Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Forskare: Gör medborgarpaneler till permanent del av kommunalt beslutsfattande

Åbobor som deltog i medborgarpanel om trafiken i centrum blev mera välvilligt inställda till hållbara transportformer. Erfarenheterna av projektet Åbo samtalar var positiva. Forskare föreslår nu att medborgarpaneler tas med som del av det representativa systemet.

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och ville ta reda på kommuninvånarnas åsikter angående trafiken i centrum. I forskningsprojektet Åbo samtalar deltog 171 slumpmässigt utvalda Åbobor i beredningen av stadens beslutsfattande på ett helt nytt sätt, som medlemmar i en virtuell medborgarpanel.
Medborgarpanelen arrangerades av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet.

– I medborgarpanelen fick deltagarna bakgrundsinformation om utvecklingen av trafikarrangemangen i centrum. De fick överväga informationen samt varandras åsikter i smågrupper i en modererad webbdiskussion. I en del av smågrupperna deltog också ledamöter från Åbo stadsfullmäktige, säger Kaisa Herne, professor vid Tammerfors universitet.

Medborgarpanelen behandlade tre scenarier för framtida trafikarrangemang i centrum. Slutligen stödde en majoritet av deltagarna scenariot med snabb förändring. Slutrapporten visar att deltagarna ändrade sina åsikter till förmån för hållbara transportformer. Deras kunskap om trafikpolitik ökade därtill betydligt. Deltagarna ville även se mindre biltrafik och speciellt negativt såg de på genomfartstrafiken i centrum.

Positiva erfarenheter 

Upplevelserna bland deltagarna i medborgarpanelen var överlag mycket positiva. Nästan alla tyckte att smågruppdiskussionerna var trevliga och de ansåg att allas åsikter hade hörts.

– Diskussionen hjälpte också deltagarna att förstå åsikter och livssituationer hos människor med olika bakgrund, vilket är ett viktigt resultat med tanke på den samhälleliga polarisering som har väckt oro på senare tid. Mer än 90 procent av deltagarna önskade att liknande medborgarpaneler skulle användas i kommunalt beslutsfattande och de skulle själva vara villiga att delta i dem, säger Maija Jäske, forskardoktor vid Åbo Akademi.

Också ledamöter från stadsfullmäktige fanns med i medborgarpanelens smågrupper. Efter medborgarpanelen intervjuades de om sina erfarenheter.

– De fullmäktigeledamöter som var med fick många detaljerade frågor av deltagarna och hade delvis rollen som sakkunniga i smågruppsdiskussionerna. Många fullmäktigeledamöter upplevde att de fick värdefull information om medborgarnas erfarenheter i vardagen och var imponerade av medborgarnas förmåga att föra en konstruktiv dialog om komplicerade ämnen, säger Mikko Värttö, forskare vid Tammerfors universitet.

Åbo samtalar-projektets policyrekommendationer betonar en noggrann och tidig planering av medborgarpaneler.

– För att en medborgarpanel ska kunna producera en representativ och kunskapsbaserad allmän opinion kräver förberedelserna mycket tid och resurser. Det är också viktigt att kommunens sakkunniga förbinder sig. En medborgarpanel kunde exempelvis jämföras med kommunala nämnder i termer av resurser, budget och initiativrätt, säger Kimmo Grönlund, professor vid Åbo Akademi.

Grönlund anser att medborgarpaneler kunde institutionaliseras som en del av det representativa systemet på kommunal nivå.

– Vi föreslår en modell med en panel, bestående av slumpmässigt valda invånare, som väljs exempelvis för hela valperioden. Medborgarpanelen kunde överväga olika större sakfrågor och kommunfullmäktige kunde dra nytta av dess utlåtanden i beslutsfattandet. Medborgarpanelen skulle fungera som en uppskattning av en genomtänkt folkopinion, säger Grönlund.

Statsvetare vid Åbo Akademi och Tammerfors universitet ansvarade för projektet som finansierades av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Stadens beslutsorgan har fått resultaten från medborgarpanelen Åbo samtalar för kännedom.

Slutrapport finns att se här: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimusraportteja_4-2020.pdf

Mer information:
Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
Professor Kimmo Grönlund, tfn 050-409 6 409
Forskardoktor Maija Jäske, tfn 0400-864830
E-post: fornamn.efternamn@abo.fi