Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Rapport om grundläggande rättigheter i EU varnar för barnfattigdomens och hemlöshetens konsekvenser

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi bidrar till EU:s årliga rapport som kartlägger hur grundläggande rättigheter efterföljs.

Färre migranter kom till Europa under år 2017 men fortfarande var vägen till Europa farlig och fruktansvärd. Fler än 3 100 människor dog när de korsade haven för att ta sig till Europa.
Barnfattigdomen fortsätter vara hög i Europa och ett av de största orosmomenten är hemlöshet. Fattigdom och hemlöshet ökar risken för radikalisering och våldsam extremism bland unga.

Bland annat detta tas upp i den årliga rapporten ”Fundamental Rights Report 2018” som omfattar hela EU. På ett allmänt plan konstaterar man att år 2017 hämtade både framsteg och bakslag vad gäller värnandet om grundläggande rättigheter. Den så kallade ”Europeiska pelaren för sociala rättigheter”, som antogs under år 2017 markerade ett viktigt steg mot ett mera ”socialt” Europa men i rapporten konstaterar man att överenskommelsen endast är ett litet steg på vägen, och mycket arbete krävs för att få den i aktivt bruk.

Fundamental Rights Report-rapporten görs under ledning av FRA – The EU Fundamental Rights Agency – som är EU:s byrå för grundläggande rättigheter. FRA är ett oberoende EU-organ med målet att ge EU-institutioner och medlemsstater oberoende, faktabaserad information om de grundläggande rättigheterna i EU. Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi har bidragit till rapporten genom att ta fram relevant data vad gäller grundläggande rättigheter i Finland.

Årets FRA-rapport tar upp områden som jämställdhet och likabehandling, rasism, främlingsfientlighet, skydd av personuppgifter och datasäkerhet, barnens rättigheter, brottsoffrens rättigheter, och så vidare. Utöver detta tillägnas rapportens fokuskapitlet de äldre – jämlik behandling av och respekt för de äldres grundläggande rättigheter. Enligt rapporten anser nästan 60 procent av européerna att det är en nackdel att vara äldre när man söker arbete. Samhället ser ofta äldre som en börda och alltför ofta bortser vi från våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter.

Enligt rapporten har det i alla fall småningom börjat ske framsteg, man har antagit en mer mänskligrättslig inställning vad gäller de äldres grundläggande rättigheter. Trots vissa framsteg understryker rapporten behovet av att öka åtgärderna som skyddar mot åldersdiskriminering, man varnar för en ”one size fits all-inställning”, eftersom de hinder som kvinnor, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättningar möter kan förvärras när de blir äldre.

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi bildar tillsammans med Förbundet för mänskliga rättigheter den nationella kärnan i FRA:s tvärvetenskapliga forskningsnätverk FRANET. Expertnätverket grundades 2011 med uppdrag att åt FRA samla information och producera kunskap om grundläggande rättigheter i de olika länderna.

För mera information:

Fundamental Rights Report 2018
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018

Katarina Frostell
Projektchef vid Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
E-post: kati.frostell@abo.fi
Tfn +358 40537 0848

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
https://www.abo.fi/institutet-for-manskliga-rattigheter/

FRANET
https://www.abo.fi/en/institute-for-human-rights/franet/

FRA:s mediekontakt: media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642