Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt forskningsprojekt vill förstå sångens betydelse för kognitiv och språklig utveckling

Med start 2021 kommer en tvärvetenskaplig nordisk forskargrupp driva ett femårigt forskningsprojekt som bland annat undersöker huruvida daglig sångaktivitet skulle kunna stödja barns kognitiva och språkliga utveckling.

Projektet går under benämningen ”Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet” och finansieras av svenska Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Projektet är en del av svenska Kungliga Musikaliska Akademiens breda satsning ”Sjungande barn”.

Forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga ny kunskap kring musikens inverkan på lärande och välbefinnande. Syftet med projektet är att förstå sångens betydelse i skolan.

Aktuell röstforskning visar att röstproblem hos barn ökar och att skolor ofta upplevs vara en bullrig arbetsplats. Sång innehåller komponenter som kan antas stärka den språkliga förmågan, men få studier har undersökt sångens effekt på språktillägnande.

Projektet strävar efter att bygga en evidensbaserad undervisningsmodell för sångundervisning som kan användas för att erbjuda sång för skolklasser inom de lägre åldrarna i grundskolan där studiero, kognitiv, språklig, emotionell och social utveckling ligger i fokus.

Under en femårsperiod genomförs en studie som, med stöd från skolors musiklärare, utbildar slumpmässigt utvalda lärare från likvärdiga skolor i sångundervisning. Forskargruppen kommer därefter att följa barnens utveckling av sociala, språkliga och kognitiva förmågor.

– Rösten i tal och sång är viktig för barnets upplevelse av sin kropp. Det finns indikationer på att musik påverkar akademiska förmågor som till exempel matematik. Nu vill vi se hur barns språk och koncentrationsförmåga utvecklas av att barnen systematiskt får sjunga i skolan, säger Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi vid Åbo Akademi.

– Det är särskilt roligt att på sikt kunna göra jämförelser mellan Finland och Sverige. I Finland har musikundervisningen i skolan inte en lika undanskymd plats som den tyvärr har i skolor i Sverige i dag, säger Lyberg Åhlander.

Bakom projektet står en tvärvetenskaplig grupp forskare från Åbo Akademi, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Lunds universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Projektets resultat kommer att kunna bli direkt implementerbara i daglig skolundervisning. Vid projektets slut kommer insamlade data att lägga grunden för ett pilotprojekt med syfte att bidra till åtgärder för en optimal ljudmiljö för studiero och lärande i klassrum.

Klicka här för att läsa mer om projektet ”Sånghälsa i skolan”.