Skriv här det du söker efter!

Ledarskap med digitalt kunnande är viktigt för framtidens välfärdstjänster

Ledarskap med digitalt kunnande är viktigt för framtidens välfärdstjänster

Professional Digital Leadership kick-off seminarium 24.11.2022. Foto: John Henriksson

Efterfrågan på digitalt kunnande blir allt större inom många branscher och social- och hälsovårdsbranschen är inget undantag. Professional Digital Leadership är ett nytt fortbildningsprojekt som ska stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Den 24 november ordnade projektet sitt första seminarium med ca 140 deltagare från hela Svenskfinland på plats och online.

I takt med att verksamheter digitaliseras förändras också ledarskapet. För ledarna, som har i uppdrag att styra, organisera och leda dessa verksamheter, innebär den snabba förändringen nya utmaningar. Ledarna har en viktig och helt avgörande roll i den digitala transformeringen av välfärdsverksamheter. Ledare behöver vara insatta och uppdaterade för att kunna leda effektivt med digitaliseringens hjälp.

Fortbildningsprojektet Professional Digital Leadership ska stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Fortbildningshelheten som startar i mars nästa år, planeras och genomförs i ett samarbete med Åbo Akademi CLL och Vårdvetenskapen, Yrkeshögskolan Novia och Svenska handelshögskolan i Vasa. Forskningsledare Annika Wentjärvi från Novia Yrkeshögskolan är med under projektets första seminarium och informerar om fortbildningen.

– ProDigiLead-projektet erbjuder digital fortbildning i fyra separata kurser. Att delta är flexibelt och man kan genomföra kursen i sin egen takt eller vid sidan om arbetet. Man kan även välja att delta i alla fyra kurser eller bara i några, säger Wentjärvi.

Satu Laitila, projektchef vid CLL, Åbo Akademi poängterar att fortbildningen är avgiftsfri för deltagaren, då den finansieras av Servicecentret för Kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols), en ny myndighet som befrämjar kompetensutvecklingen hos befolkning i arbetsför ålder. Det nya Servicecentret är en del av den större reformen av det kontinuerliga lärandet.

– Vi riktar oss i första hand till ledare, chefer, experter och andra som jobbar med välfärdsverksamheters växande digitala serviceuppdrag och ledaruppdrag, säger Laitila.

Prodigilead_seminarie
Bildtext: Annika Wentjärvi, forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia och till höger Satu Laitila, projektchef vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi.

 

Under seminariet presenterades också projektet FarmAInteraktion, som är ett samarbete mellan hälsovetenskaperna, Experience Lab, enheten för informationsteknologi och enheten för farmaci vid Åbo Akademi. Syftet med projektet är att utforska huruvida sociala robotar kan förebygga och stödja klientsäkerheten genom att ge läkemedelsinformation, upplysning och rådgivning på apotek. Under presentationen visades ett exempel på en ny verksamhetsform och hur framtiden kan se ut. Deltagarna fick bekanta sig med Furhat, världens mest intelligenta sociala robot.

Prodigilead seminarie, bild på flicka prata med robot
Den sociala roboten Furhat ger information och rådgivning om dagen efter piller till en potentiell kund på apotek, här i bild FarmAInteraktion projektmedlem Susanne Hägglund. Foto: John Henriksson

I projektet Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead) ska man utveckla och genomföra fyra utbildningsmoduler á 5 sp (totalt 20 sp). Anmälan till fortbildningen kan göras på projektets webbsida fr.o.m januari 2023. Modulerna grundar sig på följande kompetensområden:

  1. Digitalt ledarskap – att leda välfärdsverksamheter digitalt och på distans (våren 2023)
  2. Utveckling, implementering och utvärdering av digitala system och digital serviceförmåga (hösten 2023)
  3. Hållbar verksamhetsutveckling i en digital arbetsmiljö (våren 2024)
  4. Att leda digital transformation av välfärdsverksamheter (hösten 2024)

Äldre universitetslektor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Linda Nyholm, deltar i att utveckla fortbildningshelheten.

– Digitalisering är en viktig del i utvecklingen av framtidens välfärd. Digitaliseringen är det viktigaste verktyget vi har för att kunna bibehålla vår välfärd i framtiden, säger Nyholm.

prodigilead seminariet, Linda Nyholm
Linda Nyholm, Äldre universitetslektor i vårdvetenskap, enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Foto: John Henriksson

Fortbildningshelheten planeras utifrån en ny verksamhetsmodell som baserar sig på en flexibelpedagogisk design, där kurserna delas upp i mindre studiehelheter, som kan avläggas smidigt och i en friare takt vid sidan om arbetet.

Närmare information om fortbildningshelheten och tidtabell, via projektet Pro Digi Leads webbplats.


Projektet Professional Digital Leadership (Pro Digi Lead) är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Hanken Svenska Handelshögskolan och Yrkeshögskolan Novia. Projektet startade 1.8.2022 och pågår fram till 31.12.2024 med finansiering av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF).