Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Svenskfinland

Eva Staffans
Eva Staffans

PeM Eva Staffans doktorsavhandling i specialpedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Joint Mission or Mission Impossible? Exploring Conditions for Itinerant Early Childhood Special Education Teachers’ Work. 

Disputationen äger rum fredagen den 16 juni 2023 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är universitetslektor Gunilla Lindqvist, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Kristina Ström, Åbo Akademi. 

 

Sammanfattning 

 

Alla barn inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning har rätt till stöd för lärande och utveckling, men så ser verkligheten inte ut för alla barn i Svenskfinland. Ambulerande speciallärare har en mycket viktig roll när det gäller stöd till barn eller personal som arbetar med barn i behov av stöd i olika daghemsgrupper eller förskolor i kommunen. Att vara ambulerande innebär att specialläraren ansvarar för flertalet daghemsgrupper och förskoleundervisningsgrupper i kommunen. Resultatet i denna forskning visar att den ambulerande speciallärarens arbete kan ses och upplevas som ”Ett gemensamt uppdrag eller ett nästintill omöjligt uppdrag”. 

Resultaten i avhandlingen visar att speciallärarnas förutsättningar för genomförande av stödinsatser för barn inom småbarnspedagogiken ibland kan vara mycket begränsade eller försvåras av kontexten som de befinner sig i. Förhindrande faktorer i arbetsmiljön är speciallärarnas stora ansvarsområde, de kan ha ansvar för allt mellan 6–54 grupper per speciallärare. Utöver ett stort ansvarsområde, påverkar även personalens inställning till arbetet med barn i behov av stöd och ledningens syn på speciallärarens yrkesroll deras arbetsmöjligheter. I motsats till dessa förhindrande faktorer visar även resultatet att det finns möjliggörare som stöttar specialläraren i deras arbete. Dessa möjliggörare är välfungerande professionella samarbeten med personal i grupperna, aktivt stöttande ledare samt speciallärarnas autonomi och flexibilitet. 

Forskningen är genomförd i en finlandssvensk kontext och belyser tydligt de utmaningar som finns inom fältet. För att barn ska få det som de har rätt till krävs det förändringar i organiseringen av specialpedagogik inom småbarnspedagogiken och verksamhetsformer kan behöva förändras för att bättre möta behovet på fältet. Slutligen behöver speciallärarnas yrkesroll förstärkas och förtydligas för att ge bättre förutsättningar för att erbjuda barn och personal det stöd som de behöver. 

 

Eva Staffans är född i Vörå 1975. Hon kan vid behov nås per telefon 050 468 4975 eller e-post eva.staffans@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.