Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nya undersökningar på Åland visar övergödda havsvikar, men ljusglimtar finns

Sommaren 2023 gjorde Husö biologiska station återbesök till de grunda havsvikarna Onsviken och Mönsfladan på Åland. Sedan senaste karteringsbesök visar den ena viken visar en klart negativ trend medan den andra inte ändrat nämnvärt. Också två havsvikar som tidigare inte karterats alls undersöktes, delvis med hjälp av en metod som inte tidigare använts i stor utsträckning på Åland.

Utvecklingen i Onsviken i Saltvik visade tydligt att viken sedan tidigare karteringar 2005 och 2008 gått från att ha varit dominerad av kransalger till mera övergödningsgynnade arter. I samband med undersökningen konstaterades också att växtligheten täcktes av sediment.

– Övergödning och övertäckning av sediment har en stor inverkan på kransalgerna som ställer stora krav på sin omgivning. Utvecklingen är därför beklaglig och Onsviken ligger inte längre högt på listan över skyddsvärda vikar. Det finns ändå hopp då kransalgerna kan komma tillbaka om vi bara ser till att förutsättningarna är de rätta, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station, Åbo Akademi.

I Mönsfladan var utvecklingen inte lika negativ. Artsammansättningen var sommaren 2023 ungefär den samma som vid senaste kartering 2013, men forskarna kunde konstatera en minskning av kransalgernas utbredning. En ljusglimt var att den rödlistade raggsträfsen (Chara horrida), som är fridlyst på Åland, påträffades i samma utsträckning som 2013.

– Trots att Mönsfladan mår förhållandevis bra kunde vi konstatera en hög näringsbelastning, vilket är ett hot mot bland annat raggsträfsen. Onsviken var också tills ganska nyligen en välmående, kransalgsdominerad havsvik. Den skulle nu vara en god kandidat för restaurering. Genom att restaurera livsmiljöer under vatten och återintroducera känsligare arter, som kransalger, kan man förbättra havets förmåga att stå emot kommande utmaningar från såväl övergödning som klimatförändring. Samtidigt hjälper man havet att läka sig själv, säger Anna Ikonen, marinbiolog och doktorand vid Åbo Akademi.

Växtligheten i grunda havsvikar kan variera mycket på bara ett litet område. Foto: Tony Cederberg

Två havsvikar karterades med ny metod

Sommaren 2023 utfördes också för första gången karteringar av havsvikarna Fladan och Etsviken.

– Utöver tidigare, välbeprövade metoder, använde vi även ekolodsteknik. Med hjälp av ett specialekolod som kan känna hur djupt det är, var det finns undervattensvegetation och hur hög täckningsgrad vegetationen har, kunde vi samla in data från ytan. På det stora hela påträffades de arter som kunde förväntas finnas i området, säger Annika Liljedahl, marinbiolog vid Åbo Akademi, som utförde studien.

Ekolodsdata kompletteras ofta med så kallad drop-videofilmning för att bekräfta och följa upp datat. Metoden ger inte samma noggrannhet som snorkling och dykning då det finns flera arter som är svåra att artbestämma på basis av filmmaterial, men den är relativt snabb och ger oftast tillräcklig information.

Studierna utfördes på uppdrag av Ålands landskapsregering som en del av det över 60-åriga samarbetsavtalet med Åbo Akademi.

Karteringsarbetet gjordes med hjälp av snorkling där resultaten skrevs upp på vattenfast protokoll. Foto: Lena Grönqvist

Mera information:

Tony Cederberg, amanuens Husö biologiska station, Åbo Akademi
Telefon: +3584573421431
E-post: tony.cederberg@abo.fi

Anna Ikonen, marinbiolog, doktorand Åbo Akademi
E-post: anna.ikonen@abo.fi

Annika Liljedahl, filosofie magister i miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi
E-post: liljedahl85@gmail.com

 

Länk till rapporten om Onsviken och Mönsfladan: https://www.doria.fi/handle/10024/188483

Länk till rapporten om karteringen av Fladan och Etsviken: https://www.doria.fi/handle/10024/187967