Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Seriealbum utforskar Åbos spårvagnar

Ett nytt seriealbum av Giada Peterle kombinerar Åbos kollektivtrafiks historia med invånarperspektiv ur olika tidpunkter. Albumet LINES lyfter fram Åbobornas berättelser om spårvagnar och visar hur kollektivtrafiken förändrats sedan slutet av 1800-talet.

Seriealbumet LINES ger läsaren en möjlighet att ur blandade perspektiv förstå kollektivtrafiken i Åbo, hur den förändrats under åren och vad detta betytt för invånarna. Den estetiskt tilltalande berättelsen är uppbyggd på geografisk forskning baserad på arkivmaterial och intervjuer med invånare i staden.

Uppslag från seriealbumet LINES.
Uppslag från LINES. Foto: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.

Albumet har gjorts av den italienska kulturgeografen och serietecknaren Giada Peterle, som arbetar vid Universitetet i Padua och är specialiserad på att skapa berättelser av urbana landskap. Forskningen har gjorts inom ramarna för forskningsnätverket PUTSPACE – Public Transport as Public Space in European Cities: Experiencing, Narrating, Contesting och fältarbetet gjordes när Peterle var gästforskare vid Åbo Akademi en period under år 2020.

– Serien för samman individuella och kollektiva berättelser och följer förändringar över plats och tid, från att Åbo skaffade spårvagnarnar till hur de ersattes av bussar. Det är ett sätt att undersöka Åbos förflutna och nuvarande kollektivtrafik som en smältdegel för urban mångfald och presentera resultaten på ett sätt som tilltalar också en icke-akademisk publik, säger Peterle.

– I Åbo, precis som i många andra städer runtom i Europa, är kollektivtrafiken en samling arkiverade berättelser som bara väntar på att bli undersökta.

Spårvagnstrafiken i Åbo är ingen rätlinjig historia. Den lades ner 1972 men är fortfarande en viktig del av det offentliga minnet och en eventuell återuppbyggnad av spårvagnsnätverket har under de senaste åren varit föremål för flitig debatt. Mångfalden av röster i LINES visar komplexiteten och hjälper läsaren till en förståelse för att offentliga platser i stadsmiljöer är ett uttryck för mångfald och fyllda med komplexa språkliga, kulturella och religiösa betydelser.

PUTSPACE är ett forskningsprojekt som studerar kollektivtrafik som en av flera slags offentliga miljöer, samt hur invånare genom transporten konfronteras med social mångfald. Resultaten används bland annat som bidrag i diskussioner om stadsplanering.

– PUTSPACE utmanar existerande definitioner av offentliga miljöer. Projektet arbetar för att humanisera transportforskningen genom att se på berättelser, tvister och erfarenheter som är kopplade till kollektivtrafik, säger Jason Finch, projektledare i Finland och biträdande professor i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi.

– LINES använder berättande och känslomässiga kopplingar för att ta debatten om offentliga miljöer till en bredare publik – olika grupper inom kollektivtrafiken. Som ett kreativt verk visar det hur gamla infrastrukturer kan ha en roll i nuet och framtiden i en stad.

PUTSPACE finansieras genom forskningsprogrammet HERA Joint Research Programme (www.heranet.info) som samfinansieras av AKA, BMBF genom DLRPT, ETAg och Europeiska kommissionen genom Horizon 2020.

Seriealbumet LINES kan läsas på http://narrativegeographies.com/lines/ eller genom att ladda ner e-boken på https://www.beccogiallo.it/. Det tryckta albumet kan köpas från Turun Sarjakuvakauppa på Humlegårdsgatan 8 B i Åbo för 10 euro.

Giada Peterle är bokaktuell med Comics as a Research Practice: Drawing narrative Geographies Beyond the Frame (Routledge 2021) som publiceras i maj.

Foto på Giada Peterle som håller i sitt seriealbum LINES.
Giada Peterle. Foto: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.
Uppslag ur seriealbumet LINES.
LINES. Foto: Giada Peterle, BeccoGiallo 2021.

 

Mera information:
Giada Peterle
DiSSGeA – University of Padua
E-post: giada.peterle@unipd.it

Jason Finch
Biträdande professor i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi
E-post: jason.finch@abo.fi
Tfn: +358 469215848