Skriv här det du söker efter!

Nordiskt nätverk – röst, retorik och relationer – nätverksdeltagare

Nordiskt nätverk – röst, retorik och relationer – nätverksdeltagare

Anna-Lena Østern, PeD, Fil.lic.Professor in arts education emerita knuten til Åbo Akademi, NTNU och USN.Lärarutbildare, forskare specialiserad på performativa  och narrativa ansatser. Konstnärlig verksamhet som uppläsare, regissör och dramaturg. Facklitterär författare inom tal- och uttryckspedagogik, svenska med sting!, estetiska ingångar till lärande, drama och storyline. Aktuell med boken «Teaching and learning through dramaturgy. Education as an artful engagement” (2021, Routledge)
Kristin Solli Schøien, førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på veiledning, Universitetet i Sør-ØstNorge. Leder for forskningsprosjektet Professional orality. Komponist, sanger og forfatter.
Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa, Finland. Disputerade i pedagogik år 1997 med en avhandling om elevtexter.  Verksam inom lärarutbildningarna. Särskilt intresserad av skrivpedagogik och estetiska lärprocesser inom ramen för undervisning i svenska och litteratur. Engagerad i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt bl.a. DivEd, Skrivstöttning, Case BSS, Gränsland Light. Ingår i den nordiska styrgruppen för NNMF.
Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet . Ämneslärare i svenska.Disputerade 1999 på avhandlingen ”Att övertyga mellan raderna. En retorisk studie av underförståddheter i samtida politisk diskurs”. Sedan 2008 professor i retorik vid Lunds universitet. Har skrivit bl.a. ”Retorik för lärare – konsten att välja språk konstruktivt” (2015).
Viveka Lyberg ÅhlanderViveka Lyberg Åhlander is a registered speech language pathologist, Professor in Logopedics at Åbo Akademi University, Turku, Finland and Associate Professor at Lund University, Sweden. She has long experience at working clinically with voice disorders and in health promoting projects and she is specialised in working with voice disorders in singers. Her research focuses voice and voice problems within the concept of “Speakers’ Comfort”, i.e. how speakers of different age and occupation use their voice and communication in relation to the own perception of the room and the listener. This line of research also covers the effect the speakers’ voice and communication has on the listener and the listener’s effort to process the message. Lyberg Åhlander has a long experience also as Educational Developer at Lund University.
Magdalena Snickars, PeM, dramapedagog, universitetslärare vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier, där hon undervisar blivande klasslärare, ämneslärare, språkbadsklasslärare och småbarnspedagoger. Undervisar i kurser som Röst, retorik och relationer, Litteratur och drama, Kommunikation, relationer och medier mfl. Har arbetat med devising och hennes konstnärliga arbete är inom Närpes Teater där hon är skådespelare.
Suvi Karjalainen är sedan hösten 2016 doktorand vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet. Hennes doktorandprojekt undersöker effekterna av lärarfortbildning inriktad på kommunikation i klassrummet. Effekter på lärarnas rösthälsa, välmående samt kommunikation undersöks liksom om lärarnas välmående har något samband med akustiken i deras klassrum. Doktorandtjänsten innebär att hon är tjänstledig från sin tjänst som universitetsadjunkt på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet där hennes huvudsakliga undervisning ligger inom röst och tal på lärarutbildningen. Hon är även tjänstledig från sin kliniska tjänst som röstlogoped vid Norrlands universitetssjukhus. Doktorandprojektet kommer vara klart under våren 2021.
Sigrun Wessel Svenkerud er førsteamanuensis ved USN. Jeg underviser i pedagogikk, med vekt på læring, veiledning og vurdering, i lærerutdanningene, ved masterstudiet i utdanningsledelse, samt Ph.D. kurs i vurdering av muntlighet, nært knyttet til tema i min Ph.D. avhandling: «Opplæring i muntlige ferdigheter». Muntlighet er stemoderlig behandlet sammenliknet med andre grunnleggende ferdigheter, og det trengs det et metaspråk og et analyseapparat som både forskere, lærere og elever kan bruke i sitt arbeid med å undersøke, planlegge, gjennomføre og vurdere muntlige ferdigheter. Gjennom å belyse muntlighet fra ulike teoretiske innfallsvinkler bidro avhandlingen til en didaktisk kompetanse for muntlige ferdigheter, samt en større forståelse for hvordan dette feltet kan utvikles. Også i prosjektet Bridges som jeg p.t. arbeider med, der målet er å styrke de tverrfaglige temaene bærekraft, livsmestring og demokrati & medborgerskap, er muntlige ferdigheter i sentrum.»
Åge Boman Homleid leder, underviser og holder foredrag i MOVEMENTS.  Han har hovedfag i drama- og teaterkommunikasjon fra NTNU, og utdannelse innen pedagogikk, økonomi, fortellerkunst, dans og idrett. Boman Homleid har 20 års erfaring som instruktør og kursholder og har vært ansatt som høgskolelektor i drama og teater på Høgskolen i Bergen. Han leder og instruerer teatergruppene Plastic Fantastic og Panorama. Plastic Fantastic har blant annet arbeidet med forfatter Frode Grytten og Erling Dokk Holm.  Panorama er en teatergruppe for døve skuespillere. De vant Døves kulturpris i 2006. Arbeider med ph.d.-prosjekt innenfor forskningsprosjektet Professional orality ved USN.
Cecilia Olsson Jers Fil dr i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala universitet. Jag har ett speciellt intresse för muntligt och skriftligt språkbruk, muntlig interaktion, berättande och retorik. Fortlöpande forskar jag inom och driver projektet ”Narrationer i forskningskommunikation: om berättelsen som akademiskt argument”. Jag undervisar främst i muntlig och skriftlig kommunikation. Jag disputerade våren 2010 på avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos”, i vilken syftet var att undersöka hur elever bygger och etablerar ethos. Tidigare forskningsprojekt jag drivit är till exempel ”Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning”
Maria Brännström, fil lic i svenska med didaktisk inriktning, är doktorand vid Åbo Akademi. I sin forskning är Maria intresserad av hur retorik kan användas för att i högre grad integrera demokratiuppdraget i skolans vardag i allmänhet och svenskämnet i synnerhet.  Arbetar som verksamhetsledare för VIS, vetenskap i skolan – ett nätverk för forskarutbildade lärare och förstelärare – vilket utbildar såväl i ämnes- som allmändidaktik samt stödjer skolutvecklingsprocesser i ungdomsskolan. Driver även verksamhet som knyter samman skola, akademi och näringsliv. Som lärare vid Malmö Universitet arbetar hon inom ramen för lärarutbildningen med bl a handledning och kurser i retorik. Maria har lång erfarenhet av undervisning i grundskola och gymnasium.
Anna Norrback, teologie doktor, PeM, speciallärare. Arbetar för tillfället vid ÅA som lektor i religion vid Vasa övningsskola och timlärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Undervisar i religion och livsåskådningskunskap. Projektanställd på deltid inom handledningsfrågor. The Fatherless and the Widow in the Deuteronomic Covenant. Åbo Akademi (2001, doktorsavahandling)
Nina Dahl-Tallgren I am a doctoral student in Educational Sciences at Åbo Akademi University in Finland. I am located in Vasa at Wasa Theatre, working as a actor as well as lecturer. I have competence to provide key competences in communication, cooperation and creativity using the theatre as a tool. My ongoing research project concerns TIE and its learning potential for students in grade 8.
Rannveig Björk Thorkelsdóttir is an associate professor at the University of Iceland, School of Education. She completed her B.Ed. degree from the University of Iceland in 2003, an M.A. degree in Educational Theory in 2009 and an M.A. degree in applied studies in Culture and Communication from the University of Iceland Faculty of History and Philosophy in 2012. She holds a Ph.D. from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) with emphasis on drama and theatre study. In her research and practice she focuses on drama and artistic approaches to teaching and learning.
Jóna Guðrún Jónsdóttir is an adjunct lecturer at the University of Iceland, School of Education. She completed her teaching qualification from the University of Iceland in 2005 and an M.Ed. in Arts Education, also from the University of Iceland, in 2020. Jóna Guðrún has about 20 years of teaching experience at all school levels. She has specialized in Drama Education and the impact of drama in relation to children’s learning. In her research and practice she focuses on Drama and Artistic approaches to teaching and learning.
Paul Strand, doktorand i retorik vid Lunds universitet, var tidigare konstvetare, ämneslärare i svenska och historia och specialpedagog på gymnasiet. Från 2012 lärare inom ämneslärar­utbildningen vid Lunds universitet med fokus på textanalys och retorik för lärare. Detta har efter hand inneburit ett allt större intresse för retoriken i lärarutbildningen, och dess centrala pedagogisk-didaktiska funktion för utvecklingen av studenternas yrkesroll och en välfungerande inter­aktiv undervisning. Sedan 2017 doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot ämneslärarstudenters lärande.
Bente Fossvold-Jørum works as an assistant professor in art and crafts at NTNU, Trondheim. She has a Master of Arts Education and is currently a doctoral candidate at the Åbo Akademi University in Finland. Her research interests are educational design, performative and aesthetic approaches to learning
Juliette Box Vlemmix Assistant professor in Education. With a teacher degree from the Rotterdam University of Applied Sciences and several years of teaching experience at a upper secondary school, Juliette is a teacher educator at the Norwegian University of Science and Technology. She teaches pedagogics and education at the integrated master teacher education and the post graduate teacher training. As Program Leader for the postgraduate teacher training she developed interest in, and conducts research in, teacher educators professional development and collaboration practice. As from January 2021 she will combine that interest with her art teacher experience as a doctoral student in Education at Åbo Akademi University in Finland.
Sveinung Næss Universitetslektor i drama og teater fagdidaktikk ved Institutt for Lærerutdanning (ILU). Improviserende skuespiller i Powerimpro. Improviserende skuespiller i pasientkommunikasjon, kommunikasjonstrening for legestudenter, NTNU.
Lina Teir Førstelektor i drama vid Universitetet i Sørøst-Norge USN, konstnär och pedagog inom muntlig berättarkonst, drama och musik. Hon är en av grundarna av GLÖD – Österbottens berättarcentrum, där hon bl.a. leder projektet ”Vilda, visa, vilsna” där olika former av musikaliskt, publikinvolverande berättande utforskas. Hon är även multiinstrumentalist och samarbetar bland annat med Jostein Austvik i ett duoprojekt med bl.a. slagverk, daxofon, fiol, röst och loopmaskin.
Camilla Angeltun Universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst- Norge USN og filosofisk praktiker utdannet gjennom Norsk selskap for filosofisk praksis. Underviser bl.a. i temaene etikk i pedagogisk praksis og veiledning. Arbeider også med en dr.philos med overskriften: Tegn på fronetisk-skjønnsutøvelse i pedagogiske praksiser.
Ása Helga Ragnarsdóttir is the chairman of FLÍSS the Icelandic drama and theatre association. She is an adjunct in Arts and Drama Education at the School of Education, University of Iceland and a drama teacher at Iceland Academy of the Arts. She holds a degree Master of Arts in Drama and Theatre Education from the University of Warwick in England, 2002. Ása has been involved in curriculum development in Iceland and introducing drama in schools and higher education for over 35 years. She is an author of both textbooks and scholarly publications and articles on drama in education and has been a researcher for years. Her research interests are aesthetic learning processes in professional and interdisciplinary work. Ása is a professional actress and was a host at the children’s program in the Icelandic television for several years.
Anne-Grete Kaldahl sine hovedinteresser er pedagogikk, didaktikk, muntlighet og retorikk i skolen knyttet til demokrati, medborgerskap, kritisk tenkning og livsmestring. Hun forsker på hva som er muntlighet av god kvalitet i skolen og hvordan muntlighet vurderes, undervises og forstås fra et elev- og lærerperspektiv. Hun benytter ulike metodiske tilnærminger som mixed methods og retoriske analyser som topoi-analyse. Anne-Grete tok PhD i utdanningsvitenskap og retorikk ved OsloMet (The Educational challenge of oracy – a rhetorical approach: Exploring and articulating the oracy construct in Norwegian schools). Hun har vært lærer og har undervist lærere i for- og etterutdanning i flere år på OsloMet. Hun har vært forsker på prosjektet DEREKRIT (demokrati, retorikk og kritisk tenkning i skolen) og har vært koordinator for talekonkurransen «Ta ordet!» ved universitetet i Bergen (www.taordet.no – talekonkurranse for ungdom).
Laila Aleksandersen Nutti er doktorgradsstudent ved University of Lapland i Rovaniemi og høgskolelektor i pedagogikk ved lærerutdanningen ved Sámi Allaskuvla. Hennes forskningsområde er samisk pedagogikk og hovedinteresse er joik som estetisk erfaring og uttrykk, tradisjonell kunnskap og samiske barns rettigheter. Hun er engasjert i arktisk-, og urfolkssamarbeid på feltet og har kompetanse fra barnehagefeltet i Sápmi.
Sirkka Ivakko, universitetslärare vid fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet.
Undervisar blivande klasslärare i kurser i engelska, medverkar i kurser för utländska akademiker och också i kurser på förskollärarprogrammet. Har en lång lärarerfarenhet från grundskola och förskola. Min masteruppsats analyserar barns skriftliga responser till bilder. Ett av mina specialintressen är VTS, Visual Thinking Strategies, som är en strategi som kan väcka elevers engagemang och främja språkutvecklingen.
Porträtt av Karl MelbyKarl Melby

Ensomhet er blitt kalt vår tids største norske folkehelseproblem. Karl Melby drømmer om stor åpenhet, raushet og sårbarhet i møte med vår egen og andres ensomhet. Han er lærer, foredragsholder og forfatter, og ønsker å skape en forandring i hvordan vi forholder oss til ensomheten.

Melby har deltatt på Camping to End Loneliness i London, invitert til å komme med innspill til stortinget i anledning regjeringens nye strategi på ensomhetsfronten, holdt foredrag ved Loneliness International Interdisciplinary Conference i 2019 og 2022, og var initiativtaker og arrangør av “Norges første nasjonale ensomhetskonferanse” i 2022. Han har også turnert Norge rundt med prosjektet “Iskrem og ensomhet” og gitt ut boka “Ensom mann på vei”.

Boka “Ensom mann på vei” er i den ytre formen en reisebeskrivelse, der forfatteren beskriver sin egen reise fra bibliotek til bibliotek i Norge, der målet er å utforske ensomheten – både egen og andres. Reisen starter i egen bobil på Kopstadkrysset og bringer Melby langt mot nord i Norge.

Fun fact: Han har fem iskremmaskiner og elsker å spille piano på intuisjon.

Karl Melby har en master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sør-Øst Norge, bachelor i økonomisk administrative fag samt medier og massekommunikasjon, og praktisk pedagogisk utdanning (ppu).

Porträtt av Annika Wiklund-Engblom.Annika Wiklund-Engblom

Jag är lektor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet sen 2022. Pedagogisk designforskning har varit min kärna med ett pedagogiskt psykologiskt designperspektiv. Det här innebär att det oftast handlar om utvecklingsprojekt och tillämpad forskning. Hur kan vi designa digitala lärmiljöer för att stöda ett självreglerat lärande har varit en huvudfrågeställning. Kontexterna har varierat från företag till småbarnspedagogik och allt där emellan. Ett specialintresse är lärares digitala relationskompetens, och inom detta område handleder jag en doktorand vid Åbo Akademi. Det nyaste är att jag med i en forskargrupp som fick 4 årig VR-finansiering för att forska i innovativa lärmilöer för att se hur elevcentrerat lärande utvecklas. Jag är disputerad i pedagogik 2015 från Åbo Akademi i Vasa, där jag också bor med min familj (man, son 19 och dotter 23 som visserligen studerar i Åbo). Jag tog först en magisterexamen i utvecklingspsykologi och en IT-pedagog fortbildning via Högskolan i Kalmar. Distanslärande blev ett tema som jag själv fick uppleva mycket eftersom vi bott utomlands många år pga min mans jobb (Houston, Mumbai, Sydney). I Australien tillbringade jag tid som doktorand vid Peter Goodyears CoCo centre. Jag hann också jobba 8 år som forskningskoordinator vid MediaCity vid Åbo Akademi, där vi utvecklade ett användarupplevelse lab, och där jag själv samlade data till min doktorsavhandling. Det här gör att metodutveckling har varit starkt fokuserat och blandade metoder är min specialitet. 2017-19 var jag postdok på TUV, men tog mig sen en avstickare ut från akademin och jobbade som projektledare vid Folkhälsan i Finland 3 år, där vi utvecklade koncept för att få ut småbarnsfamiljer i naturen. I detta ingick dock även forskning kring effekter av naturen och Naturkraft-konceptet. När pandemin slog till var vi tvungna att tänka om, och då började jag skriva aktiverande natursagor (Fairy Trails). Mina intressen i livet kretsar mycket kring välbefinnande och självreglering där yoga, qigong, dans (t.ex. Bharatanatyam), natur, ljud/musik, konst och berättande alla är verktyg som jag använder och undervisar om. Jag är med i två föreningsstyrelser med fokus på muntligt berättande: GLÖD Österbottens berättarcentrum och ALBA Suomi Finland (läkande berättande).

Katinka Brodin

Hun er utdannet fortellerkunstner, dramapedagog, regissør og instruktør med master i ledelse og veiledning med oppmerksomt nærvær. Brodin arbeider som frilanser, og har utviklet programmer og turnert i Norge med kollektivteater, forumteater og ulike fortellerforestillinger, særlig rettet mot barn og unge. Hun instruerer teater/musikal-oppsetninger, underviser ved barnehagelærerutdanningen (USN) i drama og musikk, og ved lederutdanning (VID) i praksissensitivitet og relasjonell ledelse med en kunstfaglig inngang. Hennes hovedinteresse er myndiggjøring gjennom kunstfaglige erfaringer, og hun har de siste 15 årene spesialisert seg innenfor arbeid med livsfortellinger i prosjektet Livsfortellinger i pedagogisk kontekst.

Porträtt av Johanna BjörkellJohanna Björkell, BSc, FM, universitetslärare inom pedagogik vid Åbo Akademi, Finland, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Hon undervisar alla kategorier av lärare i en rad olika pedagogik, didaktik och forskningsmetodiska kurser. Johannas forskningsområde omfattar digital relationell kompetens för högre utbildnings lärare och som ett led i sitt eget utvecklingsarbete arbetar hon med podcaster i undervisning för att gynna lärande, akademiskt läsande, fostra till akademiskt tal, ge studerande en professionell röst, arbeta med professionellt identitetsbygge, motverka ensamhet, stöda nätverkande, lära ut studietekniker som akademiskt antecknande och bidra till en forskningsbaserad undervisning ute på fältet. Johanna utbildar på svenska, engelska och finska. Rektorsbehörig ämneslärare, it-pedagog och executive coach vars mål är ungrading av alla aspekter av liv, arbete och lärande.

Uppdaterad 21.11.2023