Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utvecklingen av ungas skolrelaterade välbefinnande och dess samband med skolprestationer, motivation och utbildningsmålsättningar

PeM Anna Widlunds doktorsavhandling i specialpedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 17.9.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Development of Academic Well-Being during Secondary Education: Relations to Performance, Motivational Beliefs, and Aspiration.

Skolan är en central utvecklingsmiljö för elever och studerande. Ungdomstiden karaktäriseras ofta av flera samtidigt förekommande förändringar och utmaningar som kan ha negativa konsekvenser för elevers välbefinnande i skolan. Trots det, vet vi fortfarande förvånansvärt lite om hur elevers skolrelaterade välbefinnande utvecklas under ungdomstiden, och hur förändringarna samspelar med elevernas skolframgång och utbildningsmålsättningar.

Avhandlingen bidrar med ökad förståelse för sambanden mellan ungas välbefinnande (studieengagemang och skolrelaterad utmattning), motivation, skolprestationer och utbildningsmålsättningar. Därtill erbjuder avhandlingen ny kunskap gällande hur ungas skolrelaterade välbefinnande förändras och utvecklas under grundskolans högre årskurser (åk 7–9) och vid övergången till andra stadiet. Kännedom om de individuella skillnaderna i hur elevers välbefinnande och skolframgång samspelar och utvecklas är viktigt för att kunna identifiera dessa elever i skolan, och förhindra att negativa förändringar i deras välbefinnande sker.

Avhandlingens tre delstudier visade att majoriteten av de finländska ungdomarna har ett relativt positivt och stabilt skolrelaterat välbefinnande. Det är ändå viktigt att vara medveten om att en del unga genomgår negativa förändringar i välbefinnandet särskilt under högstadietiden. Övergången till andra stadiet medförde, å andra sidan, positiva förändringar för de flesta. En av de viktigaste insikterna är att det finns tydliga individuella skillnader i elevers skolrelaterade välbefinnande och dess utveckling. Dessa individuella skillnader samspelar inte enbart med ungas skolprestationer och motivation, utan också med de utbildnings- och yrkesrelaterade val unga strävar efter. Det är också viktigt att inse, att elever som överlag är framgångsrika i sina studier också kan riskera att bli utmattade och känna sig otillräckliga i skolan. Med tanke på att en del unga genomgår negativa förändringar i sitt välbefinnande under högstadietiden och andra stadiet, är det ytterst viktigt att följa upp elevers välbefinnande i skolan för att kunna upptäcka negativa förändringar och effektivt erbjuda ändamålsenliga sätt att möta deras varierande behov av stöd, både när det gäller lärande och välbefinnande.

Anna Widlund disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 17 september 2021 kl. 9. Opponent är professor Helen Watt, University of Sydney, Australien och kustos är biträdande professor Johan Korhonen, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Anna Widlund är född 16.2.1992 i Pernå. Hon avlade studentexamen 2011 vid Lovisa Gymnasium och pedagogie magisterexamen med huvudämnet specialpedagogik 2016 vid Åbo Akademi.

Anna Widlund kan vid behov nås per telefon 040 861 6292 eller e-post anna.widlund@abo.fi.

Läs också: Ny studie mäter långsiktigt engagemang och skoltrötthet bland tonåringar

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Anna Widlund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.