Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om språklekar som främjar läskunnighet

PeL Ann-Christina Kjeldsens doktorsavhandling i logopedi framläggs till offentlig granskning 14.9.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9.

En av skolans främsta uppgifter är att lära barn läsa och skriva, men barns förutsättningar för dessa färdigheter är varierande. I syfte att förbereda för skriftspråksmötet i skolan genomförde Ingvar Lundberg och hans kolleger en banbrytande fonologisk förskoleintervention på den danska ön Bornholm för drygt 30 år sedan. Detta systematiska språkleksprogram visade sig förebygga de lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken. Avhandlingen utgör en replikation och förlängning av Lundbergs klassiska Bornholmstudie och genomfördes under åren 1997–2007 i daghem och skolor i landskapet Åland.

Träningsprogrammet bestod av (meta)lingvistiska lekar och övningar som genomfördes med 6–7-åriga barn i daghemmens förundervisning 15–20 minuter dagligen under ett år och två månader i början av det första skolåret. Träningsprogrammet följde en hierarkisk struktur.

Den föreliggande studien upprepade resultaten som uppvisats av Lundberg m.fl. (1988) även för en förkortad version med 60 procent av det ursprungliga språkleksprogrammet. Både normalläsande elever och elever som i förskoleåldern bedömts med risk för läs- och skrivsvårigheter drog nytta av daghemsinterventionen. Iögonenfallande var att från årskurs 1 till årskurs 9 var andelen barn med lässvårigheter cirka hälften mindre bland de tränade barnen. Interventionen hade effekt på ordavkodning ända till årskurs 6, samt på läsförståelse ända till årskurs 9.

Resultaten från den longitudinella studien understryker vikten av en systematisk, strukturerad och lekfull fonologisk intervention som ges till hela förskoleklasser av ordinarie barnträdgårdslärare inom det dagliga schemat. Det är därigenom kostnadseffektivt för samhället. Interventionens vinnare var de barn, som från början kunde vara i riskzonen för lässvårigheter, och som genom träningen redan från årskurs 1 lyftes till en genomsnittlig läs- och skrivnivå. Det är sannolikt att vinsterna för dessa barn även utsträcker sig till vuxen ålder med tanke på dem vars lässvårigheter i skolan resulterat i en negativ självbild och socialt utanförskap.

Ann-Christina Kjeldsen disputerar lördagen den 14 september 2019 kl. 12 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Finn Egil Tønnesen, Universitet i Stavanger, Norge och kustos är professor emeritus Pekka Niemi, Åbo universitet.

Ann-Christina Kjeldsen är född 1.5.1954 i Helsingfors. Hon avlade studentexamen 1973 vid Nya svenska samskolan i Helsingfors, samt PeM-examen 2000 och PeL-examen 2003 vid Åbo Akademi.

Ann-Christina Kjeldsen kan vid behov nås per telefon 045 7342 5670 eller e-post ann-christina.kjeldsen@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/170253?locale=lsv

Ann-Christina Kjeldsen
Ann-Christina Kjeldsen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.