Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om äldre arbetstagares arbetsrelaterade tilltro till sin egen förmåga

Stina Wallin
Stina Wallin

Medicine Master Stina Wallins doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Occupational self-efficacy among ageing workers – A resource for a full working life.

Disputationen äger rum fredagen den 3 november kl. 12, Akademisalen, Academill, Strandgatan 2 Vasa. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor emeritus Clas-Håkan Nygård, Tammerfors Universitet och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi. 

 

Sammanfattning

Tilltro till egen förmåga att klara av aktiviteter inom sitt arbetsområde (arbetsrelaterad self-efficacy) är enligt den här avhandlingens resultat en viktig resurs för äldre arbetstagare för att kunna arbeta ett helt arbetsliv.  

Det har blivit alltmer angeläget att arbetstagare ska arbeta längre, eftersom bristen på arbetskraft ökar inom många områden. Arbetsrelaterad tilltro till egen förmåga är viktig för att kunna anpassa sig till de ständiga förändringarna i nutida arbetsliv, möta arbetskrav och för arbetsmotivation. Arbetsrelaterad tilltro är dock föga undersökt bland äldre arbetstagare. Syftet i denna doktorsavhandling var därför att få en djupare kunskap om hur för äldre arbetstagares arbetsrelaterade tilltro till egen förmåga kan fungera som en resurs för att nå ett helt arbetsliv, det vill säga att arbeta till förväntad pensionsålder. Äldre arbetstagare (45 år och äldre) representerades i avhandlingen av hemvårdare och ingenjörer. 

Resultaten från avhandlingens tre delstudier stödjer varandra. Resultatet i den första studien visade positiva samband mellan arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang. Personer med högre arbetsrelaterad self-efficacy hade oftare också bättre arbetsförmåga. Studierna 2 och 3 visade att hälsan, och arbetsförhållanden som småningom påverkar hälsan endera positivt eller negativt, var de aspekter som främst inverkade på arbetsrelaterad tilltro till att nå ett helt arbetsliv. Meningsfullhet i arbetet, inre motivation och kompetens hade likaså stor betydelse för den arbetsrelaterade tilltron. Motsvarande aspekter var typiska också viktiga för arbetsmotivationen. En försämrad hälsa och arbetsbelastning som hotar hälsan verkade dock minska arbetsmotivationen i högre grad än vad en god hälsa förbättrade den. Studierna visade överlag liknande resultat för både hemvårdare och ingenjörer trots stora skillnader mellan dem i arbetsinnehåll, arbetskrav, arbetskontext, utbildning och kön. Då resultaten från de olika studierna jämfördes med varandra och med den modell för arbetsförmåga som användes i avhandlingen var huvudfynden för både arbetsrelaterad tilltro till att nå ett helt arbetsliv, arbetsmotivation och arbetsförmågemodellen mestadels samstämmiga. Meningsfullhet i arbetet är ett viktigt tillägg till modellen för arbetsförmåga.
Sammantaget indikerar resultaten att hälsofrågor som är betydelsefulla för individen bör reflekteras på djupare nivåer liksom även meningsfullhet i arbetet för att stärka den arbetsrelaterade tilltron till att nå ett helt arbetsliv. 

Stina Wallin (f.d. Snickars) är född 1968, Malax. Hon kan vid behov nås per telefon 050 383 0645 eller e-post stina.wallin@abo.fi.
 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.