Skriv här det du söker efter!

Mot en personcentrerad äldrevård med hjälp av konst och kreativitet

Mot en personcentrerad äldrevård med hjälp av konst och kreativitet

Bild från en träff i projektet. Foto: Emilia Viklund

Projektet Kreativ Personcentrerad Vårdkonst strävar efter att utveckla, implementera och evaluera personcentrerade och kreativa arbetssätt i äldrevården.

Så kallade ”konst i vården-projekt” är i sig inget nytt – dylika projekt har bedrivits tidigare. Det som däremot skiljer detta projekt från liknande tidigare projekt är att fokus nu ligger på vårdutbildningen. Genom att studerande redan under studietiden skulle få med sig ett personcentrerat förhållningssätt, är välmedvetna om konstens hälsofrämjande potential och vet hur de kan använda sin kreativitet i vårdarbetet blir dessa förhoppningsvis också en del av det framtida arbetssättet.

Steg 1: Fortbildningskurser

Som ett första steg för att nå projektets målsättningar utvecklades tre fortbildningskurser av projektteamet från Åbo Akademi (Hälsovetenskaperna och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt Geroartist Taina Semi. Intresserade äldrevårdslärare vid alla yrkesskolor och yrkeshögskolor i Svenskfinland erbjöds möjlighet att delta i kurserna som till stor del genomfördes online men också innehöll praktiska övningar och workshops där deltagarna fick prova på olika arbetsmetoder. Från den utvärdering och uppföljning som görs kontinuerligt inom projektet framkom att fortbildningen har fördjupat vårdlärarnas kunskaper om kreativ personcentrerad vårdkonst. Till exempel har delaktighet och meningsfullhet fått en mera central roll i förståelsen av personcentreradvård samt betydelsen av personcentrering för kulturellt välbefinnande stärkts eftersom olika kreativa och konstnärliga aktiviteter kan ge kraft i vardagen.

Det är viktigt att komma ihåg att alla kan njuta av kultur på olika sätt och alla har någon form av kultur som man gillar. Gäller bara att hitta det. – Kursdeltagare.

Steg 2: Implementering av personcentrerad vårdkonst i vårdutbildning

Samarbetet med yrkesskolorna och yrkeshögskolorna i Svenskfinland fortgår genom hela projektet och är en förutsättningför att uppnå projektets målsättningar. Som bäst arbetas det nu i projektet med att systematiskt tillsammans integrera och implementera personcentrerad vårdkonst i vårdutbildningarna. Detta har gjorts genom att tillsammans med en arbetsgrupp bestående av utbildningsplanerare och vårdlärare modifiera kursplaner som berör äldrevård så att de omfattar kreativ personcentrerad vård och arbetssätt för att främja kulturellt välbefinnande. Tanken är att dessa förhållningssätt och arbetssätt skall genomsyra och vara genomgående (målsättningar, pedagogiska metoder och utvärdering) i de äldrevårdskurser som man inom projektet valt att arbeta med. Genom att kreativ personcentrerad vård och arbetssätt för att främja kulturellt välbefinnande tydligt syns i de egna kursplanerna ökar också chansen för att det blir mera långsiktiga förändringar och kreativ personcentrerad vårdkonst fortlever efter projekts slut. Samtidigt praktiseras också den nya kunskapen inom olika äldrevårdsorganisationer genom vårdstuderandenas yrkespraktik-perioder.


Interdisciplinärt samarbete – A och O för personcentrerad vårdkonst

Forskning och praxis som berör konst och hälsa kan beskrivas som gränsöverskridande då det spänner över flera olika discipliner och ämnesområden. I linje med projektets målsättningar behövs bred kunskap från många olika discipliner. Medan projektteamet från Åbo Akademi bidrar med kunskap kring fortbildning och personcentrerad vård, har projekteamet från Konstuniversitet kompetens och sakkunskap kring kreativitet, konst och kultur och vi möts i ett gemensamt intresse för hälsa och välbefinnande. Att jobba inter- och/eller multidisciplinärt i ett projekt kan till en början vara utmanade innan man hittar ett gemensamt ”språk” kring projektets teman och rätta kanaler för kommunikation. Samtidigt har det visat sig vara väldigt lärorikt och berikande att få ta del av andra synvinklar och perspektiv – både professionellt och som individ.

Temadag om kreativa arbetssätt för kulturellt välbefinnande inom äldrevården

Det är viktigt att lyfta fram att målet med detta projekt inte är att vårdare skall vara konstnärer i framtiden. Det är inte meningen eller ens önskvärt att ersätta någon yrkesgrupp eller lägga ytterligare krav och förväntningar på vårdarna som redan har en hög arbetsbelastning. Projektet kan däremot bidra till att öka förståelsen för kulturellt välbefinnande och kreativa arbetssätt inom äldrevården, vilket är en viktig grogrund för sektorövergripande samarbeten. Projektet önskar också kunna skapa plattformar för samverkan och gemensam fortbildning för vårdare och konstnärer för att uppmuntra till mångprofessionellt samarbete.

I slutet av april (26.4) kommer det också att finnas möjlighet för alla intresserade att ta del av en avgiftsfri temadag i Vasa. Under temadagen om kreativa arbetssätt för kulturellt välbefinnande inom äldrevården har man möjlighet att bekanta sig med projektet och dess temaområden och delta i kreativa workshops. Om detta är något som intresserar dig och du råkar ha en lucka i din kalender 26.4 kl.12.00–16.15, ta en paus från all vardagsjäkt och häng med på en eftermiddag fylld av glad samvaro och skaparanda! Mer information kommer att finnas på projektets hemsida i slutet av mars. 


 

 

Fakta om projektet:

Kreativ Personcentrerad Vårdkonst

Tid: 1.9.2021–30.6.2024

Projektägare: Åbo Akademi, Hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande (kontaktperson: Lisabet Sandin-Kula)

Övriga projektparter: Konstuniversitetet (kontaktperson: Kai Lehikoinen)

Samarbetsparter: Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Prakticum, Axxell och Yrkesakademin i Österbotten

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet. Högskolestiftelsen i Österbotten och Aktiastiftelsen

Budget: 318 000 euro

 

 


CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida