FRANET

FRANET is a multidisciplinary research network of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA).

FRANET was established in 2011 for the purpose of data collection and research services on fundamental rights issues. Within the FRANET network, the contractors deliver various thematic studies and monthly bulletins with respect to specific fundamental rights issues in each EU country concerned. The national FRANET teams also contribute to the annual Fundamental Rights Report compiled by FRA. As from 2019, the Institute for Human Rights at Åbo Akademi University and the Faculty of Law at the University of Turku form the national focal point of FRANET. Between 2011-2018, the Institute for Human Rights cooperated with the Finnish League for Human Rights. Below is a selection of some of the most recent FRA reports which the Finnish FRANET team has contributed to.

FRANET on EU:n perusoikeusviraston (FRA) kansallisten asiantuntijoiden verkosto, joka perustettiin vuonna 2011 tehtävänään kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista EU:n jäsenmaissa perusoikeusviraston käyttöä varten. Kansallisten selvitysten pohjalta perusoikeusvirasto koostaa koko EU:n käsittäviä raportteja eri perusoikeusteemoista ja julkaisee myös vuosiraporttia perusoikeustilanteesta EU:ssa. Vuoden 2019 alusta lähtien Suomessa perusoikeusviraston kansallisen yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Vuosina 2011-2018 kansallisena yhteyskeskuksena toimivat Ihmisoikeusinstituutti yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa. Alla on esimerkkejä perusoikeusviraston julkaisuista, joihin myös Suomen asiantuntijaryhmä on osallistunut omalla panoksellaan.

Most recent reports / Tuoreimmat raportit

Making EU citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights (August 2018)

The report provides a comparative overview of the application of some of the rights deriving from EU citizenship, in particular the right to move and reside freely in other Member States, the right not to be discriminated on the basis of nationality and the right to vote and stand as a candidate in municipal and European Parliament elections. Based on a review and analysis of select case law of national courts, the report shows how courts in different countries vary in the interpretation of the key EU provisions regulating EU citizens’ rights. These include the definition of a family member, sufficient resources, or when they can receive benefit. This can affect people’s everyday life, their family, career and well-being. FRA’s research covered all 28 EU Member States. FRA’s inter-disciplinary research network FRANET collected the case law between February and June of 2017.

Raportissa esitetään katsaus unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien  toteutumisesta eri EU-maissa, koskien erityisesti EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapautta, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa sekä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta kunnallisvaaleissa ja Euroopan Parlamentin vaaleissa. Tutkimus perustuu FRANET asiantuntijaverkoston kokoamaan EU-maiden kansalliseen oikeuskäytäntöön. Vertaileva tutkimus osoittaa, että tuomioistuimet eri EU-maissa tulkitsevat unionin kansalaisten oikeuksiin liittyviä EU-säännöksiä eri tavalla. Tulkinnat vaihtelevat koskien esimerkiksi sitä, miten määritellään EU-kansalaisen perheen jäsen tai elämiseen riittävät varat tai missä tapauksessa EU-kansalaiset ovat oikeutettuja etuuksiin. Tulkinnoilla voi olla vaikutuksia EU-kansalaisten jokapäiväiseen elämään, heidän perheenjäseniinsä, uraansa ja hyvinvointiinsa.

Country study on Finland

 

Fundamental Rights Report 2018 (June 2018)

The Fundamental Rights Report 2018 explores the main developments of 2017 in the protection of fundamental rights in the EU Member States, particularly in the following areas: equality and non-discrimination; racism, xenophobia and related intolerance; Roma integration; asylum, borders and migration; information society, privacy and data protection; rights of the child; access to justice, including rights of crime victims; and implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This year’s report also dedicates its focus chapter to equal treatment for older people and respect for their fundamental rights.

Vuoden 2018 perusoikeusraportissa tarkastellaan perusoikeuksien suojelun kehittymistä EU:n jäsenmaissa vuoden 2017 aikana koskien erityisesti seuraavia aihealueita: yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys; rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus; romanien integraatio; turvapaikka, rajat ja integraatio; tietoyhteiskunta, yksityisyys ja tietosuoja; lapsen oikeudet; oikeussuojan saatavuus ja rikoksen uhrin oikeudet; sekä vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano. Lisäksi tämän vuoden perusoikeusraportin johdantoluvussa käsitellään erikseen ikääntyneiden yhdenvertaista kohtelua ja heidän perusoikeuksiensa kunnioittamista.

Suomenkielinen yhteenveto (summary in Finnish)
Sammanfattning på svenska (summary in Swedish)

 

From institutions to community living: key findings and FRA opinions; Summary (June 2018)

EU Member States, and the EU itself have ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, committing themselves to achieving independent living for persons with disabilities. Doing so requires a meaningful and sustainable shift from institutional to community-based living arrangements. This publication summarises the findings from three FRA reports, published in October 2017, focusing on three important factors in making deinstitutionalisation a reality: commitments and structure, budgeting and financing, and measuring outcomes for persons with disabilities.

Laitoksista yhteisöasumiseen: keskeiset havainnot ja FRA:n lausunnot; Tiivistelmä (kesäkuu 2018)

EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat ratifioineet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sitoutuneet tavoitteeseen siitä, että vammaiset henkilöt elävät itsenäistä elämää. Vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja yhteisöön kuulumista koskevan oikeuden toteutuminen edellyttää tarkoituksenmukaista ja kestävää laitoshoidosta luopumista ja siirtymistä yhteisöpohjaiseen tukeen. Tämä julkaisu sisältää yhteenvedon kolmesta, FRA:n lokakuussa 2017 julkaisemasta raportista, joissa tarkastellaan kolmea laitoshoidosta luopumisen toteuttamisessa tärkeää tekijää: sitoumuksia ja rakenteita, määrärahoja ja rahoitusta ja tulosten mittaamista vammaisten henkilöiden kannalta.

Annual reports on fundamental rights in the EU countries / Vuosiraportti

Fundamental Rights Report 2017
suomenkielinen yhteenveto (summary in Finnish)
sammanfattning på svenska (summary in Swedish)

Fundamental Rights Report 2016
suomenkielinen yhteenveto (summary in Finnish)
sammanfattning på svenska (summary in Swedish)

Annual reports 2010-2014 / vuosiraportit 2010-2014

Thematic reports / Temaattiset raportit

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU (January 2018)
Country study on Finland (2017)

From institutions to community living (Part I-III) (October 2017)

Child-friendly justice: perspectives and experiences of professionals (April 2015)
suomenkielinen yhteenveto (summary in Finnish)
sammanfattning på svenska (summary in Swedish)
Finnish national report (2012)

Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives (April 2016)

Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union (June 2015)
Finnish national report (2014)

Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (March 2016)

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU, vol. II: field perspectives and legal updates (October 2017)

National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies
Finnish national report (October 2017)
Legal update: Finland (June 2016)

Migration to the EU: Five persistent challenges (February 2018)

Current migration situation in the EU: Impact on local communities (update) (February 2018)
Current migration situation in the EU: Oversight of reception facilities (September 2017)
Current migration situation in the EU: Community policing (June 2017)
Current migration situation in the EU: Education (May 2017)
Current migration situation in the EU: LGBTI asylum seekers (March 2017)
Current migration situation in the EU: Torture, trauma and its possible impact on drug use (February 2017)
Current migration situation in the EU: Separated children (December 2016)
Current migration situation in the EU: Hate crime (November 2016)

Periodic reporting / Määräaikaisraportit

Regular overviews of migration-related fundamental rights concerns

 

 

Updated 30.11.2018