Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Forskning i klimatförändringar i arktiska havsområden

Forskning i klimatförändringar i arktiska havsområden

Forskare från Åbo Akademi studerade förändringar i arktiska marina ekosystem under en internationell forskningsresa.

En internationell forskargrupp på 20 personer deltog i juli i en tre veckor lång forskningsresa till Grönlands västkust. Avsikten med resan var att studera förändringar i den marina miljön och vad dessa betyder för havets förmåga att tillhandahålla fisk och binda kol från atmosfären.

Ombord på det danska forskningsfartyget Dana fanns forskare från Danmarks tekniska universitet, Århus universitet, Åbo Akademi, Norges arktiska universitet i Tromsö, Helmholtz-Zentrum Hereon i Tyskland och universitetet i Wien. Teamet från Åbo Akademi bestod av Anna Törnroos-Remes, projektledare och biträdande professor inom forskningsprofilen Havet, samt Phoebe Armitage och Maité Jacquot, doktorander i miljö- och marinbiologi.

– Speciellt med den här resan var att vi studerade väldigt många olika delar och processer av det marina ekosystemet samtidigt – allt från primärproduktionen av växtplankton vid havsytan, till mikrober och djurplankton som livnär sig på dessa, till fiskyngel och bottendjur. Vi tog också prover på en mängd vattenparametrar som kan länkas till klimatförändringen i Arktis och undersökte andra stressfaktorer såsom tungmetaller och introducerade arter, berättar Anna Törnroos-Remes.

Kranarm över havsyta.
Bottenprovtagning med en s.k. box corer, en lådprovtagare. Foto: Phoebe Armitage
Provtagning på ett forskningsfartyg.
Maité och Anna igång med provtagning på Dana. Foto: Phoebe Armitage

Norra Ishavet och dess angränsande hav förändras för närvarande snabbt till följd av bland annat temperaturökning, förlust av havsis och glaciärer, föroreningar och andra stressfaktorer som befaras leda till oåterkalleliga förändringar i ekosystemet.

Samtidigt har det vetenskapliga inte tillräcklig information om mekanismerna, drivkrafterna och konsekvenserna av de här förändringarna. Det internationella Horisontfinansierade forskningsprojektet ECOTIP strävar efter att fylla dessa kunskapsluckor.

– Inom ECOTIP är vi specifikt intresserade av att studera potentiella biologiska så kallade tipping points eller tröskeleffekter. De uppstår när ett ekosystem passerar en viss punkt i en annars rätt lugn och linjär förändringsprocess som plötsligt blir dramatisk och leder till oåterkalleliga och oförutsägbara effekter, så kallade kaskadförändringar och regimskiften, säger Törnroos-Remes.

– För Arktis del är det troligt att en eller flera tröskelförändringar sker i och med de förändringar som ökande temperaturer, smältande havsisar och glaciärer och ökande avrinning från land medför. Det här ger upphov till en skiktning av vattenmassorna i havet, det förändrar vilka arter som bidrar till primärproduktionen, alltså algblomningen, och när den sker, vilket i sin tur ökar den mikrobiella nedbrytningen och förändrar djurplanktonsamhället. Det innebär i sin tur att även kopplingen mellan havsytan och havsbottnen förändras eftersom mindre organiskt material i en sådan situation sjunker till bottnen och djuren på havsbottnen får mindre och annan föda.

– Det får konsekvenser för fisket i Arktis och för utbudet i fiskdisken hemma, i och med att fiskerinäringen i området långt är baserad på bottenlevande fisk och skaldjur såsom hälleflundra, torsk och nordhavsräka, berättar Törnroos-Remes.

Ormstjärnor och en sjöborre på en handflata.
Bottendjur från 500 meters djup: Ormstjärnor och en sjöborre. Foto: Anna Törnroos-Remes
Isberg utanför Grönlands västkust.
Jättelika isberg utanför den grönländska västkusten.

Efter resan fortsätter nu analyserna av proverna. Mycket handlar om artbestämning av plankton, fisk, bottendjur, eller vidare analys av vattenprover. Vid Åbo Akademi analyseras särskilt strukturen och funktionen av bottendjurssamhället i området i förhållande till olika miljövariabler. Ytterligare en forskningsresa till östra Grönland är planerad till nästa sommar.

– De svar vi får genom den här och kommande fältexpeditioner kommer att analyseras tillsammans med existerande data, laboratorieexperiment, modelleringar och kunskap hos befolkningen på Grönland. Resultaten förmedlas till lokala beslutsfattare som stöd för att trygga en hållbar användning av den arktiska miljön för kommande generationer.

– Med tanke på den nyligen publicerade IPCC-rapporten om klimatförändringen, och de förändringar i såväl växtplanktonsamhället som fisksamhället som vi observerade i våra undersökningar är den forskning som vi nu utför inom ECOTIP av stor betydelse. Framförallt för att kunna få en helhetsbild av ekosystemförändringarna och bekräfta de förändringar som förutspås genom de mer storskaliga modellerna, sager Anna Törnroos-Remes.

Vill du följa forskningsresan och dess fortsatta arbete på sociala medier kan du göra det via #ECOTIPxDANA eller #EcoTipArctic.

ECOTIP samlar en tvärvetenskaplig grupp forskare från mer än tio länder för att öka förståelsen för klimatförändringarnas inverkan på den biologiska mångfalden i Arktis och de mänskliga samhällen som är beroende av dem. Projektet finansieras av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom havsforskning. Profileringsområdet Havet är ett av universitetets tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och hav som främjar global hållbar tillväxt.