Skriv här det du söker efter!

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland (1.9.2021−30.6.2024) som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Enheten för hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland (Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Arcada).

Projektet avser utveckla, implementera och evaluera ett kreativt, personcentrerat arbetssätt och -verktyg med konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland.  

Projektet består av tre delprojekt med syften att 

a) utbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen att integrera kreativ personcentrerad vårdkonst i undervisningen riktad till äldrevården  

b) implementera det nya arbetssättet och nya arbetsmetoder i äldrevården genom att utveckla närvårdar- och sjukskötarstuderandes färdigheter och kompetens för kreativ personcentrerad vårdkonst genom utveckling av kursplanerna för både de teoretiska och praktiska studierna inom äldrevården 

c) evaluera effekten av verksamheten på olika plan: hos de utbildade vårdlärarna, närvårdar- och sjukskötarstuderande samt hos handledande personal inom äldrevårdspraktiker, där evalueringen omfattar en analys av faktorer i verksamhetsmiljön som möjliggör eller förhindrar etablering av kulturella och konstnärliga arbetssätt och processer.   


Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Högskolestiftelsen i Österbotten och Aktiastiftelsen.

Kontaktuppgifter:

Camilla Stenbäck
Utbildningsplanerare
Centret för livslångt lärande, Strandgatan 2, 65100 Vasa
camilla.stenback@abo.fi
+358 505760214

 

 

Följ oss på sociala medier!

 

Enheten för vårdvetenskap,
Åbo Akademi

Uppdaterad 2.11.2023