Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi ska jobba med hållbart entreprenörskap

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Av de donationer som möjliggör professuren kommer den största från Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr. vars ena huvudsyfte är att understöda lantbruksföretagande i Svenskfinland.

Arbetslivsprofessorn kommer bidra till forskningen och utvecklingen bland annat genom att fördjupa samarbetet mellan forskare och näringsliv och genom att lyfta fram nya infallsvinklar på företagande bland annat via andelslagsverksamhet och andelslag.

–Vi har beslutat att använda de donationer som riktats till Handelshögskolan till en professur med fokus på arbetslivsrelevans. Entreprenörskap och andelslagsverksamhet fungerar som brygga mellan olika ämnesdiscipliner och projekt, och en av den nya arbetslivsprofessorns uppgifter blir att stöda förberedelser av forskningsansökningar genom att bidra med näringslivsperspektiv. Professorn kommer också starkt att bidra till en ökad arbetslivsrelevans inom våra utbildningar, en utvecklingstrend som universiteten arbetar hårt med för tillfället, säger Marko Joas, dekan vid fakulteteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Donationsprofessuren kommer att vara tidsbunden på högst tre år och utgöra omkring 20 procent av en ordinarie anställning. Ambitionen är att rekrytera en person med doktorsexamen och inom inriktningen relevant arbetserfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning eller tredje sektorn.

– Satsningen är viktig för jord- och skogsbruket i Finland då diskussionen kring den inhemska försörjningen kontra lönsamheten inom branschen är aktuell. Den nya professorn kommer att bidra med att identifiera framtidens affärsmodeller och samarbetsnätverk som gagnar bland annat landsbygdsföretagare, till exempel genom framtidens teknologi och dess inverkan på företagande. Genom nytänkande kring småföretagandets processer kan vi få fram nya sätt att bidra till resilienta och hållbara lösningar för att hålla försörjningsberedskapen i inhemska händer. Krissituationerna har visat att det är av allra största vikt. Vi är glada att vi kan möjliggöra ett nytt sätt att arbeta med arbetslivsrelevans vid Handelshögskolan, säger Anders Strandberg, ombudsman vid Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Förutom Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden bidrar även donationer från Östra Nylands Andelsbank, Handelslaget Varuboden-Osla, OP-Forskningsstiftelse, Atria Oyj, Keskitien Säätiö, Osuustoimintakeskus Pellervo och Finlands Svenska Andelsförbund i finansieringen av professuren.

Mera information:
Marko Joas, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
tel: 02 215 4561
e-post: Marko.Joas@abo.fi