Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi har utbildat över 100 talterapeuter

Åbo Akademi inledde utbildningen av talterapeuter år 2005. Då fanns enbart cirka 40 svenskspråkiga talterapeuter i Finland. De första magistrarna i logopedi från Åbo Akademi utexaminerades år 2010.

Sedan dess har 110 talterapeuter utexaminerats från Åbo Akademi och mellan 11 och 13 nya talterapeuter utexamineras varje år.

Trots det råder det fortfarande brist på talterapeuter i Finland, både svenskspråkiga och finskspråkiga, och köerna till talterapi är alltjämt långa. Många barn med till exempel språkstörning, och vuxna med afasi efter stroke får inte den rehabilitering de skulle behöva.

– I Finland så som i många andra länder har talterapeuterna fått fler klientgrupper. Det handlar till exempel om personer med sväljningssvårigheter, personer med progredierande neurologiska sjukdomar som demens, eller om barn med kommunikations- och språkstörningar. Dessutom finns det en ökande efterfrågan på talterapeuter som kan utföra bedömningar på flera språk, förklarar Viveka Lyberg Åhlander som är ny professor i logopedi vid Åbo Akademi sedan augusti.

Dessutom handlar det om ett förändrat sätt att se på sjukdom och hälsa i samhället.

– I dag arbetar talterapeuter inte enbart med individuella klienter. Med hjälp av logopedisk behandling riktad till omgivningen försöker vi skapa miljöer som stöder kommunikation hos personer som har kommunikationsstörningar, och öka deras möjlighet till delaktighet och samverkan. Det handlar faktiskt om ett arbete för demokrati. All behöver kunna kommunicera för att vara delaktiga i sitt eget liv och i samhället, säger Lyberg Åhlander.

Magisterexamen med logopedi som huvudämne ger behörighet att arbeta som talterapeut. Utbildningen i logopedi tillgodoser den svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov av utbildade talterapeuter, en uppgift som har en stor samhällelig relevans.

Alla talterapeuter som hittills har utexaminerats från Åbo Akademi har fått arbete som motsvarar utbildningen. Enligt kartläggning som gjordes år 2014 var de utexaminerade relativt jämnt fördelat över hela Svenskfinland och situationen antas vara den samma också i dag.