Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åboborna vill se snabba förändringar i trafikarrangemangen i centrum

Som en del av förberedelserna inför den nya generalplanen undersökte Åbo stad stadsbornas åsikter om trafiken i centrum och dess utveckling.

– Vi utvecklar och använder oss ständigt av metoder som ökar stadsbornas möjligheter att delta utvecklandet av sin stad och delta i beslutsfattandet. Trafikarrangemangen i centrum är ett ämne som intresserar stadsborna mycket. Det är meningen att beslut om riktlinjerna för trafikarrangemangen i centrum tas i samband med den nya generalplanen, berättar Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi säger att forskningsprojektets preliminära resultat talar sitt tydliga språk:

– Åboborna vill att privatbilismen i centrum minskar, och de vill ha mindre genomfartstrafik i centrum. När det gäller dessa synpunkter fanns det inga skillnader mellan kvinnor och män.

Nästan två tredjedelar av de som svarade på enkäten önskade fler gågator, här var särskilt kvinnor mer positivt inställda. Däremot ansåg en klar majoritet av Åboborna att man inte ska bygga en spårvagnslinje.

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till 12 000 slumpmässigt utvalda Åbobor i åldern 15–79 i slutet av mars. 2463 personer svarade på enkäten. Utöver enkäten erbjöds deltagarna möjlighet att ta del i en medborgarpanel under rubriken Åbo samtalar om trafikarrangemangen i centrum.

– I denna medborgarpanel, som ordnades helt på nätet, deltog 172 Åbobor. De bekantade sig med olika scenarier och bakgrundsinformation i ämnet och diskuterade via videolänk i smågrupper under perioden 7–14 maj. I en del grupper satt också politiker med, berättar professor Kaisa Herne från Tammerfors universitet om forskningsupplägget.

Deltagarnas åsikter blev mer positiva i förhållande till lätt trafik under processen, men stödet för spårvagn ökade inte som en följd av informationen och diskussionen. Av de tre scenarier som behandlade trafiken i centrum, fick ett scenario med snabba förändringar mest stöd. Scenariot stöddes av mer än hälften av panelisterna, sammanfattar Grönlund undersökningsresultaten.

Ett scenario med stor förändring, vilket stöddes av 30 procent, var det näst mest populära alternativet. Ett scenario med små förändringar intresserade minst, och stöddes av drygt 10 procent av deltagarna.

Forskardoktor Maija Jäske från Åbo Akademi berättar att medborgarpanelen upplevdes positivt av de Åbobor som deltog.

– Över 90 procent av paneldeltagarna uppgav att de skulle delta på nytt i en liknande process, och önskade att medborgarpaneler används också i framtiden i stadens beslutsfattande.

Medborgarpanelen verkar också ha lyckats med sitt mål att skapa en konstruktiv dialog och genomtänkta åsikter bland deltagarna. Över 75 procent av deltagarna upplevde att de hade lärt sig tillräckligt för att kunna göra ett överlagt val mellan de olika scenarierna. Därtill upplevde 90 procent att de lärde sig att förstå åsikter som avvek från deras egna.

Forskare från Åbo Akademi och från Tammerfors universitet ansvarar för projektet Åbo samtalar. Forskningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Forskningsprojektets preliminära resultat presenterades i ett öppet webbinarium den 28 maj och en mer omfattande forskningsrapport publiceras i höst.

Klicka här för mera information om webbinariet: www.abo.fi/turkukeskustelee.

För mera information, kontakta:

Kimmo Grönlund, professor
Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi
+358 50 409 6409
kimmo.gronlund@abo.fi