Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Strömmingen saknas och könsmogen gös har minskat visar ny rapport

En rapport visar att andelen könsmogen gös halverats men även att strömmingen minskat i antal i förmån för karpfiskar. I en studie från Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland har man utfört ett provfiske med speciell hänsyn till gösen (Sander lucioperca).

I studien kunde man se att andelen könsmogna gösar i den nordvästra innerskärgården på Åland har minskat. Detta efter jämförelser med en liknande studie från 2011.

– Andelen könsmogna gösar har halverats sedan 2011. Tillräcklig med könsmogna gösar behövs för att beståndet skall vara välmående, säger marinbiolog Jonas Österlund som utfört studien.

Liten gös fångad i nät
Andelen könsmogna gösar i Ålands nordvästra innerskärgård har halverats sedan 2011 (Foto: Tony Cederberg).

I detta provfiske var ändå alla de grova gösarna som fångades, det vill säga gösar över 40 cm, större än den största gösen som fångades 2011. Den största gösen 2011 var 47 cm lång medan de två största gösarna 2022 var över 73 centimeter långa. Sett till äldre provfisken kan man ändå inte se några större förändringar vad gäller andelen grov gös. Likaså var tillväxten hos gösen på en motsvarande nivå som i övriga kustområden i Finland.

Vad gäller fisksamhället generellt hade andelen karpfiskar ökat en aning sedan 2011, speciellt mört och löja. Det mest anmärkningsvärda är ändå att strömmingen helt saknades i fiskfångsten. Detta avspeglades även i gösarnas föda.

 

 

– Ökningen av karpfiskar som mört och löja är en typisk effekt av övergödning och är därför inte oväntat. Att strömmingen saknas är det däremot. Huruvida detta är ett bestående fenomen eller inte återstår att se, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

En stor och en normal strömming från Åland
Strömmingen i Östersjön mår inte bra och påträffades inte i provfisket i Ålands nordvästra innerskärgård ifjol (Foto: Tony Cederberg).

Vidare påpekar Cederberg att det är svårt att utifrån ett provfiske slå fast orsakerna till att strömmingen saknas i dessa vatten. Oavsett finns det andra tecken på att strömmingen i Östersjön inte mår bra.

–  Avsaknaden av strömmingen i fångsten i denna studie är något som bör tas i beaktande inför kommande års fiskbeståndsuppföljningar på Åland.

 

Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Åbo Akademi har en lång tradition av havsforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet.

 

För mera information, kontakta:

Jonas Österlund, marinbiolog
jonas.m.osterlund@gmail.com

Tony Cederberg, amanuens Husö biologiska station
tony.cederberg@abo.fi