Skriv här det du söker efter!

Nordiskt nätverk – Röst, retorik och relationer

Nordiskt nätverk – Röst, retorik och relationer

RRR

Projektägare:

Åbo Akademi

Övriga projektparter:

  • Universitetet i Sørøst Norge (USN)
  • Lunds universitet
  • Uppsala universitet
  • Umeå universitet
  • NTNU
  • Islands universitet

Samarbetsparter:

  • Institution: Wasa Teater

 

Nätverkets deltagare Planerade aktiviteter 2021 Blogg Litteratur

Nätverket RRR har som mål att utveckla och dela kunskap om professionell muntlighet som ett eget ämnesövergripande kunskapfält omfattande röst och röstvård, retorik och förmedling, samt verbal och nonverbal kommunikation. Nätverket koordineras från Åbo Akademi, fakultet för pedagogik och välfärdsstudier. Initierat av Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio (Åbo Akademi) och Kristin Solli Schøien (Universitetet i Sør-øst Norge). Nätverket har 20 deltagare från Finland, Norge, Sverige och Island. Alla deltagare har expertis inom något delområde av RRR, och alla är professionsutövare och eller forskare knutna till lärarutbildning.

Nätverket koordineras av  Anna-Lena Østern, Kristin Solli Schøien och Ria Heilä-Ylikallio.

Nätverket är inspirerat av performativ forskning, med utgångspunkt i praktik och  med bruk av konstnärliga metoder/estetiska ingångar til lärande. Retorikens metaspråk ger begrepp att använda för att tala om, dryfta och beskriva det muntliga uttrycket. Praktiknära forskning och medforskning är karakteristiska drag i nätverkets verksamhet. Nätverket är transdiciplinärt, tvärvetenskapligt, men med ett huvudfokus på lärarutbildning och lärare i förhållande till professionell utveckling och handledning.

Nätverkets arbetsformer

Varje institution deltar på det sätt deltagarna önskar.
En möjlighet är att bilda en arbetsgrupp vid den enskilda institutionen.
En deltagare kan undervisa i praktiken.
En deltagare kan efter överenskommelse observera en annan deltagares undervisning och forska på den.
En deltagare kan föreslå gemensamt projekt på nordisk bas.
Nätverket kan anordna/föreslå seminarier, digitala möten och möjlig konferens.
Nätverket kan arrangera skrivverkstad, workshop etc.
En eller flera forskargrupper kan bildas inom eller med stöd av nätverket.

Ekonomi

Nätverket har ingen egen ekonomi.
En ansökan om Nordplus i högre utbildning för intensivkurser i Röst, retorik och relationer administreras från Universitetet i Sør-øst Norge (Kristin Solli Schøien).
Varje institution söker stöd från/genom sina kanaler för sin verksamhet.

Verksamhet 2020

Under 2020 har  fem webinarer arrangerats. Deltagarna har presenterats för varandra. De fem doktorander som är knutna till nätverket har presenterat sin forskningsplaner. Inbjudna gäster har presenterat forskning om digitaliserad undervisning. De olika deltagande universiteten har presenterat den undervisning som ges inom olika delområden. Ett verktyg för reflektion «Reflektionslandskap» har presenterats. En didaktiskt orienterad bok som skall utges på Fagbokförlaget har presenterats. En Nordplusansökan har färdigställts av en arbetsgrupp inom nätverket. I ansökan beskrivs detta nätverket som ett projekt.

Nätverkets livstid

Nätverket upphör när deltagarna bestämmer.

Kontakta oss

Ria Heilä-Ylikallio

Professor 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ria.heila-ylikallio@abo.fi

Tfn +358 503470124