Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Välkommen på vårt virtuella lanseringstillfälle 5.11.2021 klockan 13.30-14.30.
Pressens representanter är välkomna också på träff i foajén på Academill, Strandgatan 2 i Vasa klockan 14.30 för mingel och intervjuer. 
Zoom: https://aboakademi.zoom.us/j/61714215688

Ny handbok för lärare ska öka förståelsen för mofi-undervisning

En ny handbok för lärare som undervisar i modersmålsinriktad finska (mofi) ska stödja utvecklingen av undervisningen, öka förståelsen och medvetenhet om vilka skillnaderna är mellan undervisningen i mofi och traditionell finska. Boken” Mofi-stigen. Handbok för mofi-lärare i 1–9!” lanseras 5.11.2021.

Handboken är ett resultat av projektet Mofi 2.0 som koordinerats av Åbo Akademi. Målet har varit att utveckla undervisningen i modersmålsinriktad finska inom den grundläggande utbildningen i svenskspråkiga skolor i Finland. Handboken är primärt riktad till klasslärare som undervisar i mofi i årskurs 1–6 och ämneslärare i finska i årskurs 7–9.

Bakgrunden till handboken är att två- och flerspråkigheten stadigt ökat under 2000-talet i det finländska samhället och i skolorna. I de svenskspråkiga skolorna utgör de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna majoriteten av de flerspråkiga eleverna, och det är de som står i fokus i den här boken.

– Genom att välja en svenskspråkig skola vill vårdnadshavare försäkra sig om att barnets kunskaper i svenska stärks, men också att kunskaperna i finska stimuleras och utvecklas. Inom den svenskspråkiga utbildningen inleds studierna i finska i allmänhet i tidig ålder, och för de tvåspråkiga eleverna blir mofi-undervisningen av central betydelse för att de ska kunna utveckla både svenska och finska parallellt. Det är därför viktigt att kunna erbjuda de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna en kvalitativt god och ändamålsenlig mofi-undervisning, säger projektledare Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi.

Handboken innehåller forskningsbaserade texter och förslag på undervisningshelheter inklusive exempel på aktiviteter och arbetssätt som utvecklar tvåspråkiga elevers språkliga medvetenhet och kulturella kompetens. Handboken ger också verktyg för centrala områden såsom ämnesövergripande arbete, målbaserad undervisning och bedömning och erbjuder därför stöd också till lärare i andra ämnen än mofi.

– Vår övergripande ambition är att kunna kommunicera och förtydliga mofi-undervisningens uppdrag och särdrag i den svenskspråkiga skolan i Finland. Vi hoppas att vi lyckas bidra med en ökad förståelse av och medvetenhet om vilka skillnaderna är mellan undervisningen i mofi och finska med hänsyn till mål, innehåll och kunskapskrav och att lärokursen i mofi uttryckligen är ämnad för elever med tvåspråkig bakgrund. Förhoppningen är också att utbildningsanordnare med hjälp av handboken tydligare kan få syn på områden där kontinuerliga satsningar behövs för att möjliggöra utvecklingen av mofi-undervisningen på bred front.

Projektet har genomförts i nära samarbete med omkring 40 lärare i svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen runtom i Svenskfinland. Projektet har varit ett samarbete mellan fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa övningsskola och Enheten för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen under perioden 2018-2021. Projektet har erhållit finansiering av Svenska kulturfonden genom Hallå!, som är fondens strategiska program för en levande flerspråkighet i Finland.

Mera information:
Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik vid Åbo Akademi
Telefon: 050 405 7799
E-post: Michaela.Poern@abo.fi