Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hemvårdspersonalen förväntas ofta vara visselblåsare i säkerhetsfrågor

De flesta organisationer som erbjuder tjänster inom hemvård och handikappvård har väletablerade processer och strukturer gällande säkerhet för sina patienter och klienter, men det finns variationer i hur processerna tillämpas. Det visar en nationell kartläggning av läget då tillsynen av patient och klientsäkerheten inom vården reformerades 2021-2022.

Kartläggningen inkluderar organisationer som tillhandahåller olika former av vård i hemmet. Resultaten visade att närmare nio av tio organisationer (89 %) hade en patient-/klientsäkerhetsplan som inkluderade centrala säkerhetsstrategier och ansvarsområden. Vilken myndighet som ansvarar för de olika dimensionerna av patient/klientsäkerhet varierade mellan organisationerna.

– Hemvårdens komplexitet är krävande då det gäller patient- och klientsäkerhet. Det vi kunde se i vår kartläggning var att hemvårdpersonal ofta ansågs ha en funktion som ”vakthundar” eller ”visselblåsare” i frågor som berör vardagssäkerhet, och att personalen ofta använder både förebyggande och reaktiva metoder för patient-/klientsäkerhet, säger Heli Vaartio-Rajalin, biträdande professor i gerontologisk vård vid Åbo Akademi.

Forskarna kunde också se signifikanta skillnader på flera områden mellan organisationer som tillhandahöll både hemsjukvård och hemtjänst jämfört med de organisationer som enbart erbjöd hemtjänst. Till exempel fanns det skillnader då det gällde ansvar för tillsynen av personalens undersökningar, hur man rapporterar om farliga händelser, kundfeedback och reklamationer. Också de åtgärder man vidtog varierade mellan organisationerna.

– De utmaningar som är aktuella just nu är bland annat hur man på ett bra sätt lyckas involvera både de som använder tjänsterna, men också nyanställda, i olika processer för att skapa en verkligt heltäckande och hållbar säkerhetskultur. Kartläggningen visar att en majoritet av organisationerna på fältet i huvudsak de facto tycktes vara proaktiva i sättet att identifiera, förebygga, minimera och rapportera säkerhetsproblem. Det tyder på en aktiv, analytisk och lärande säkerhetskultur.

Artikeln ”Patient/Client Safety Structures and Processes in Home Care: A Cross-Sectional Online Survey. Journal of Patient Safety and Quality Improvement” har publicerats i tidskriften “Journal of patient safety and quality improvement” 10:2022. Doi: 10.22038/PSJ.2022.68780.1380.

Mera information:
Heli Vaartio-Rajalin, biträdande professor i gerontologisk vård vid Åbo Akademi.
Telefon: 358 6 3247165