Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fokus på flexibilitet och nya arbetssätt i nya fastighetsstrategin

För att möta behovet av mer ändamålsenliga lokaler och balansera stigande fastighetskostnader förnyas Åbo Akademis fastighetsstrategi.

I linje med fastighetsstrategin har en långsiktig fastighetsplan med konkreta åtgärdsförslag gjorts upp.

Åbo Akademis styrelse diskuterar både fastighetsstrategin och förslaget till fastighetsplanen på sitt möte den 2 februari. Planen har sänts till fakulteterna och andra enheter för utlåtande. Via remissbehandlingen kommer samtliga enheter kunna ge respons på planen. Målet är att styrelsen kan slå fast fastighetsplanen senare under våren.

Under våren inleds också ett mångårigt, genomgripande planeringsarbete där personal och studerande kan delta i planeringen av de framtida lokalerna. Först då beslutas vilken verksamhet som finns var.

Större fokus på Biskopsgatan

Förslaget till ny fastighetsplan innebär en större koncentration av campus i både Åbo och Vasa. Samtidigt får akademin tillgång till moderna, mer tillgängliga campusmiljöer som möjliggör gemenskap, flexibla arbetssätt och självstyrt lärande och beaktar nya digitala sätt att ordna undervisning och att forska.

I Åbo innebär planerna ett större fokus på Biskopsgatan och på kvarteret Stjärnan (där Gadolinia nu står), vilket innebär att akademin avstår från en del fastigheter som har ett historiskt värde men som inte motsvarar framtidens behov. Utvecklandet av de historiska kvarteren sker i samarbete med Åbo stad, Stiftelsen för Åbo Akademi och andra aktörer på campus.

I Vasa koncentreras Åbo Akademis verksamhet till Academill medan övningsskolan fortsätter i sina nuvarande kvarter, i enlighet med styrelsens tidigare beslut.

Enligt förslaget kommer fastighetsytan akademin förfogar över att minska med omkring 30 procent fram till 2030. Genom de föreslagna åtgärderna stabiliseras fastighetsutgifterna till 2020 års nivå.

Fastighetsplanerna kommer att presenteras närmare för universitetsgemenskapen vid en frågestund måndagen den 7 februari kl. 11–12.

Läs förslaget till fastighetsplan.

Åbo Akademis fastighetsstrategi 2021-2030