Skriv här det du söker efter!

Marina skyddsområden på Åland planeras utgående från ny forskning

Marina skyddsområden på Åland planeras utgående från ny forskning

Enligt internationella överenskommelser ska 30 procent av havsområdena vara skyddade före 2030, varav 10 procent strikt skyddade. Av de åländska vattnen är bara 3 procent skyddade idag. En orsak är att det har saknats information om var höga naturvärden i de åländska vattnen finns.

Vid Åbo Akademis biologiska forskningsstation Husö på Åland har systematiska inventeringar av åländska havsmiljöer utförts sedan 2017. Till målsättningarna inom ÅlandSeaMap-projektet hör att systematisk samla in data om marina naturvärden på Åland och planera nya marina skyddsområden med hjälp av en områdesvalsanalys som utgår från ett gediget vetenskapligt dataunderlag.

Områdesvalsanalysen utfördes med planeringsverktyget MARXAN som är det mest använda verktyget i världen för planering av skyddsområden. Analysen utgick från 37 naturvärden och för varje naturvärde uppställdes skyddsmål enligt nationella och internationella bedömningar. I analysen beaktades också olika typer av mänskliga aktiviteter och befintliga skyddsområden. Materialet som användes i analysen finns presenterat i en datakatalog (se datakatalogen).

Resultaten av MARXAN-analysen bygger på ett omfattande data och visar var viktiga undervattensmiljöer förekommer runt Åland (se resultatdokument). Eftersom områden med höga naturvärden finns huvudsakligen utanför de befintliga skyddsområdena, är behovet stort att utveckla och förstora de marina skyddsområdena på Åland för att skydda just de naturvärden som är viktiga.

De presenterade kartorna motsvarar inte färdiga förslag på nya skyddsområden, utan identifierar objektivt lämpliga områden som har höga naturvärden, lite mänsklig aktivitet och där det redan finns skyddsområden.

För det konkreta arbetet med att skydda havsnaturen är det viktigt att förankra kommande beslut i lokal kunskap och i samverkan med allmänheten. Resultaten finns till påseende fram till september 2022 och kommentarer kan riktas till av landskapsregeringens naturvårdsintendent Maija Häggblom (maija.haggblom@regeringen.ax).

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. Målet med forskningsprofilen Havet är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av hav och moderna samhällen.

För mera information, kontakta:

Sonja Salovius-Laurén, universitetsforskare i miljö- och marinbiologi
sonja.salovius@abo.fi

Karl Weckström, forskningsassistent i miljö- och marinbiologi
karl.weckstrom@abo.fi