Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi vill samarbeta med Uppsala universitet när lärarutbildningen utvidgas till Sverige

Åbo Akademi förhandlar med Uppsala universitet med intentioner om att ingå ett samarbete då akademins klasslärarutbildning hösten 2023 utvidgar till Sverige. Det planerade samarbetet skulle stärka såväl den finländska som den svenska lärarutbildningen. 

Ett samarbetet med Uppsala universitet skulle vara starkt forskningsinriktat med samverkan kring respektive universitets starka forskningsmiljöer, och även erbjuda ökad möjlighet till internationellt utbyte av både lärare och studenter.  

Åbo Akademi hoppas från och med 2023 anta 40 studenter till klasslärarutbildningen i Sverige. Förhoppningarna är att utöver Uppsala universitet också samarbeta med skolor och kommuner utanför Uppsalaregionen för att erbjuda studenterna en stabil tillgång till praktik och annan verksamhetsförlagd utbildning. 

Åbo Akademi vill bli det första finländska universitetet som etablerar en grundutbildning i Sverige. Etableringen skulle skapa utrymme för ökat och intensifierat samarbete och samhällssamverkan med lokala, regionala och nationella aktörer och skulle vara i linje med Åbo Akademis strategimål att öka sin synlighet i Norden.  

Rektor Moira von Wright som tillsammans med dekan Fritjof Sahlström fört förhandlingarna med Uppsala tror att ett samarbete med Uppsala universitet skulle skapa mervärde för studenter, lärare och forskare vid bägge universitet.  

– Åbo Akademi har länge haft goda relationer med Uppsala universitet och jag är väldigt glad över att samarbetet inom pedagogik och lärarutbildning går framåt. Vi ser fram emot att utvidga vårt samarbete med Uppsala också inom andra forskningsområden, säger von Wright.  

– Finländsk pedagogik är internationellt erkänd och det finns stora möjligheter i Sverige och Norden för Åbo Akademis svenskspråkiga lärarutbildningar, säger Sahlström. 

Då planeringen framskridit fattar Åbo Akademis styrelse beslut i frågan. Kostnaderna för etableringen av klasslärarutbildningen skulle fördelas jämnt mellan finska och svenska aktörer.