Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi planerar att flytta sina bibliotekstjänster i Vasa till Academill

Åbo Akademis rektor Moira von Wright har beslutat att inleda planeringen för att flytta bibliotekstjänsterna i Vasa från Tritonia till Academill. Biblioteksservicen blir en del av Åbo Akademis eget bibliotek.

Åbo Akademi var med om att grunda, utveckla och driva vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa som erbjuder bibliotekstjänster för personal och studerande vid stadens fem universitet och högskolor.

Vasa universitet som äger Tritonia-fastigheten har meddelat att biblioteket måste flyttas och att biblioteksverksamheten måste bli mer ekonomiskt hållbar. Detta har lett till en situation där samtliga parter i samarbetet har sagt upp det nuvarande avtalet, som upphör vid årsskiftet.

Efter omfattande interna diskussioner och noggranna överväganden har Åbo Akademis ledning beslutat inleda planeringen för att vissa delar av biblioteksverksamheten i Vasa skulle skötas inom ramen för Åbo Akademis eget bibliotek. Inom vissa andra delområden, såsom digitala tjänster och universitetspedagogik, är målsättningen att samarbetet med de andra högskolorna i Vasa skulle fortsätta.

Åbo Akademis personal i det nuvarande vetenskapsbiblioteket Tritonia skulle också flytta till Academill, i det skede då biblioteksservicen skulle upprättas där.

Samarbetet mellan universiteten och högskolorna i Vasa kommer givetvis att fortsätta i samma goda anda som hittills. Vi har för avsikt att inleda förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal med alla berörda parter, för att säkerställa servicen under en övergångsperiod efter årsskiftet, och för att tillsammans utveckla tjänsterna och serviceutbudet, säger rektor Moira von Wright.