Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Damm ska bli råvara i nytt projekt vid Åbo Akademi

Finns det något värde i damm från träförädlingsbranschen? Jo, om man kan förvandla det till ny råvara. Ett projekt vid Åbo Akademi ska i samarbete med Helsingfors universitet och Åbo universitet och flera företagspartner arbeta för att se vilka möjligheter som finns.

Projektet From Dust to Value (D2V)– Circular bio-based residues omfattar flera aktörer inom den mekaniska träförädlings- och kemibranschen som tillsammans ska undersöka potentialen hos träfibrer och det avfall som uppstår då de processas som ersättning för fossila råvaror inom den kemiska industrin. Projektparterna kommer tillsammans att ta fram information om hållbara metoder, material och processer som efterfrågas av kunderna samhället och industrin och projektet förväntas bidra till FN:s hållbarhetsmål gällande spårbarhet för råvaror och produkter och livscykel- och miljöprestanda för leveranskedjor.

From Dust to Value leds av Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik vid Åbo Akademi och Patrik Eklund, professor i organisk kemi vid Åbo Akademi. Projektets resultat förväntas ha en betydande inverkan på den inhemska industrins internationella konkurrenskraft och är en viktig del i det nationella projektet för att ta fram en nationell strategi för hållbar användning av träbaserade avfallsströmmar.

– Projektet är i linje med EU:s och nationella initiativ för cirkulär bioekonomi och stöder den gröna omställningen genom konkreta målsättningar. Samarbetet ska ta fram lösningar på de behov kunderna efterfrågar och på basis av det utveckla den kompetens, metoder och processer som behövs för att effektivt få fram flera slutprodukter från samma råmaterial genom effektiv bioomvandlingsverksamhet. Projektparterna ser fram emot att tillsammans skapa nya innovationer, säger professor Xu.

Projektet kommer att samarbeta med Mirkas SHAPE-program och Kiiltos projekt SUPER Healthy Buildings.

– Mirka undersöker möjligheten att använda slipdamm som råmaterial för biobaserade produkter. Slipdamm är en vanlig biprodukt från företagets produkter och dammet utgör en utmaning för företaget och industrier då dammet kan vara skadligt för människors hälsa och bidrar till utsläpp av växthusgaser. D2V har tagit fram en innovativ metod för att omvandla slipdamm till biobaserade hartser som sedan kan användas för att tillverka mer miljövänliga och koldioxidsnåla slipprodukter, som sandpapper. Initiativet är i linje med Mirkas Veturi Shape-projekt som syftar till att utveckla hållbara och gröna material för framtiden, säger Monireh Imani, utvecklingskemist på Mirka.

– I vårt projekt SUPER Healthy Buildings fokuserar Kiilto på att skapa en mer hållbar framtid för bebyggd miljön. Projektet kombinerar grön omställning, digitalisering, livscykeltänkande och målet att få verksamheten att växa tillsammans i ett ekosystem. Ett av temana i SUPER Healthy Buildings vision är ”Hållbara råvaror” där Kiilto undersöker potentialen hos träbaserade cirkulära material för att ersätta fossilbaserade råvaror, säger Tomi Nissinen, ledande forskare på Kiilto.

Projektet startade officiellt 12.12.2023 med en kick-off och rundvandring i byggnaden Aurums laboratorier i Åbo där parterna presenterade sina planer och diskuterade samarbetet.
Projektet pågår fram till slutet av augusti 2026 och finansieras av Business Finland med drygt 1 miljon euro. Förutom Åbo Akademi, Mirka Ab och Kiilto ingår Helsingfors universitet, Åbo universitet, Woodly, Tonester Ltd, GVK Coating Technology, Cajo Technologies, Boreal Bioproducts, och Fiberwood i projektkonsortiet.

Mera information:
Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik, Åbo Akademi
E- mail: Chunlin.Xu@abo.fi
Telefon: +358 44 0362088

Du kanske också är intresserad av

Forskare ska 3D-printa nästa generations natriumjonbatterier

Genom ett unikt sätt att kombinera 3D-tryckningsteknik med förnybara material och högtemperaturteknik ska ett tvärvetenskapligt projekt vid Åbo Akademi ta fram en ny generation miljövänligare…

Forskare går samman med skogsindustrin för att skapa utsläppsfri pappersmassa

Forskningsprogrammet Emission Free Pulping, ett samarbete mellan skogsindustrin, flera teknikföretag, universitet och forskningsorganisationer, har för avsikt att hitta nya sätt att effektivera användningen av ved…

Xu skriver ut hjälpmedel från skogen för läkemedelsindustrin

Xu och hans team har utvecklat flera olika applikationer som gör det möjligt för 3D –skrivare att använda cellulosa som utskriftsmaterial. Ett exempel på det…

Skogsägare och industri kan få ut mera värde ur dolda beståndsdelar i trämassa

Ett nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi ska därför fraktionera och delvis depolymerisera lignin från olika bioraffinaderier och kemiskt karakterisera dem för att få en exakt…

Sistonen, Xu och Wassholm får Åbo Akademis kanslerpris 2023

Professor Lea Sistonen, professor Chunlin Xu och docent Johanna Wassholm får motta pris av kansler Carl G. Gahmberg för framgångsrik forskning vid Åbo Akademi.

De hjälper skogsindustrin med ett kroniskt problem

Forskare vid Åbo Akademi försöker med hjälp av en donation från UPM nu utveckla nya metoder för att hantera extraktivämnen.