Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

EU-projekt får miljonfinansiering för att utveckla deltagardemokrati

 

Projektet EUComMeet där Åbo Akademi ingår som part får omkring tre miljoner för att undersöka och utveckla samtals- och deltagardemokrati (deliberativ demokrati) genom experiment. Finansieringen är för tre år och kommer från Horizon 2020.

EUComMeet (Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach – M4D2) har precis inletts och ska utforska under vilka förhållanden demokratiskt samtal och deltagande kan hjälpa att minska på polarisering, stärka den europeiska identiteten, uppmuntra inklusion och minska på representationsklyftan mellan beslutsfattare och medborgare. Åbo Akademis direkta andel av projektfinansieringen är 275.000 euro.

– Även om det senaste decenniets vetenskapliga förståelse av deltagande- och deliberativa processer har blivit större och intresset för deras potential ökat är tillvägagångssättens effektivitet gällande påverkan på medborgare, policyutfall och beslutsfattare fortfarande oklar. Det här har lett till ett behov av nya metoder och lösningar, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

För att tackla det här kommer EUComMeet att genomföra sitt banbrytande M4D2-tillvägagångssätt genom dels en proaktiv forskningsstrategi riktad till att förstå styrkor och svagheter i nuvarande typer av deliberation, dels genom att designa och pilottesta nya metoden ”Deltagande utrymmen” som inkluderar medborgare, beslutsfattare och intressenter från alla delar av Europa. Projektarbetet kommer också att integrera nya teknologier relaterade till automatiserad moderering och översättning till ett flertal språk.

Alla pilotstudier och verktyg kommer att implementeras och testas i fem EU medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Polen) och designas för att vara skalbara för en större uppsättning av länder. Det här innebär replikeringspotential och bredare fördelar för den Europeiska gemenskapen.

Projektet EUComMeets koordineras av University of Siena (Italien), övriga parter är Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Spanien); Åbo Akademi (Finland); University of Warsaw (Polen); Dublin City University (Irland); University of Stuttgart (Tyskland); Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis (Frankrike); Mission Publiques (Frankrike); Tuscan Organisation of Universities and Research 4 Europe (Belgien). Projektparterna är ledande akademiska experter och tvärvetenskapliga organisationer med omfattande kunskap i design, hantering och analys av deliberativa och deltagande förfaranden.

Konsortiet kommer att dra nytta av bidrag också från tredje parter som har unik expertis och extensiv bakgrund i deliberativa processer, också utanför EU: Collegio Carlo Alberto (Italien), the University of British Columbia (Kanada) och the Center for Deliberative Democracy at Stanford University (Kalifornien).

 

Mera information:
Kimmo Grönlund,
professor i statskunskap vid Åbo Akademi
E-post: kimmo.gronlund@abo.fi
Telefon: +358 50–409 6409

Pierangelo Isernia,
professor vid Universitetet i Siena
E-post: eucommeet@unisi.it (på engelska)

 

Mer information finns tillgänglig på Horizon 2020.