Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

EU-projekt ska hjälpa till att sänka de globala koldioxidutsläppen

Åbo Akademi har beviljats närmare 460.000 euro för ett fyraårigt projekt om vätgasbaserad stålframställning. Projektet är en fortsättning på ett pågående arbete och utförs huvudsakligen vid process- och systemteknik vid Åbo Akademi i nära samarbete med teknisk kemi och reaktionsteknik.

Forskningsprojektet ”Maximise H2 enrichment in direct reduction shaft furnaces” (MaxH2DR) angriper en mängd centrala problem som måste lösas för att möjliggöra en övergång till hållbar stålframställning där vätgas ersätter kol i reduktionsprocesserna. Projektarbetet utsträcker det arbete som pågår inom Business Finland-projektet Towards Fossil-free Steel till nya områden. MaxH2DR leds av professor Henrik Saxén i nära samarbete med professor Ron Zevenhoven och professor Henrik Grénman vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT).

Forskningen inom MaxH2DR tar avstamp i det faktum att man vid stålframställning idag främst använder fossila kolkällor vid reduktion av järnmalm och för att driva processer vid hög temperatur. Stålindustrin står för 6-8% av de globala koldioxidutsläppen, något som måste sänkas drastiskt under de kommande decennierna.

Projektet studerar vätgasbaserad reduktion av järnoxider experimentellt både i laboratorie- och pilotskala. Informationen från experimenten kan utnyttjas för matematisk modellering av de kemiska och fysikaliska förloppen vid vätgasbaserad reduktion. Modellerna utgör grunden för matematiskt simulering av tillståndet i direktreduktionsugnar och kan tillämpas för att skapa material- och energieffektiva driftstrategier. Inom projektet utvecklas också övergripande modeller för optimering av en stegvis övergång från konventionell (fossilbaserad) stålframställning till hållbara produktionskoncept.

EU stöder projektet med totalt drygt fyra miljoner euro under programmet HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18 Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership). I projektet deltar tio europeiska partner: fem universitet, två forskningsanstalter, ett stålverk, ett konsultföretag och en icke-vinstdrivande organisation från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Tyskland.

Mera information:
Henrik Saxén, professor i värmeteknik vid laboratoriet för process- och systemteknik vid Åbo Akademi
Telefon: +358 405443301