Skriv här det du söker efter!

Proceduren för disputationen

Proceduren för disputationen

En disputation vid Åbo Akademi går till så här:

 • Respondent, kustos och opponent tågar i nämnd ordning in i det auditorium där disputationen ska äga rum.
 • Klädseln är överenskommen på förhand och alla har enhetlig kädsel enligt följande:
  • Herrar: frack med svart väst, vit fluga, ej lackskor, ej vit näsduk, ej handskar alternativt akademisk dräkt alternativt svart dräkt (kostym) utan ordnar.
  • Damer: lång svart klänning alternativt lång svart kjol (alternativt promenaddräkt av god kvalitet), vit blus och svart jacka, byxdräkt, svarta skor, ej handskar, ej handväska.
 • Kustos och opponent håller, om de innehar doktorsgrad, doktorshatten i vänstra handen då de inträder. Hatten ställs på bordet (med lyran vänd mot publiken) för den tid som disputationen varar.
 • Deltagarna sätter sig i den ordning de inträder, varefter kustos reser sig och öppnar disputationen. Kustos talar om vilket ämne disputationen gäller, presenterar på svenska respondenten, opponenten och sig själv samt informerar om eventuellt tillstånd att vid disputationen använda annat språk än svenska. Kustos avslutar sitt anförande med orden ”Som av Åbo Akademi utsedd kustos förklarar jag disputationen öppnad”. Därefter sätter sig kustos och ger tecken åt respondenten att resa sig.
 • Respondenten håller sin lectio praecursoria över ett ämne som ansluter sig till avhandlingen. I lectio kan respondenten t.ex. presentera forskningsområdet samt det forskningsarbete och den forskningsmetod som har använts för avhandlingen. Lectio inleds med orden ”Ärade kustos, ärade opponent, ärade åhörare”. Respondenten kan sätta sig efter inledningsfrasen. Lectio bör räcka 15-20 minuter.
 • Efter avslutad lectio kan respondenten till opponenten överlämna en skriftlig förteckning över iakttagna tryckfel. Förteckningen kan även utdelas till publiken.
 • Respondenten avslutar stående sin lectio med orden: ”Jag ber den av dekanen (fakultetsrådet) utsedda opponenten att framställa sina anmärkningar, som min avhandling kan ge anledning till.” Om disputationen fortsätter på annat språk än svenska ska frasen även sägas på detta språk. Respondenten förblir stående.
 • Opponenten reser sig och gör ett kort (högst 15 minuter långt) allmänt uttalande, som belyser avhandlingens ämne, dess art och betydelse för forskningen. En värdesättning av avhandlingen bör inte göras i detta skede. Efter detta sätter sig opponent och respondent.
 • I början av den egentliga granskningen berör opponenten allmänna och metodiska frågor samt andra för avhandlingens bedömande viktiga synpunkter, varefter opponenten övergår till detaljgranskningen. Opponenten bör sträva efter att formulera avgränsade frågor och aktivt gå i dialog med respondenten.
 • Kustos för ordet och ser till att respondenten omedelbart får besvara varje anmärkning och att an­märk­ningarna inte går utom ämnet. Om opponent och respondent upprepat faller varandra i talet ska kustos återkalla dem till ordningen.
 • Om granskningen förefaller att ta lång tid kan kustos avbryta disputationen för en kort paus.
 • Opponenten avslutar sin granskning genom att resa sig och ge ett sammanfattande omdöme om avhandlingen, utan vitsordsförslag. Respondenten reser sig och åhör omdömet stående. Opponenten ger uttryck för om avhandlingen kan godkännas eller inte, t.ex. så här: ”Med beaktande av avhandlingen och dess försvar är det härmed möjligt för mig att rekommendera hos fakultetsrådet att avhandlingen godkänns för sitt ändamål.”
 • Respondenten framför stående sitt tack till opponenten, varefter opponenten och respondenten sätter sig.
 • Respondenten vänder sig sittande till publiken och säger: ”Jag uppmanar dem av de närvarande, som för egen del har något att anmärka mot min avhandling, att hos kustos anhålla om ordet.”
 • Då ingen längre ber om ordet eller då den tillåtna tiden har gått, reser sig kustos och avslutar disputationen med orden: ”Disputationen är härmed avslutad.”

Uppdaterad 10.2.2022