Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
10.8.2018

Virtuella möten över språkgränsen – lärarhandledning för eklasstandem publicerades

Att lära sig det andra inhemska språket är både trevligt och effektivt då man får hjälp av en kompis som har målspråket som modersmål. Ett ömsesidigt lärande som detta heter tandem.

Vid Åbo Akademi i Vasa har man utvecklat en tandempedagogisk modell för skolklasser som befinner sig geografiskt så långt ifrån varandra att de inte kan regelbundet träffas fysiskt. Modellen kallas eklasstandem. I eklasstandem träffas elever från en finsk skola och från en svensk skola i virtuella lärmiljöer. Två elever med olika modersmål bildar ett tandempar och samarbetar för att turvis lära sig varandras språk.

– Enligt lärarnas erfarenheter kan en personlig kontakt till målspråket och till den andra språkgruppen förbättra elevernas attityder och öka motivationen för språkstudierna, säger Michaela Pörn, professor i finska språkets didaktik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

Pörn leder projektet Eklasstandem som pågått 2015–2018. Som slutprodukt ger projektgruppen ut en tvåspråkig digital lärarhandledning i eklasstandemmodellen som finns fritt tillgänglig för alla intresserade på www.abo.fi/eklasstandem. I lärarhandledningen som riktar sig till språklärare presenteras modellen och det ges konkreta råd och idéer för hur man förverkligar eklasstandem i undervisningen samt hur man kan anpassa olika uppgifter till olika stadier från grundläggande utbildning till högskolor.

Inom projektet har forskare vid Åbo Akademi utvecklat eklasstandemmodellen i nära samarbete med finsklärare Marianne Backlund och Jari Löf från Gymnasiet i Petalax och Åsa Löf från Vasa övningsskola samt svensklärare Satu Savolainen från Leppävirran lukio och Olli-Pekka Salo från Jyväskylän normaalikoulu. Eftersom man i eklasstandem använder virtuella lärmiljöer och digitala verktyg har IKT-pedagog Simon Hansell från Gymnasiet i Petalax medverkat i projektet.

I eklasstandem använder man språket i autentiska kommunikationssituationer, främst i Skype-samtal och chatt samt genom att skriva tillsammans i delade dokument. Gemensamt lärande och elevernas eget ansvar för sin lärandeprocess är också centrala i modellen.

– Den vanligaste feedbacken vi fått av eleverna är att tandempedagogiken sänker tröskeln att använda målspråket och ökar tron på de egna språkfärdigheterna, förmågan att kommunicera och bli förstådd, berättar Katri Hansell, projektforskare vid Åbo Akademi.

– Dessutom är eklasstandem för många ungdomar i enspråkiga orter det enda forumet där de kan träffa jämnåriga från den andra språkgruppen. Detta skapar mer förståelse för det andra språket och den andra kulturen och kan på det sättet minska fördomar mellan språkgrupperna.

Pörn och Hansell kommer att fortsätta att forska i och utveckla tandempedagogik även i framtiden.

– Under de senaste sex åren har vi samarbetat främst med gymnasier både med klasstandem som bygger på fysiska tandemträffar exempelvis i samlokaliserade skolor och med eklasstandem för att göra tandempedagogiken tillgänglig även för skolor på enspråkiga orter. Under det kommande läsåret kommer vi att jobba vidare med att utveckla språkduschtandem där vi med några skolor i lägre årskurser (F–6) i Vasa tillämpar tandempedagogiken för nybörjarundervisning. Intresset för tandempedagogiken och olika tillämpningar av den växer hela tiden, säger Pörn och Hansell.

 

Mer information och intervjuer:
Professor Michaela Pörn, Åbo Akademi, tfn 06 324 7373, e-post: michaela.poern@abo.fi
FD Katri Hansell, projektforskare, Åbo Akademi, tfn 06 324 7012, e-post: katri.hansell@abo.fi
Finsklärare Marianne Backlund, Gymnasiet i Petalax, tfn 050 338 4104, e-post: marianne.backlund@malax.fi
Finsklärare Jari Löf, Gymnasiet i Petalax, tfn 050 400 6893, e-post: jari.lof@malax.fi
Finsklärare Åsa Löf, Vasa övningskola, tfn 050 500 4175, e-post: asa.lof@abo.fi
Svensklärare Olli-Pekka Salo, Jyväskylän normaalikoulu, tfn 040 411 6554, e-post: olli-pekka.salo@norssi.jyu.fi
Svensklärare Satu Savolainen, Leppävirran lukio, tfn 050 327 2772, e-post: satu.savolainen@leppavirta.fi

Mer information om tandempedagogik: www.abo.fi/tandem.

Lärarhandledning för eklasstandem: www.abo.fi/eklasstandem.