boden.

Åbo Akademi och kunskapen: Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018

Antologin studerar skapandet av ny kunskap vid Åbo Akademi. Olika discipliner har varit betydelsefulla under olika epoker. Nya läroämnen har uppstått medan andra lagts ned. Artiklarna i volymen identifierar vetenskapshistoriskt betydande händelseförlopp och brytningspunkter vid Åbo Akademi. Artiklarna behandlar bl.a. övergripande vetenskapliga tankemönster som dominerat olika epoker, förhållandet mellan vetenskap och teknologi, samt betydelsen av både formella vetenskapliga nätverk och informella sociala relationer inom forskarsamfundet.

Åbo Akademis studentkår, tidningsrummet på 1960-talet. Foto: okänd; Hufvudstadsbladets bildtjänst.

Historikkommitté och redaktörer

Arbetet med historiken har finansierats av Stiftelsen för Åbo Akademi och leddes av en historikkommitté utsedd 2010 av Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen.

Medlemmarna i historikkommittén: professor Nils Erik Villstrand, direktör Timo Bäckman, amanuens Ulrika Grägg, professor Ari Ivaska, forskningschef Christer Kuvaja (ordf.), FL Johan Nikula, universitetslärare Patrick Sibelius, kansler Ulrika Wolf-Knuts och kommunikationschef Thurid Eriksson (sekreterare).

För det praktiska verkställandet svarade tre redaktörer: FD Laura Hollsten, docent Henry Nygård och FD Anders Ahlbäck.

Kontakt

Redaktörerna Laura Hollsten och Anders Ahlbäck nås per e-post på adresser enligt formeln fornamn.efternamn@abo.fi. Redaktör Henry Nygård nås per e-post på adress enligt formeln fornamn.efternamn@multi.fi.

Historikens två volymer utgavs den 13 februari 2018. Då höll också Åbo Akademi en solenn akt med efterföljande diskussion om historiken och Åbo Akademis historia, samt därefter en middag för inbjudna gäster, bland annat rektorer från landets och Nordens universitet för att fira Åbo Akademis 100-årsjubileum.

Bilder från solenna akten kan ses i vår bildbank (sökord: historikutgivning) eller i fotoalbumet på Facebook.

Läs mera i pressmeddelandet Åbo Akademis roll i samhället och vetenskapen under ett sekel – Åbo Akademi ger ut två historikvolymer.

Uppdaterad 27.2.2019