Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi skapade nätverk av övningsdaghem för blivande småbarnspedagoger

Projektet ”Övningsdaghem – utveckla övningsdaghemsverksamhet inom småbarnspedagogik” har etablerat ett nätverk med 95 övningsdaghem för blivande lärare inom småbarnspedagogik i Svenskfinland. Nätverket stärker de blivande småbarnspedagogernas möjligheter till praktik och gör det lättare att utbilda handledare för studerande.

Nätverket sträcker sig över hela Svenskfinland samt språköarna Björneborg, Lahtis och Kouvola och  utgörs av 25 arbetsgivare såväl inom den kommunala som inom den privata sektorn. I dag  omfattar nätverket 95 övningsdaghem som är beredda att ta emot och handleda studerande.

– Projektets mål har varit att stärka praktiken vid lärarutbildningen inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, men också att stärka den småbarnspedagogiska verksamheten i Svenskfinland och finlandssvenskan som minoritetsspråk inom småbarnspedagogiken. Den modell vi arbetat enligt bygger på att etablera ett daghemsnätverk som tar emot våra studerande och utvecklar innehållet inom utbildningen i praktiken. Modellen etablerar dessutom en handledarutbildning för personal inom småbarnspedagogik och ett nätverk mellan alla deltagande daghem. Här har vi kunnat hämta en del idéer från exempelvis försöksverksamhet med övningsförskolor i Sverige, säger Anna Buss, projektledare vid Åbo Akademi.

Nätverket av övningsdaghem kommer fortsätta som en naturlig del inom utbildningslinjens verksamhet också efter att projektet avslutats.

– Ytterligare ett resultat av projektet är att praktiken inom utbildningen har fått en kvalitetsmässig höjning då vi kunnat använda resurser på att tänkta igenom hur man bäst organiserar praktiken som helhet och därigenom gjort det möjligt att förankra nya processer. Särskilt glädjande är att fältet visat på ett starkt intresse för samverkan med utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, säger Mia Heikkilä, biträndande professor inom småbarnspedagogik och utbildningslinjeansvarig för lärarutbildningen inom småbarnspedagogik.

Handledarutbildningen har fått en fortsättning inom det Öppna universitet och kommer att erbjudas under de närmaste åren. Kursen har ett fäste i magisterutbildningen inom småbarnspedagogik, vilket på lång sikt stärker kunnande om handledning av lärarstuderande inom småbarnspedagogik.

Projektet ”Övningsdaghem – utveckla övningsdaghemsverksamhet inom småbarnspedagogik”  pågick under perioden 1.7.2019 – 30.6.2021 och finansierades med 180 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet. Andra parter i projektet har varit Vasa stad, Yrkeshögskolan Novia, Centret för livslångt lärande och Vasa Övningsskola.

Mera information:

Anna Buss, projektledare
Telefon: +358 50 349 2996
E-post: Anna.Buss@abo.fi