Skriv här det du söker efter!

Grunda kustområdens ekosystem

Grunda kustområdens ekosystem

Grunda kustområden såsom skärgårdar rik på marina djur och växter som fungerar bla. som kolbindande primärproducent men är samtidigt utsatta för olika påverkan från mänsklig aktivitet. Vegetationsklädda mjukbottnar förekommer där tillräckligt ljus når bottnen. En särskild form av känsliga kustekosystem är trösklade havsvikar (kustlaguner eller flador) som isoleras i takt med landhöjningen. Dessa lekhabitat är viktiga för rekryteringen av flera vanliga fiskarter såsom gädda och abborre och hyser en mångformig artsammansättning av bottendjur. Frågan om fladors funktion som lek- och uppväxtområden, undersöks bla. genom att studera kopplingen mellan fisk, vegetation (habitat och skydd) och ryggradslösa djur (föda).

Medan många växtsamhällen är vanliga och har en vid utbredning längs vår kust såsom borstnate och vass, är andra mycket känsliga för störningar, i synnerhet kransalger. Att bättre förstå möjligheterna till restaurering av känsliga och hotade nyckelarter på grunda bottnar är därför en viktig tillämpad forskningsfråga.

Forskningen kring grunda kustområdens ekosystem är bred och fokuseras till Ålands kustvatten och Husö biologiska station. Den berör förutom förändringar i den biologiska mångfalden och funktion av marina nyckelhabitat och kustens rekryteringsmiljöer även anadroma fiskarter som havsöring som för deras reproduktion vandrar upp i vattendrag för att nå rekryteringsmiljöer.


Forskargrupp och samarbetspartners:

FM Maité Jaquot (Huvudhandledare, Marie Nordström)

FM Linus Lähteenmäki

FM Floriaan Eveleens Maarse

FD Atso Romakkaniemi

FD Josefin Sagerman

FD Sonja Salovius-Laurén

Samarbete med Ålands landskapsregering, akvatiska undersökningar i kust och hav

Restat-nätverket i Finland (utvecklings- och forskningssamarbeten för forskningsstationerna i Finland, på engelska)Projekt:

Period Namn
2022-2026 Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources (Biodiversea)
2022-2025 Faktorer som påverkar lekvandringsbeteendet och valet av lekhabitat hos havsöring (Salmo trutta L.) (PI Linus Lähteenmäki)
2014- Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI, nationellt nätverk kring forskningsinfrastruktur, på engelska)

Påverkan:

Husö biologiska station

Uppdaterad 17.3.2022