Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Mångvetenskaplig forskning om fästingar finansieras av Finlands Akademi

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat nya bidrag till akademiprojekt inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning.

Laura Hollsten, docent i historia vid Åbo Akademi, mottar 280 000 euro för projektet Humans and Ticks in the Anthropocene (HUTI), ett konsortieprojekt som drivs tillsammans med Åbo universitet.

Projektet undersöker förhållandet mellan människor och fästingar från ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Målet är att bidra med en bred analys av diskussioner kring fästingar i Finland från sent 1800-tal till nutid, bland annat genom att undersöka olika former av kunskap som återfinns i populär och vetenskaplig debatt.

– Vi vill utreda hur den ökade förekomsten av fästingar, liksom kunskapen om dem, har påverkat människors vardagliga beteende och deras praktiker i naturen. Samtidigt erbjuder en undersökning om hur det är att leva med fästingar en fallstudie i hur människor anpassar sig och växelverkar med andra arter under människans tidsålder, det vill säga antropocen, berättar Hollsten.

Som källmaterial används bland annat historiska dokument, pressmaterial och frågelistor. Det mångvetenskapliga projektet faller inom ramen för miljöhumaniora. Deltagarna i konsortiet från Åbo Akademi är förutom Laura Hollsten (historia), Sanna Lillbroända-Annala (nordisk etnologi), Nina Tynkkynen, biträdande professor inom profileringsprojektet Havet och Fredrik Nilsson, biträdande professor i nordisk etnologi.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle uppger i sitt pressmeddelande att akademiprojektbidrag är rådet viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. I finansieringsbesluten läggs särskild vikt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse.