Skriv här det du söker efter!

Karriäruppföljning Dataskyddsbeskrivning

Karriäruppföljning Dataskyddsbeskrivning

Integritetsdeklaration

26.09.2019

EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) artikel 12-14

 

1. Personuppgiftsansvarig

 

Helsingfors universitet; Östra Finlands universitet; Jyväskylä universitet; Lapplands universitet; Uleåborgs universitet; Tammerfors universitet; Åbo universitet; Vasa universitet; Åbo Akademi; Villmanstrands tekniska universitet; Svenska handelshögskolan; Konstuniversitetet; Stiftelsen för Aalto-högskolan som verkar under namnet Aalto-universitetet; (varje universitet är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i sitt delregister).

 

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 ÅBO

Tfn 02 215 31

 

FO-nummer: 0246312-1

 

2. Kontaktperson i frågor om personuppgifter

Koordinator Matias Erlund

Tfn 02 215 4116

E-post: arbetsforum@abo.fi

 

3. Dataskyddsombud

 

Anna-Maria Nordman

dataskydd@abo.fi

tel: +358 2 21531 (växel) +358 400594894 (direkt)

 

4. Registrets namn

 

 

Register för karriäruppföljningsenkäter för personer som avlagt doktorsexamen, högre högskoleexamen eller en så kallad avslutande lägre högskoleexamen vid ett finländskt universitet.

 

 

 

 

 

 

5. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

samt rättslig grund för behandlingen

 

 

Syftet med karriäruppföljningsenkäterna är att följa upp den tidiga arbetskarriären och arbetsmarknadssituationen för universitetsexaminerade (personer som avlagt högre högskoleexamen eller en s.k. avslutande lägre högskoleexamen, t.ex. barnträdgårdslärare eller farmaceut, fem år efter utexamineringen och för doktorer två år efter utexamineringen), att utnyttja informationen som fås genom uppföljningen i undersökningar som beskriver den tidiga arbetskarriären hos akademiskt utbildade personer samt i utvecklingen av högskoleutbildningen och studiehandledningen och att erbjuda information för studie- och karriärplanering för personer som planerar att studera, studerar eller har avlagt examen. I karriäruppföljningsenkäten produceras och används informationen – exklusive informanternas identifikationsuppgifter – vid enskilda universitet, i samarbete mellan universitet, med samarbetsparter (t.ex. fackorganisationer som Akava och Finlands Ekonomer) och allmänt i forskningssyften via Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse (utvärdering och utveckling av universitetsutbildningen samt uppgifter enligt 2 § och 87 § i universitetslagen (558/2009) och statistikföring i anslutning till dem). Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (119/2019).

.

 

 

 

 

 

6. Uppgiftsinnehåll i registret

 

Registret innehåller följande information om karriäruppföljningsenkätens målgrupp (informanterna):

a) Bakgrundsuppgifter

universitet, examensår, år för studiestart, kön, ålder, nationalitet, modersmål, utbildningsområde, ämne, examensnivå, examens omfattning, antagningsår, bosättningsort, tidpunkt för examen, studieort, inskrivningstid, närvarotid, vitsord och betygsskala för examensarbete, eventuellt dödsdatum, flyttning från Finland, flyttdatum, hemkommun, ämne och fakultet.

 

b). Identifikationsuppgifter

namn, postadress och postnummer, stat, matrikelnummer, svars-ID, telefon.

 

c). Svar på enkäten

För dem som svarar på karriäruppföljningsenkäten kompletteras uppgifterna med den information som de uppgett om sin placering i arbetslivet, faktorer kring sysselsättningens kvalitet och hur nöjda de examinerade är med studierna med tanke på arbetslivet.

 

Identifikationsuppgifterna (matrikelnummer, namn och kontaktinformation) och uppgiften om dödsdatum används endast då enkäten skickas och för att sammanföra ovan nämnda bakgrundsuppgifter.

 

 

7. Legitima källor

 

 

Bakgrundsuppgifterna och identifikationsuppgifterna om informanterna hämtas centraliserat från det nationella datalagret för studiedata (VIRTA) och kompletteras med uppgifter från universitetens studentdatasystem (läroämne, fakultet). Adressuppgifterna kompletteras med uppgifter från Befolkningsdatasystemet och telefonnummer hämtas från en enskild leverantör (Posti/Fonecta/annan). Svarsuppgifterna erhålls från informanternas svar på enkäten. Informanterna kan svara på ett pappersformulär eller ett e-formulär. Informationen på pappersformulären överförs till det elektroniska systemet enligt uppdrag av de enskilda personuppgiftsansvariga för delregistren.

 

 

8. Legitim utlämning av uppgifter samt mottagarkategorier

 

 

Behandling av registrerade personuppgifter har lagts ut på uppdragsavtal:

☐ Nej

☒ Ja. Enligt följande:

 

Uppgifterna behandlas på uppdrag av de personuppgiftsansvariga på Tammerfors universitets statistiktjänst (Tupa) och CSC – IT-centret för vetenskap.

 

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy svarar för att extrahera målgruppen för enkäten, integrera kontaktinformationen, skapa svarslänkarna, samla in e-svaren och rapportera det kombinerade materialet. CSC behandlar direkta personuppgifter medan insamlingen av enkätdata pågår och hanterar enkätmaterial utan direkta identifierare då resultaten rapporteras. CSC överlåter personuppgifterna (kontaktinformation, bakgrundsinformation och svars-ID) till Tupa för utskick av enkäten och påminnelser samt analys av materialet.

 

Tammerfors universitets statistiktjänst (Tupa) samordnar genomförandet av karriäruppföljningen och behandlar personuppgifterna för utskick, analys och rapportering av enkäten. Tupa överlåter separat det material som hänför sig till varje enskilt universitet samt det riksomfattande materialet till nätverket för karriär- och rekryteringstjänster Aarresaari och till CSC för riksomfattande rapportering av materialet. Dessutom lämnas materialet, rensat på identifierbara personuppgifter, till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) där det anonymiseras ytterligare och arkiveras för senare användning för forskning. Resultaten rapporteras alltid så att det inte går att identifiera individuella svar.

 

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

 

 

Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer utanför Eu eller EES?

☒ Nej

☐ Ja, till

 

 

10. Principer för registrets säkerhet

 

A Manuellt material

 

B Elektroniska uppgifter

 

 

11. Lagringstid och kriterier för fastställande av lagringstid

 

 

Lagrande utan identifieringsuppgifter

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda informanter sparas endast tills materialet har sammanställts; efter behandlingen förstörs uppgifterna.

-Efter att det årsvis insamlade materialet rensats på direkta identifierare lagrar TUPA det i 10 år för att skapa tidsserier.

-Efter att det årsvis insamlade materialet rensats på direkta identifierare gällande sitt delregister lagrar universiteten det i 10 år för att skapa tidsserier.

 

Lagrande med identifieringsuppgifter

Universitetet lagrar även materialet inklusive identifierare gällande sitt delregister i högst 5 år.

 

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv lagrar uppgifterna i anonymiserad form och de kan alltså inte kopplas till en person.

 

 

12. Automatiserat beslutsfattande eller profilering samt logiken bakom och betydelsen av behandlingen

 

 

Registrerade uppgifter används för automatiserade beslut, inklusive profilering:

☒ Nej

☐ Ja, för

 

 

 

 

13. Den registrerades rättigheter

 

 

 

 

Uppgifterna används för statistiska ändamål. Med stöd av dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) har den registrerade rätt att få kontrollera och begära rättelse av personuppgifter, begränsa behandling samt invända mot behandling av uppgifter och rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

–       Rätt att kontrollera personuppgifter (rätt till tillgång)

o   Den registrerade har rätt att få veta huruvida personuppgifter som rör hen behandlas och vilka personuppgifter det i så fall handlar om.

 

–       Rätt till rättelse

o   Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar eller kompletterar personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Den registrerade har dessutom rätt att kräva att onödiga personuppgifter raderas.

 

–        Rätt till begränsning av behandling

o   Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas tills uppgifterna har kontrollerats, rättats eller kompletterats på behörigt sätt.

 

–       Rätt att göra invändning

o   Den registrerade har under vissa förutsättningar rätt att när som helst av personliga skäl invända mot behandlingen av personuppgifterna.

 

När den nationella dataskyddslagen träder i kraft är det möjligt att dessa rättigheter begränsas för att möjliggöra insamling av uppgifter för statistiska syften (RP 9/2018).

 

Den registrerade kan begära att utöva sina rättigheter genom att kontakta universitetet på dataskydd@abo.fi eller Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

 

  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
    • Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller arbetsplats, om hen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Den registrerade har dessutom rätt till andra administrativa prövningsförfaranden eller andra rättsmedel.

 

Kontaktinformation:

 

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

E-post: tietosuoja@om.fi

Uppdaterad 3.5.2022