Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kvinnor mer kritiska till beslut som fattats i mansdominerade grupper

Om ett politiskt beslut ska uppfattas som legitimt och användbart ska det vara en jämlik fördelning mellan könen bakom det, speciellt viktigt är det här för kvinnor. Huruvida deltagarna är hög- eller lågutbildade har inte lika stor betydelse. Det visar en undersökning som gjorts av forskare vid Åbo Akademi.

Medborgarnas attityder gentemot det demokratiska systemet är avgörande för att en demokrati ska fungera. Därför är det viktigt att undersöka hur ett jämlikt deltagande i beslutsfattande påverkar väljarnas attityder. Det här har forskare vid Åbo Akademi tagit reda på.

Jämlikt deltagande, det vill säga att alla medborgare ska ha lika rätt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet, är ett faktum som länge betonats inom demokratisk teori. Däremot är det oklart huruvida vanliga medborgare ser det jämlika deltagandet som centralt för demokratin, och hur olika kränkningar av jämlikt deltagande påverkar hur individen uppfattar trovärdigheten i ett beslut.

I sin undersökning använde forskarna två olika forskningsmaterial (n = 324, n = 840) från våren 2021 för att reda ut dels om finska medborgare anser jämlikt deltagande som en viktig demokratisk princip, dels om ojämlikhet mellan kön och utbildningsnivå påverkar hur medborgaren upplever ett besluts legitimitet och användbarhet.

Forskarna kunde konstatera att medborgarna generellt sett ser jämlikhet i det politiska beslutsfattandet som ett viktigt demokratiskt ideal. Dessutom visade resultaten att den faktor som mest påverkar ett besluts legitimitet och användbarhet är könsfördelningen bland deltagarna medan utbildningsnivån inte spelade någon roll.
Denna tendens var speciellt stark bland kvinnor som var klart mer benägna att reagera när kvinnor utgör en minoritet i en beslutsfattande grupp. Det här gör att både trovärdighet och användbarhet av ett beslut fattat av en grupp där män varit i majoritet upplevs som lägre. Män reagerade inte like entydigt negativt på om män var i majoritet. Samtidigt påverkade det inte legitimiteten om hög- eller lågutbildade var i majoritet.

Enligt forskningsrapporten tyder allt på att jämlikt deltagande är ett väsentligt demokratiskt ideal, samtidigt som människor inte reagerar på samma sätt på olika ojämlikheter. Det är fortfarande oklart varför människor reagerar på vissa typer av underrepresentation och detta i förlängningen påverkar ett besluts legitimitet. Forskarna efterlyser därför mer forskning kring andra typer av ojämlikheter, till exempel hur över- eller underrepresentationen av etniska och religiösa invandrare och minoriteter påverkar attityder till demokratisk legitimitet.

Artikeln ”Unequal inequalities? How participatory inequalities affect democratic legitimacy” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European political science review och kan läsas I sin helhet här: https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/unequal-inequalities-how-participatory-inequalities-affect-democratic-legitimacy/F6DCA8FFDF4CF080B5F5DFA5CA24C0F3

Mera information:
Henrik Serup Christensen, äldre universitetslektor i statskunskap
Telefon: +358 2 2153544
E-post: henrik.christensen@abo.fi