Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sex nya professorer installerades vid Åbo Akademi i år

Efter att coronapandemin upprepade gånger satt käppar i hjulen har det äntligen blivit möjligt att ordna professorsinstallationer igen. I år har sex professorer installerats vid Åbo Akademi och fler professorsinstallationer är inplanerade våren 2023.

Professorsinstallationen är en akademisk högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av universitetets rektor. Vid samma evenemang håller de nya professorerna sina installationsföreläsningar som är öppna för allmänheten.

Vid professorsinstallationen i Academill i Vasa den 30 september 2022 installerades Siv Björklund, professor i språkbad och flerspråkighet och Mia Heikkilä, professor i småbarnspedagogik samt Kim Strandberg, professor i statskunskap, särskilt politisk kommunikation.

I sin installationsföreläsning talade Siv Björklund över ämnet Perspektiv på flerspråkighet: Pedagogik, praxis och policy. Klicka här för att läsa Siv Björklunds installationsskrift där hennes bakgrund, meriter och forskning presenteras närmare.

Mia Heikkilä talade i sin föreläsning över ämnet Småbarnspedagogikens samhällsbärande roll för lärande, omsorg och jämställdhet. Klicka här för att ta del av Heikkiläs installationsskrift.

Kim Strandberg föreläste över ämnet Kommunikationens och mediernas roll i demokratin. Klicka här för att läsa Strandbergs installationsskrift.

Mia Heikkilä
Mycket av Mia Heikkiläs forskning handlar om jämställdhet i småbarnspedagogiken och i synnerhet jämställdhet mellan flickor och pojkar.
Siv Björklund
Siv Björklund forskar bland annat i flerspråkig pedagogik, språklig medvetenhet och integrering av språk.
Kim Strandberg
Kim Strandbergs forskning rör dels politiskt beteende på sociala medier och dels demokratiforskning med särskilt fokus på deliberativ demokrati.

Vid professorsinstallationen i Akademihuset i Åbo den 2 december 2022 installerades Martina Björklund, professor i det ryska språket, Leena Hupa, professor i oorganisk kemi och Lena Marander-Eklund, professor i nordisk folkloristik.

Martina Björklund talade i sin installationsföreläsning över ämnet Språk och språkforskning i tid och rum. Klicka här för att läsa Martina Björklunds installationsskrift.

Leena Hupa föreläste under rubriken Oorganiska material och höga temperaturer. Klicka här för att ta del av Hupas installationsskrift. 

Lena Marander-Eklund föreläste över ämnet Vardagen som ett folkloristiskt laboratorium: tystnader, erfarenheter och berättelser. Klicka här för att läsa Marander-Eklunds installationsskrift.

Lena Marander-Eklunds forskning fokuserar bland annat på känslor och känsloyttringar, kvinnligt liv i 1950-talets Finland, svensk kultur i Finland under 1900-talet samt människans relation till sjukdom och mediciner. Hennes professur är den enda av sitt slag i Finland och Norden.
Martina Björklund
Martina Björklund är i sin forskning inriktad på bland annat nytt och kreativt språkbruk i både skönlitteratur och andra texter, till exempel ungdomsspråk och sovjetiska sloganer.
Leena Hupa
Leena Hupa har i huvudsak forskat i relationer mellan den kemiska sammansättningen och de kemiska och fysikaliska egenskaperna i keramik och glas inklusive biokeramik. Hennes forskning har senare utvidgats till högtemperaturanvändning av biomassabaserade bränslen och till användning av sidoströmmar och avfall från industriprocesser från en kretsloppsekonomisk synvinkel.