Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt huvudämne inom hälsovetenskaper vid Åbo Akademi

Från och med hösten 2024 kan man studera ett nytt huvudämne vid Åbo Akademis campus i Vasa. Huvudämnet heter hälsofrämjande arbete och hälsokunskap och är som akademiskt huvudämne det första i sitt slag på svenska i Finland. Ämnet erbjuds som alternativ till det redan existerande huvudämnet vårdvetenskap.

Hälsokunskap är sedan drygt 20 år tillbaka ett självständigt ämne i den grundläggande läroplanen för årskurs 7–9 och andra stadiets utbildningar i Finland. Sedan 2015 har man kunnat studera hälsofrämjande arbete och hälsokunskap som en del av det hälsovetenskapliga studieprogrammet vid Åbo Akademi. Nu blir det även möjligt att avlägga både kandidat- och magisterexamen i hälsofrämjande arbete och hälsokunskap då området får status som huvudämne.

– Förändringen kunde kanske beskrivas som något av en formalitet i och med att inriktningen redan nu erbjuds inom ramen för utbildningen vid enheten, men att ämnet får status som eget huvudämne är ändå en historisk händelse för oss, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap och ansvarig för det hälsovetenskapliga studieprogrammet vid Åbo Akademi.

Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap ger kompetens för att utveckla framtidens vård och välfärdstjänster för ett socialt hållbart samhälle. Med hälsofrämjande arbete och hälsokunskap som huvudämne får man dokumenterad kompetens i teoretiska grundprinciper för hälsofrämjande som vetenskaplig disciplin. Man studerar också praktiska arbetssätt i hur man kan främja och skydda hälsa och välbefinnande i olika kontexter och målgrupper, till exempel bland unga, personer i arbetslivet, i lärmiljöerna och bland familjer. Tyngdpunkten i studiehelheten ligger på evidensbaserad praxis för hälsofrämjande arbete bland barn och unga och deras familjer.

– Dessutom kan man erhålla behörighet som ämneslärare i hälsokunskap inom den grundläggande utbildningen eller andra stadiet om man kombinerar ämnet med pedagogiska studier. Utbildningen ger bred och efterfrågad kompetens inom det hälsofrämjande arbetsfältet som sträcker sig från den offentliga sektorn till tredje sektorn och näringslivet, säger Anna Forsman, äldre universitetslektor inom hälsovetenskaper och ansvarig för ämneshelheten som nu får huvudämnesstatus vid Åbo Akademi.

Utbildningen ger beredskap att arbeta med exempelvis ledarskaps-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter samt expertuppgifter exempelvis som välfärdsdirektör inom det breda och växande arbetsfältet kring välfärdsfrågor och tidiga arbetssätt för att främja och skydda hälsa och välmående i olika kontexter och bland olika målgrupper. Kurser i hälsofrämjande arbete och hälsokunskap kan som tidigare också kombineras med studier i huvudämnet vårdvetenskap.
Det går att söka till huvudämnet hälsofrämjande arbete och hälsokunskap från och med våren 2024.

Mera information:
Anna Forsman, äldre universitetslektor inom hälsovetenskaper
Telefon: 046 921 9726
E-post: anna.k.forsman@abo.fi